ОСМИСЛЕНІСТЬ ЖИТТЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ЧИННИК ЇХ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

  • В. В. Балахтар Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • О. О. Горова ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
  • Т. В. Чаусова ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: лідерство, лідерські якості, лідерський потенціал, осмисленість життя, локус контролю, учні, професійно-технічні навчальні заклади

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження осмисленості життя учнів професійно-технічних навчальних закладів та її взаємозв’язку з їхнім лідерським потенціалом. Розглянуто сутність дефініції «лідерський потенціал». Наведено результати дослідження особливостей осмисленості життя учнів професійно- технічних навчальних закладів та її взаємозв’язку з їхнім лідерським потенціалом. Осмисленість життя вивчалася за методикою Д. Леонтьєва «Сенсожиттєві орієнтації», яка дала змогу виявити не лише загальний показник, а й окремі його індикатори. Констатовано недостатні рівні як осмисленості життя, так і лідерського потенціалу для доволі значної частини (близько двох третин) досліджуваних учнів. Виявлено гендерно- вікові особливості досліджуваних феноменів. Щодо осмисленості життя констатовано вищі його рівні у представниць жіночої статі, особливо старших за віком. Особливо яскраво дані відмінності проявляються за параметрами «цілі у житті» і «локус контролю-Я»: лише дещо більше десятої частини досліджуваних учнів уважають, що мають достатньо сил, щоб контролювати власне життя і будувати його за власним вибором. Стосовно лідерського потенціалу виявлено високий його рівень лише у десятої частини досліджуваних учнів професійно-технічних навчальних закладів. За результатами дисперсійного аналізу виявлено вплив осмисленості життя на рівні лідерського потенціалу: чим вищі показники осмисленості життя учнів ПТНЗ, тим вищим є рівень лідерського потенціалу. Окреслено доцільність створення спеціальних психологічних умов у процесі навчання у закладі професійно-технічної освіти, що сприятимуть зростанню як осмисленості життя учнів, так і їхнього лідерського потенціалу.

Посилання

1. Балахтар В.В., Танасійчук В.І. Формування лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання (фахівців соціальних служб) у системі післядипломної освіти. Київ : Талком, 2020. 255 с.
2. Васильев А.В., Любчак В.А., Купенко Е.В. Обеспечение инновационных процессов в педагогической системе современного вуза. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2010. Вип. 94–96. С. 24–27.
3. Волківська Д.А. Сучасний стан розвитку лідерського потенціалу студентського активу університетів України. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2016. Вип. 2(97). Ч. 1. С. 40–45.
4. Деркач А., Зазыкин В. Акмеология : учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2003. 256 с.
5. Дрыгина И.В. Активизация лидерского потенциала личности студента в образовательном процессе вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». Красноярск, 2003. 20 с.
6. Іващенко А. Активізація лідерського потенціалу студентів вищих навчальних закладів у процесі позанавчальної діяльності на засадах компетентнісного підходу. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. 2013. Вип. 28(2). С. 117–123.
7. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО). Москва : Смысл, 2006. 18 с.
8. Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти : монографія / за ред. О.Г. Романовського та О.С. Пономарьова. Харків : ФОП Мезіна В.В., 2017. 292 с.
9. Саннікова О.П., Страцинська І.А. Комунікативна креативність інтерналів і екстерналів: порівняльна характеристика. Наука і освіта. 2013. № 3. С. 149–153.
10. Хафізова Г.С. Особливості сенсожиттєвих орієнтацій у людей із різним рівнем психологічного благополуччя. Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2013. Вип. 45(2). С. 219–227.
11. Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. Москва : Інститут психотерапії, 2002. 490 с.
12. Crumbaugh J.C., Maholic L.T. The Case for Francl`s Will to Meaning. Journal of Existential Psychiatry. 1963. № 4. Р. 43.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ