ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПРОЦЕСІ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ

  • В. П. Олефір Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: індивідуальність, молодший школяр, музична діяльність, модель становлення індивідуальності, психологічні умови, навчально-розвивальні заняття

Анотація

У статті акцентується увага на важливості розвитку індивідуальності молодшого школяра в музичній діяльності. Представлена теоретична модель становлення індивідуальності молодшого школяра, що визначає структуру програми розвитку індивідуальності та послідовність її впровадження в просторі навчального процесу загальноосвітньої школи. Встановлене основне завдання програми – актуалізація таких психологічних умов становлення індивідуальності молодшого школяра у процесі музичної діяльності, як оптимальний рівень тривожності, адекватна самооцінка, позитивна мотивація навчання, ефективне цілепокладання, розвинений самоконтроль та саморегуляція поведінки, креативність, досвід міжособистісної взаємодії. Визначаються основні принципи, дотримання яких важливе під час роботи із молодшими школярами у заданому напрямі: активної участі, творчої активності та співробітництва, принцип «тут і тепер», діалогічності, рівноправного спілкування, індивідуального підходу, зворотного зв’язку, толерантної та коректної педагогічної оцінки. Розкриваються особливості програми розвитку індивідуальності молодшого школяра в музичній діяльності, що являє собою створений авторський цикл навчально- розвивальних занять «Розвиток індивідуальності молодшого школяра на уроках музики» та спрямована на розвиток навичок самопізнання, формування адекватного уявлення, позитивного ставлення до себе, розвиток здатності до самостійної постановки цілей, умінь цілереалізації; оволодіння прийомами саморегуляції, формування довільної уваги, подолання імпульсивності, розвиток вольових якостей; формування позитивного ставлення до навчання; розвиток пізнавального інтересу, комунікативних навичок, доброзичливості, чуйності, толерантності. Описуються заняття програми, що являють собою комплекс вправ/процедур як авторської модифікації, так і запозичених, які представляють активні методи соціально-психологічного навчання (групова дискусія, рольова гра, вправи на самопізнання і самооцінювання, вправи для розминки), що виконуються в рамках основних видів музичної діяльності – слухання музики, співу, інтонування, гри на музичних інструментах, імпровізації, засвоєння музичних знань.

Посилання

1. Кузьменко В.У. Психолого-педагогічні основи розвитку індивідуальності дитини від 3 до 7 років : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07. Київ, 2006. 41 с.
2. Баландина Л.Л. Гендерные особенности детей из многодетных и однодетных семей. Пол и Gender в интегральном исследовании индивидуальности человека / Под общ. ред. Б.А. Вяткина. Пермь : Книжный мир, 2008. С. 57–74.
3. Войтов А.С. Развитие интегральной индивидуальности младших школьников с низким уровнем учебной мотивации : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07. Пятигорск, 2014. 24 с.
4. Гребенюк О.С. Основы педагогики индивидуальности. Калининград : Изд-во КГУ, 2000. 572 с.
5. Давыдова Е.С. О влиянии личностной беспомощности на учебную активность и особенности структуры интегральной индивидуальности младших школьников. Вестник КГУ имени Н.А. Некрасова. Психология. 2007. Т. 13. С. 145–152.
6. Хрусталева Т.М. Половозрастные характеристики педагогической одаренности школьников различных возрастов. Пол и Gender в интегральном исследовании индивидуальности человека / Под общ. ред. Б.А. Вяткина. Пермь : Книжный мир, 2008. С. 231–258.
7. Шибаева С.И. Формирование индивидуальности школьника: состояние проблемы. Научные ведомости. Серия «Гуманитарные науки». 2012. № 12 (131). Выпуск 14. С. 179–183.
8. Чжуан Гуань. Методика формування творчої активності учнів початкової школи в процесі навчально-музичної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 22 с.
9. Ненахова А.В. Развитие креативности детей 6–7 лет в процессе музыкально-игровой деятельности. Педагогика искусства. 2011. № 2. URL: http://www.art-education.ru/electronic-journal/razvitie-kreativnosti-detey-6-7-let-v-processe-muzykalno-igrovoy-deyatelnosti.
10. Травина Е. Творческое развитие учащихся на уроке музыки. Искусство в школе, 2008. № 6. С. 78–80.
11. Яненко Л.П. Формирование основ духовно-нравственной культуры младших школьников средствами музыкального искусства : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01. Елец, 2015. 25 с.
12. Сандабкина Т.Б. Формирование нравственных представлений младших школьников в процессе музыкального образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Улан-Удэ, 2013. 26 с.
13. Гордова О.В. Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції емоційної сфери першокласників : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2011. 25 с.
14. Алексеева Л.Л. Формирование универсальных учебных действий на уроках искусства в школе: теоретические аспекты и возможности реализации. Педагогика искусства. 2012. № 2. URL: http://www.arteducation.ru/electronic-journal/formirovanie-universalnyh-uchebnyh-deystviy-na-urokah-iskusstva-v-shkole.
15. Криницына А.В. Педагогические технологии развития самопознания младших школьников в художественно-творческой деятельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Москва, 2011. 263 с.
16. Мильтонян С.О. Формирование опыта межличностного взаимодействия у младших школьников в процессе музыкальной деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Кострома, 2009. 217 с.
17. Яркина Л.В. Формирование навыков мыслеречевой деятельности учащихся на уроках музыки. Педагогика и психология образования. 2014. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-navykov-mysle-rechevoy-deyatelnosti-uchaschihsya-na-urokah-muzyki.
18. Королева М.Б. Музыкальная деятельность как средство развития старших дошкольников. Интернет-журнал «Науковедение». Вып. 4. 2013. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-deyatelnost-kak-sredstvo-razvitiya-starshih-doshkolnikov.
19. Заміщак М.І. Психологічні умови становлення моральної самооцінки молодших школярів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Дрогобич, 2014. 268 с.
20. Ворожцова О.А. Музыка и игра в детской психотерапии. Москва : Изд-во Института психотерапии. 2004. 90 с.
21. Гузенко О.А. Формування мотивації навчання молодших школярів в умовах особистісно орієнтованої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Луцьк, 2002. 21 с.
22. Сивова И.С. Развитие целеполагания младших школьников в учебной деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Волгоград, 1999. 207 c.
23. Васильєва Н. Мелодії зими. Джміль. № 1. 2018. С. 20–21.
24. Стеценко І. Музичні оповідки про іграшки. Джміль. № 1. 2016. С. 26–27.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ