ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ У СТУДЕНТІВ

  • О. Ю. Воронова Мукачівський державний університет
Ключові слова: рефлексія, професійна рефлексія, розвиток, особистісний розвиток, формування, самовиховання

Анотація

Статтю присвячено висвітленню особливостей побудови тренінгової програми, спрямованої на розвиток професійної рефлексії в майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти. Встановлено, що існуюча система професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти не сприяє процесу розвитку професійної рефлексії і підтверджує необхідність створення умов для розвитку професійної рефлексії в процесі навчання у вищій школі. Виявлено, що великій кількості студентів притаманні такі індивідуально-особистісні властивості (наприклад, агресивність, підозрілість, невпевненість у собі, безвідповідальність), які протипоказані педагогічним працівникам і свідчать про професійну нездатність і певні внутрішньоособистісні проблеми (наприклад, психологічні комплекси). Розглянуто особливості формування професійної рефлексії, які зустрічаються в психолого- педагогічній літературі. Висвітлено власний підхід до формування професійної рефлексії в майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти в процесі професійної підготовки. На основі узагальнення теоретичних і експериментальних досліджень визначено психологічні умови розвитку професійної рефлексії в майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Запропоновано змістовно-динамічну модель процесу формування професійної рефлексії в майбутніх вихователів. Зазначено, що вплив на розвиток професійної рефлексії майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти опосередковується через низку психологічних властивостей особистості (самоповагу, самоінтерес, самовідношення, впевненість у собі, саморозуміння, емпатію, агресивність, підозрілість, авторитаризм, прагнення до влади й лідерства, відповідальність тощо). Підкреслено, що в запропонованому інтегративному тренінгу формування професійної рефлексії здійснюється не тільки завдяки акцентуванню уваги на свідомій, цілеспрямованій роботі над своїми психологічними особливостями, а й через використання процедури актуалізації рефлексії (яка, зокрема, сприяє набуттю нових умінь, навичок, нових способів професійної діяльності). Передбачається, що робота над цими психологічними властивостями буде позитивно впливати на рівень професійної рефлексії.

Посилання

1. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания : методологические проблемы неклассической психологии. Москва : Смысл, 2002. 480 с.
2. Вайзер Г.А. V Симпозиум «Психологические, философские и аксиологические проблемы смысла жизни». Психологический журнал. 2000. Т. 21. № 1. С. 135–138.
3. Воронова О.Ю. Психологічні особливості формування рефлексії у майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Хмельницький, 2018. 20 с.
4. Гонтаровська Н.Б. Розвиток особистості в психолого-педагогічному контексті. Педагогіка і психологія. 2005. № 1 (146). С. 32–41.
5. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования : учебное пособие. Москва : Изд-во Московского психолого-социального института, 2003. 478 с.
6. Лепский В.Е. Рефлексия в работах Г.П. Щедровицкого и В.А. Лефевра. Рефлексивный подход от методологии к практике ; под ред. В.Е. Лепского. Москва : Когито-Центр, 2009. 327 с.
7. Пов’якель Н.І. Психологічна готовність до партнерства як передумова становлення партнерських відносин при вирішенні конфліктів. Проблеми безпеки української нації на порозі XXI сторіччя : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конф. Київ–Чернівці, 1998. Частина 1. С. 96–97.
8. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи : навчальний посібник для магістрантів і аспірантів. Київ : ТОВ «Філ-студія», 2006. 320 с.
9. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. Київ : Вища шк., 2004. 335 с.
10. Хабаева Л.М. Особенности акмеологических факторов развития профессиональной мотивации студентов : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.13. Москва, 2002. 25 с.
11. Шапошникова Ю.Г. Проблема рефлексії у філософських та філософсько-психологічних дослідженнях. Стратегія соціально-психологічного та медико-біологічного забезпечення життєдіяльності людини : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції. Миколаїв : МДУ, 2004. С. 172–177.
12. Швалб Ю.М. Психологическая организация пространства жизни личности: логос быта. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир, 2012. Т. VII: Екологічна психологія. Вип. 29. С. 478–486.
13. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг : учеб. пособие. Москва : МПСИ : МОДЭК, 2004. 600 с.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ