РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ ЯКОСТІ ПІДЛІТКА

  • Д. С. Поліщук Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: самостійність, відповідальність, активність, незалежність, самостійна діяльність, розвиток особистості, підлітковий вік, особистісне зростання

Анотація

У статті розглянуто наукові погляди психологів сучасності на сутність поняття самостійності, проаналізовано його характеристики, розкрито зміст поняття на сучасному етапі розвитку науки, а також розглянуто симптомокомплекс особистісних якостей, які є необхідними для розвитку самостійності, який дозволяє досягати результатів діяльності, що відповідають суб’єктивним критеріям успішності без сторонньої допомоги, а саме: схильність до самостійної роботи, без контролю ззовні; наполегливість у досягненні цілей; почуття відповідальності, схильність до систематичного планування своєї діяльності; вміння зосереджуватись на виконанні завдання; внутрішня потреба доводити розпочату справу до її завершення; розвинений самоконтроль та рефлексія; розвинена здатність до антиципації; здатність критично оцінювати свій успіх (або невдачу) в діяльності і вміти правильно аналізувати їх чинники тощо. У рамках проведеного нами експериментального дослідження було виявлено критерії, показники, рівні розвитку, вікову динаміку та гендерні особливості самостійності дитини підліткового віку. Констатовано недостатній рівень та незначну динаміку самостійності впродовж підліткового віку, що зумовлює необхідність цілеспрямованого впливу на становлення даного феномену як особистісної якості підлітка. Наведені результати констатувального експерименту з вивчення прояву самостійності в дітей підліткового віку доводять, що лише одна четверта частина досліджуваних підлітків проявляє у своїй поведінці ознаки самостійної людини. Показано динаміку розвитку самостійності, яка характеризується незначним підвищенням досліджуваного феномену в дівчат протягом підліткового віку та незначним його розвитком у хлопців. Зазначено, що сучасні підлітки мають поверхове уявлення про феномен самостійності як особистісної якості, оскільки в них значно переважає бажання виглядати дорослими, аніж бути. Наголошено на необхідності розвитку даної якості людини для полегшення входження підлітка в дорослий світ та з метою активізації його особистісного зростання.

Посилання

1. Адлер А. Понять природу человека. Санкт-Петербург : Академический проспект, 1997. 256 с.
2. Алієва Е.Ю. Психологічні чинники формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору. Київ, 2017. 259 с.
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 282 с.
4. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку. Київ : Академвидав, 2012. 256 с.
5. Выготский Л.С. Психология. Москва : ЭКСМТО-Пресс, 2000. 1008 с.
6. Гуріна З.В. Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Переяслав-Хмельницький, 2008. 202 с.
7. Ендеберя І.В. Особливості розвитку самостійності як умови професійного становлення майбутніх практичних психологів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2015. 251 с.
8. Закон України «Про освіту» від 16.07.2019 № 2145-VIII. Дата оновлення: 16.11.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 15.12.2020)
9. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ : Рад. школа, 1989. 608 с.
10. Кузьменко В.У. Влияние самостоятельности дошкольника на становление их взаимоотношений со сверстинками : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ, 1990. 177с.
11. Леонтьев А.Н. Философия психологии. Из научного наследия. Москва : МГУ, 1994. 289 с.
12. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. Київ : КММ, 2006. 256 с.
13. Максименко С.Д. Теорія специфічних рушіїв розвитку Г.С.Костюка. Київ : Проблеми сучасної психології, 2015. С. 7–19.
14. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 352 с.
15. Перлз Ф., Гудмен П., Хефферлин Р. Практикум по гештальт-терапии. Санкт-Петербург : Петербург-ХХІ век, 1995. 448 с.
16. Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник. Київ : Каравела, 2012. 328 с.
17. Прыгин Г.С. Психология самостоятельности: монография. Ижевск, Набережные Челны : Институт управления, 2009. 408 с.
18. Рубинштейн СЛ. Основы общей психологии. Санкт-Петербург : Питер, 1999. 720 с.
19. Фрейд А. Теория и практика детского психоанализа. Москва : Педагогика-Пресс, 1993. 144 с.
20. Эриксон Э. Детство и общество. Москва : Речь, 2008. 142 с.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ