ВИЯВЛЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ МІЖ КОГНІТИВНИМИ ЧИННИКАМИ АДАПТИВНОСТІ БЕЗРОБІТНИХ ПІД ЧАС КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕНАВЧАННЯ

  • О. В. Хубетов Інститут підготовки кадрів державної служби занятості України
Ключові слова: адаптивність, когнітивні чинники адаптивності, інтелект, критичне мислення, особисті цінності, самостійність, творче мислення

Анотація

Статтю присвячено дослідженню не досить освітлених у сучасному науковому просторі питань щодо впливу когнітивних чинників на рівень адаптивності безробітних при короткостроковому професійному перенавчанні, виявленню взаємозв’язків між когнітивними чинниками адаптивності та визначенню поміж цих чинників таких, рівні яких можливо змінити в процесі проведення психологічного тренінгу для позитивного впливу на рівень адаптивності. Здійснено огляд сучасних досліджень адаптивності особистості при зміні занять і життєвих ролей та факторів, що впливають на неї в різноманітних обставинах життєдіяльності. За результатами факторного аналізу, проведеного для чинників, які за попередньо проведеним кореляційним аналізом мають статистично значимі зв’язки з адаптивністю безробітних при професійному перенавчанні, виділено п’ять об’єднаних факторів. У сумі ці фактори описують 66,89 % аналізу вибірки всіх когнітивних чинників, що мають вплив на рівень адаптивності. Цими факторами є фактор інтелекту і критичного мислення, фактор самостійності та цілеспрямованості, фактор традицій і добропорядності, фактор влади, фактор творчості. Визначено критерії відбору когнітивних чинників адаптивності для комплексної програми по підвищенню адаптивності безробітних при короткостроковому професійному перенавчанні, а саме: наявність найбільших статистично значимих кореляційних зав’язків з рівнем адаптивності безробітних при короткостроковому професійному перенавчанні; можливість впливу на їх рівень за досить обмежений термін психологічного тренінгу; корекція рівнів когнітивних властивостей без втрати при цьому особистісної цілісності та можливостей саморозвитку і самовдосконалення; присутність психологічного чинника, що обирається для програми, у складі об’єднаного фактору впливу на адаптивність. Критичне мислення, особисті цінності «самостійність» та «самостійність в діяльності», творче мислення визначено чинниками, які можливо використати у комплексній програмі по підвищенню адаптивності безробітних при короткостроковому професійному перенавчанні.

Посилання

1. Пиаже Ж. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 2003. стр. 192.
2. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности. Вопросы психологии. 1989. № 1. С. 92–100.
3. Семиченко В.А. Проблема особистісного розвитку й саморозвитку в контексті неперервної професійної освіти. Педагогіка і психологія. 2010. № 2. С. 46-57.
4. Біла І.М. Формування адаптивних здібностей дітей в умовах сім’ї. Актуальні проблеми психології: Зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2017, вип. 15. С. 17-29.
5. Гарбузов В.И. Воспитание ребёнка в семье: Советы психотерапевта Санкт-Петербург: КАРО, 2015. 296 с.
6. Ростовцева М.В., Машанов А.А. Естестеннонаучные, психологические и философские аспекты адаптации человека. Весник КрасГАУ, 2013, № 6. С. 184-190. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/estestvennonauchnye-psihologicheskie-i-filosofskie-aspekty-adaptatsii-cheloveka/viewer. (дата звернення 16.06.20)
7. Маклаков А.Г. Основы психологического обеспечения профессионального здоровья военнослужащих: Автореф. дис. … д-ра психол. наук. СПб., 1996. 50 с.
8. Ларионова С.А. Концептуальная модель социально-психологической адаптации личности. Ежегодник Российского психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. СПб. 2003, т. 5. С. 39-42.
9. Гриншпун С.С. «Академия Х»: подготовка американцев к жизни и труду. Педагогика. 2004, № 4. С. 103-108.
10. Super, D.E., & Sverko, I. Life roles, values and careers. International findings of work importance study. 1995. P. 26-32.
11. Savickas, M.L. The theory and practice of career construction. Career Development and Counseling: Putting Theory and Research to Work; Lent, R.W., Brown, S.D., Eds.; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2005; pp. 42–70.
12. Savickas, M.L., Porfeli, E.J. Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Behavior. 2012, 80. Р. 661-673.
13. Lent, R. W. Career-life preparedness: Revisiting career planning and adjustment in the new workplace. The Career Development Quarterly, 2013, 61. Р 2- 14. URL: http://dx.doi.org/10.1002/j.2161-0045.2013.00031.x (дата звернення 21.08.2020)
14. Lent, R.W., Miller, M.J., Smith, P.E., Watford, B.A., Lim, R.H., Hui, K., Morrison, M.A., Wilkins, G., & Williams, K. Social cognitive predictors of adjustment to engineering majors across gender and race/ethnicity. Journal of Vocational Behavior. 2013, 83. Р. 22-30.
15. Chandra, S., & Leong, F. T. (2016). A diversified portfolio model of adaptability. American Psychologist. 2016, 71. Р. 847-862. URL: https://doi.org/10.1037/a0040367 (дата звернення 16.10.20).
16. Martin, A.J., Yu, K., Ginns, P., & Papworth, B. Young people’s academic buoyancy and adaptability: A crosscultural comparison of China with North America and the United Kingdom. Educational Psychology. 2016, 37. Р. 930-946. URL: https://doi.org/10.1080/01443410.2016.1202904 (дата звернення 17.10.20)
17. Rudolph, C.W.; Lavigne, K.N.; Zacher, H. Career adaptability: A meta-analysis of relationships with measures of adaptivity, adapting, responses, and adaptation results. J. Vocat. Behav. 2017, 98. Р. 17–34.
18. Wenmo Zhang, Yuanyuan Xu, Li Peng, Chen Bian, Yongju Yu, Ying Li and Min Li. Military Career Adaptability Questionnaire in China: Development and Validation. Front. Psychol. 2020, 10 March. URL: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00280 (дата звернення 17.10.20)
19. Хубетов О.В. Когнітивні властивості та особисті цінності як чинники адаптивності при короткочасному професійному навчанні. Проблеми сучасної психології: науковий журнал.2020, № 17. С. 59-68.
20. Брюшинкин В.Н. Критическое мышление и аргументация. / Калининград: Изд-во Калинингр. гос. ун-та, 2003. С. 29-34.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ