КОПІНГ-ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХОЛОГІВ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

  • Л. В. Степаненко Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: саморегуляція, емоційна саморегуляція, копінг-стратегії, механізми психологічного захисту, стресові умови

Анотація

У статті представлено проблему функціонування копінг-захисних механізмів особистості в стресових ситуаціях. Окреслено погляди вчених щодо взаємозв’язку копінг-стратегій поведінки особистості й механізмів психологічного захисту в процесі саморегуляції. Наведено результати експериментального дослідження особливостей використання психологами копінг-стратегій, механізмів психологічного захисту, регуляторних процесів і регуляторно-особистісних властивостей у стресових ситуаціях. Проаналізовано середні показники, рівні прояву окреслених феноменів. Визначено репертуар використання психологами копінг-стратегій у стресових ситуаціях: планування розв’язання проблеми, позитивна переоцінка, конфронтація, дистанціювання, самоконтроль, пошук соціальної підтримки, втеча-уникнення. Пріоритетами в безсвідомій захисній активності виступають механізми раціоналізації, заперечення, проєкції, компенсації. Встановлено наявність кореляційних зв’язків між показниками копінг-стратегій і механізмами психологічного захисту психологів. Доведено, що психологи емоційно включені в стресову ситуацію, але користуються свідомими стратегіями для утримання вияву негативних емоцій, прагнуть зберегти контроль над ситуацією, використовуючи різні інформаційні ресурси. Психологи в стресових ситуаціях прагнуть спрямовувати свої дії на конструктивне розв’язання проблеми з метою підтримки себе й інших. Акцентовано на наявності взаємозв’язку між копінг-захисними механізмами й процесами саморегуляції психологів. Встановлено наявність кореляційних взаємозв’язків між показниками копінг-захисних механізмів і такими показниками саморегуляції особистості психолога, як моделювання, планування, оцінювання результатів, самостійність, загальний рівень саморегуляції. Доведено, що стресова ситуація активує широкий спектр регуляторних процесів і регуляторних властивостей особистості. Психологи вміють покладатися на свої здібності, продумувати способи досягнення мети й шукати можливості для розв’язання труднощів.

Посилання

1. Агеенкова Е.К. Комплекс приемов психической саморегуляция эмоциональных состояний для профилактики и реабилитации соматических расстройств, кризисных состояний и утомления у военнослужащих. Военно-психологический вестник. Информационно-методическое пособие для офицеров социально-психологической структуры Вооруженных Сил Республики Беларусь / Под ред. А.Н. Гура. Минск : Центр идеологической работы ГКДУ «ЦДО ВС РБ», 2008. № 1. С. 13–59.
2. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и болезни : монография. Санкт-Петербург : Издательство СПб ГМУ, 2009. 136 c.
3. Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 ; Нац.пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Киъв, 2001. 220 с.
4. Дикая Л.Г. Функциональные состояния в профессиональной деятельности. Психологические основы профессиональной деятельности: Хрестоматия / Сост. В.А. Бодров. Москва : Пер Сэ; Логос, 2007. С. 588–596.
5. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. Москва : ВЛАДОС, 1999. 304 с.
6. Корнієнко І.О. Генеза опанувальної поведінки у життєвому просторі особистості : дис. … д-ра. психол. наук : 19.00.07. Київ, 2018. 323 с.
7. Родіна Н.В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : дис. … д-ра. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2013. 477 с.
8. Гаврилькевич В.К. Психодіагностичний інструментарій комплексного дослідження емоційної саморегуляції особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2008. Т. Х. Ч. 5. С. 104–113.
9. Никоненко І.О. Особистісні чинники формування копінг-стратегій лікарів-хірургів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Київ, 2017. 200 с.
10. Ветрова И.И. Связь совладающего поведения с контролем поведения и психологической защитой в системе саморегуляции. Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы : сборник статей. 2008. С. 179–196.
11. Моросанова В.И. Стилевая саморегуляция поведения человека. Вопросы психологи. 2000. № 2. С. 118–127.
12. Гунзунова Б.А., Гунзунов Б.А. Защитно-совладающее поведение педагогов. Вестник Бурятского государственного университета. Регуляторные аспекты. 2017. Вып. 7. С. 114–120.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ