ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВИЙ КОНФЛІКТ У ЖІНОК: РОЛЬОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ, БАЛАНС ТА РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ

  • А. І. Касьян Запорізький національний університет
Ключові слова: рольова компетентність особистості, рольова гнучкість, рольова глибина, розподіл ролей, сімейні ролі, баланс «робота – життя»

Анотація

Специфіка рольової компетентності, структури та змісту ролей сучасної жінки, тих гендерно-рольових конфліктів, з якими стикаються жінки в актуальній повсякденній реальності, пов’язаною із розширенням рольового репертуару особистості, трансформацією ролей, – є важливими для вивчення – це стосується як рольового розподілу у сім’ї, так і можливості розподілити свій час між роботою та іншими сферами життя для жінок, які працюють і при цьому мають родину і дітей. У статті представлені результати емпіричного дослідження (n=204) рольової компетентності жінок, її взаємозв’язку із розподілом ролей у сім’ї та балансом «робота – життя». Метою статті є аналіз та обґрунтування результатів емпіричного дослідження взаємозв’язку рольової компетентності жінок із балансом «робота – життя» та ідеальними (бажаними) уявленнями про розподіл ролей у сім’ї. Гіпотеза емпіричної частини дослідження полягала у припущенні про те, що жінки відчувають гендерно-рольовий конфлікт, пов’язаний із стереотипним розподілом ролей, розбалансованістю «робота – життя» та низьким рівнем рольової компетентності. Дослідження показало, що в рольовому репертуарі рольова гнучкість більше пов’язана із загальним показником рольової компетентності, ніж рольова глибина. Розподіл ролей у сім’ї, на думку жінок, повинен в окремих сферах бути спільним для дружини і чоловіка (організація розваг, роль господаря / господині, сексуального партнера, організацію сімейної субкультури); належати чоловікові (матеріальне забезпечення сім’ї) або дружині (виховання дітей, емоційний клімат), що відповідає стереотипному традиційному розподілу ролей. Баланс між роботою та іншими сферами життя, можливість гармонійно розподіляти свій час у цілому знаходиться на рівні вище середнього, особливо у соціальних контактах. Однак має високий рівень балансу навантаження, який відповідає за можливість розподіляти час між різними сферами життя. Рольова компетентність пов’язана в окремих моментах як із розподілом ролей у сім’ї, так і з балансом «робота – життя», що частково підтверджує висунуту нами гіпотезу. Також у показниках рольової компетентності, розподілу ролей у сім’ї, балансі «робота – життя» були знайдені окремі статистичні відмінності за віком, рівнем освіти, сімейним статусом та кількістю дітей або їх наявністю.

Посилання

1. Алешина Ю.Е. Проблемы усвоения ролей мужчиной и женщиной. Вопросы психологии.1991. № 4. С. 74–82.
2. Андреева Г.М. Психология социального познания. Москва : Аспект-Пресс, 2002.
3. Горбунова В.В. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід до формування та розвитку команд : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с.
4. Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход в социальной психологии личности: монография. Киев : Интерпресс, 2007. 311 с.
5. Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама Я.Л. Морено. Москва : «Когито-Центр», 2007. 380 с.
6. Москаленко В.В. Психологія соціального впливу. Київ : «Центр учбової літератури», 2007. 448 с.
7. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності. Київ : Либідь, 2003. 376 с.
8. Ткалич М.Г. Психологія гендерної взаємодії персоналу організацій : монографія. Київ-Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 315 с.
9. Ткалич М.Г. Гендерна психологія : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2016. 256 с.
10. Чорна Л.Г. Рольова ідентичність: її локалізація серед інших видів ідентичності особистості. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2011. Вип. 27. С. 120–129.
11. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов на Дону : Феникс. 1998. 544 с.
12. Kimmel M. (2015) The Gendered Society. 5th Edition – Oxford University Press. 528 p.
13. Spurlock J. (1995) Multiple roles of women and role strains. Health Care for Women International. Vol. 16, Issue 6. P. 501–508. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/07399339509516205.
14. Sweeting, H., Bhaskar, A., Benzeval, M., Popham, F., Hunt, K. (2014) Changing gender roles and attitudes and their implications for well-being around the new millennium. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology. 49(5): 791–809. DOI: 10.1007/s00127-013-0730-y.
15. Yang, X., Wang, X., Zhang, L., Weidman, J. (2017) Gender role conflict, professional role confidence, and intentional persistence in engineering students in China. Studies in Higher Education. Vol. 42, Issue 2. P. 248–263. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2015.1045476.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ II. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ; ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ