ВПЛИВ КРЕАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ ЗІ СТУДЕНТАМИ

  • О. В. Брюховецька ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
  • О. О. Горова ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
  • Н. І. Пінчук ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: креативний потенціал, комунікація, викладач закладу вищої освіти, комунікативна толерантність, студентоцентристський підхід

Анотація

У статті презентовано результати дослідження впливу креативного потенціалу викладача вищої школи на особливості комунікації з учасниками освітнього процесу. Виявлено, що креативний потенціал представлений у когорті викладачів вищої школи нерівномірно, а високими його показниками характеризується незначна кількість респондентів. При цьому констатовано відмінності у проявах креативного потенціалу викладачів закладів вищої освіти залежно від їх віку та статі. Охарактеризовано особливості комунікації викладачів вищої школи зі студентами у контексті їх готовності реалізовувати студентоцентристський підхід у практиці професійної діяльності. Наведено дані про вміння викладачів розуміти та приймати індивідуальність студентів, тенденції їх оцінювати та схильність перевиховувати інших, орієнтуючись на себе як еталон, уміння приховувати неприємні почуття під час взаємодії та інші, що у цілому визначають комунікативну толерантність викладача як професійно важливу рису під час комунікації як зі студентами, так й іншими учасниками освітнього процесу. Подано результати дисперсійного аналізу особливостей комунікації зі студентами викладачів закладів вищої освіти з різними рівнями креативного потенціалу. Виявлено статично значущі відмінності у взаємодії викладачів зі студентами: чим вищий їхній креативний потенціал, тим більше вони готові до конструктивної комунікації зі студентами, реалізації студентоцентристського підходу у професійній діяльності. Як перспективу дослідження запропоновано дослідження особливостей комунікації викладачів закладів вищої освіти залежно від низки організаційно-професійних чинників (стажу професійної діяльності, спеціалізації, посади, наявності наукового ступеня і вченого звання) тощо, а також розроблення та апробацію програми розвитку креативного потенціалу викладачів з урахуванням специфіки їх професійної комунікації.

Посилання

1. Балахтар К.С. Креативна складова в структурі готовності до професійної діяльності викладачів іноземної мови. Теорія і практика сучасної психології. 2019. Т. 1. Вип. 6. С. 5–8.
2. Балахтар К.С., Москальова А.С. Креативність педагогічних працівників як чинник їхнього суб’єктивного благополуччя : спецкурс для викладачів іноземних мов. Київ : Талком, 2020. 86 с.
3. Бойко В.В. Коммуникативная толерантность : методическое пособие. Санкт-Петербург : МАПО, 1998. 24 с.
4. Бондарчук О.І. Креативність і когнітивне забезпечення особистісного розвитку керівників освітніх організацій. Наука і освіта. 2010. С. 4–7.
5. Брюховецька О.В. Креативність як чинник формування комунікативної компетентності керівників освітніх організацій. Наука і освіта. 2010. С. 151–155.
6. Карсканова С.В. Опитувальник «Шкали психологічного благополуччя» К. Ріфф: процес та результати адаптації. Практична психологія та соціальна робота. 2011. № 1. С. 1–9.
7. Кудрявцева Т.О. Студентоцентроване навчання як сучасна парадигма вищої освіти. Педагогічні читання. 2018. URL: https://college.nuph.edu.ua/педагогічні-читання-2018.
8. Моляко В.О., Музика О.Л. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень. Житомир : Рута, 2006, 320 с.
9. Моляко В.О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини. Практична психологія та соціальна робота. 2004. № 8. С. 1–4.
10. Олексенко Р.І. Формування концепції креативної особистості як фактор креативно-знаннєвої економіки в умовах викликів глобалізації. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. Вип. 71. С. 118–126. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2017_71_16.
11. Панчук О.П. Розвиток творчих здібностей майбутнього фахівця фізико-технологічного профілю як складової професійної компетентності. Збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. 2016. Вип. 22. С. 106–108.
12. Пінчук Н.І. Креативність у структурі особистості технічно обдарованих підлітків. Наука і освіта. 2010. С. 357–359.
13. Скок А.Г. Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу. Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2005. Т. 1. Ч. 15. С. 113–117.
14. Фетіскін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. Москва : Інститут психотерапії, 2002. 490 с.
15. Rinkevich J.L. Creative Teaching: Why it Matters and Where to Begin. Clearing House. 2011. № 84(5). Р. 219–223. DOI:10.1080/00098655.2011.575416.
16. Puchta H., Willims M. Teaching Young Learners to Think. CUP : Cambridge, 2012.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ