ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ В КОНТЕКСТІ ОНТОГЕНЕЗУ ТА ДИЗОНТОГЕНЕЗУ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ ПІДЛІТКІВ

  • О. О. Литвиненко Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: підлітковий вік, психопрофілактика, тренінг, онтогенез, дизонтогенез, особистісне становлення

Анотація

У статті представлено результати розробки та апробації тренінгової програми психологічної профілактики, спрямованої на гармонізацію особистісного становлення підлітків. Специфіка програми полягає в її спрямованості на роботу із трьома основними сферами особистості: когнітивною, афективною та поведінковою, а також у методологічній орієнтації на загальні принципи та окремі методики когнітивно-поведінкової терапії. Мета статті полягає у представленні методологічної орієнтації та змістового наповнення програми, а також в аналізі результатів ефективності її реалізації із трьома групами підлітків: тими, які мають порушення слуху та зору, а також тими, хто не має порушень у роботі аналізаторів. Як методи дослідження було використано анкетування та суб’єктивне шкалювання. У ході статистичного аналізу даних відбувалось порівняння двох виборок (до початку тренінгової роботи та після її завершення) за допомогою t-критерію Стьюдента, аналізу середніх величин та стандартних відхилень. Отримані результати свідчать про високу ефективність тренінгової роботи з кожною з досліджуваних категорій підлітків, а також про можливість і доцільність її використання як у форматі групової роботи (очних зустрічей), так і в дистанційному режимі з використанням спеціально розроблених онлайн завдань. При цьому найбільш ефективною виявилась робота з підлітками, що належать до умовно- нормативної групи, а також тими, які мають порушення слуху. Це дозволило реалізувати спробу об’єднання учасників із двох зазначених категорій в єдину інклюзивну групу, результати діяльності якої підтверджують ефективність роботи в такому форматі. Висновки. Описана програма психологічної профілактики може бути використана для практичної роботи з підлітками, чиє особистісне становлення відбувається як у контексті онтогенезу, так і в контексті дизонтогенезу. Перспективи подальшої діяльності в цьому напрямі полягають у вдосконаленні дистанційної модифікації програми та в розробці специфічних алгоритмів її реалізації на базі наявних інтернет-майданчиків, призначених для такої роботи.

Посилання

1. Литвиненко О.О. Взаємозв’язок когніцій та емоцій підлітків у контексті їх особистісного становлення. Психологічний часопис. 2020. Том 6. № 4. С. 159–168. URL : https://doi.org/10.31108/1.2020.6.4.
2. Арнц А. Схема-терапія: модель роботи з частками. Львів : Свічадо, 2014. 264 с.
3. Caspi A., Roberts B., Shiner R (2005) Personality Development: Stability and Change. – Annual Reviews of Psychology. P. 453–571.
4. Круглова Т.Е. Особенности эмоциональной сферы подростков с разной успеваемостью. Молодой ученый. 2017. № 9(143). С. 281–284.
5. Лукьянова И.И. Базовые потребности возраста как основа развития социальной компетентности у подростков. Психологическая наука и образование. 2011. № 4. С. 41–47.
6. World Health Organization (2016). Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. ISBN: 9789241549790.
7. Beck, A. (2014). Depression: Causes and Treatment, Second Edition. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
8. Greenberg, L. & Paivio, S. (2007). Working with Emotions in Psychiatry. New York : The Guilford Press.
9. Изард К. Психология эмоций. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 464 с. ISBN: 5314000679.
10. Martell, C., Dimidjian, S. & Herman-Dunn, R. (2010). Behavioral activation for depression: a clinician’s guide. The Guilford Press. New Yourk.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ