ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТЯН І СЕЛЯН

  • І. Р. Петровська Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: громадянська ідентичність, психологічні чинники, соціалізація, жителі сільської та міської місцевості, просоціальна спрямованість, суб’єктність, фрустрація соціально-психологічних потреб

Анотація

Стаття присвячена аналізу психологічних чинників становлення громадянської ідентичності містян і селян. В емпіричному дослідженні взяло участь 350 осіб віком 30-50 років, з них 192 осіб, що народилися і проживають у містах, та 158 осіб, які народилися і проживають у сільській місцевості. Проведений порівняльний аналіз факторних оцінок чинників становлення громадянської ідентичності осіб із різним місцем проживання виявив статистично значущі відмінності, а саме що жителі сільської місцевості в порівнянні з жителями міст мають вищі факторні оцінки за «Соціальною інтегрованістю» і «Просоціальною спрямованістю», і нижчі – за «Суб’єктністю» та «Задоволеністю потреб у державі». Це пояснюється особливістю соціалізації жителів сільської місцевості, а саме вираженою орієнтованістю на єдність з іншими, підтримку тісних зв’язків, традиції колективізму, конформності, взаємопідтримки і взаємодопомоги, а також більшою схильністю до екстернальності та патерналізму. Здебільшого негативні уявлення селян про забезпечення державою умов для їхньої самореалізації та підтримання ефективної життєдіяльності (фрустрація потреб фізичного та соціального існування в державі) негативно впливають на сприйняття держави та себе як громадянина цієї держави і може ускладнювати формування стійкої позитивної громадянської ідентичності. Регресійні моделі, побудовані окремо для селян і містян, дозволяють стверджувати про наявність відмінностей у відносних вкладах незалежних змінних у прогнозуванні інтегрального показника громадянської ідентичності. Для жителів сільської місцевості найбільш значущими психологічними чинниками у становленні громадянської ідентичності є «Задоволеність потреб фізичного та соціального існування у державі», «Колективістські цінності батьківської сім’ї», «Соціальна інтегрованість» та «Соціоцентричні ціннісні орієнтації», тоді як для містян найбільш значущими психологічними чинниками є «Просоціальна спрямованість», «Суб’єктність особистості» і «Задоволеність потреб особи у державі».

Посилання

1. Губеладзе І.Г. Сільська молодь у місті: пошук ідентичності: монографія. Київ : Міленіум, 2016. 236 с.
2. Коваленко О.Г. Осмисленість життя літніх жителів сільської місцевості. Психологічний часопис. 2018. № 5(15). С. 68–80.
3. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf.
4. Лозовая О.Н. Ментальность города и села как объект психосемантического исследования: к постановке проблемы. Журнал практикующего психолога. 2009. Вып. 15. С. 130−140.
5. Мусієздов О.О. Місто як уявлена спільнота. Вісник Львівського Університету. Серія Соціологія. 2010. Вип. 4. С. 178–182.
6. Невічний вогонь. 10 думок про жертовність майдану. URL : http://tvoemisto.tv/news/nevichnyy_vogon_10_dumok_pro_zhertovnist_maydanu_i_poroshenka_89967.html.
7. Петренко Б. Жертовність та патріотизм. Яку країну ми будуємо? URL : http://uire.org.ua/publikatsiyi/zhertovnist-ta-patriotizm-yaku-krayinu-mi-buduyemo/.
8. Петровська І.Р. Громадянська ідентичність як різновид організаційної ідентичності. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 39. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. С. 244−257.
9. Петровська І.Р.. Соціально-психологічні чинники становлення громадянської ідентичності особистості. Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 49. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. С. 269−295.
10. Соціальна психологія бідності : монографія / Т.І. Бєлавіна, В.О. Васютинський, В.Ю. Вінков та ін. ; за ред. В.О. Васютинського ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Міленіум, 2016. 294 c.
11. Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Основні поняття чистої соціології. Київ : Дух і літера, 2005. 259 с.
12. Шамионов Р.М. Базовые убеждения и культурные установки как предикторы эмоционального и психологического благополучия горожан и сельчан. Социальная психология и общество. 2015. Т. 6, № 4. С. 109−122.
13. Petrovska I.R. Measuring Civic Identity: Difficulties and Solution. Psychology and pedagogy in XXI century: methodological framework of the activities of psychologist and educator : collective monograph / А.О. Bessarab, O.I. Ivanytsky, O.M. Kikinezhdi, I.R. Petrovska, etc. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. Р. 62−82.
Опубліковано
2021-02-16
Розділ
РОЗДІЛ VI. ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ