ПСИХОЛОГІЧНА РЕСУРСНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПСИХОЕМОЦІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ

  • А. В. Кічук Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Ключові слова: психоемоційне здоров’я, психологічна ресурсність, психологічний супровід, здобувач вищої освіти, захисно-когнітивна поведінка

Анотація

Правильна оцінка стану психоемоційного здоров’я особистості можлива лише через надійний і валідний психодіагностувальний інструментарій. Спираючись на попередні дослідження, проведені нами з метою визначення структурно-компонентного складу поняття «психоемоційне здоров’я особистості» на віковому етапі раннього дорослішання, ми намагались за допомогою авторського опитувальника встановити аксіологічний когнітивно-афективний, конативно-інструментальний, соціально-визначальний складники досліджуваної інтегративної особистісної властивості. У результаті проведеного кореляційного аналізу виявлено значущий зв’язок усіх параметрів психоемоційного здоров’я студентів з упевненістю в собі, а також із «прагненням до мудрості»; досить зв’язаним виявився зв’язок із показниками «допомога іншим», «доброта до людей», «віра в добро», «самореалізація у професії». У контексті завдань започаткованого дослідження виділено чотири групи респондентів та вивчено їх психологічні особливості. Так, наведено особливості психологічної ресурсності досліджуваних із високим, помітним, помірним та номінальним рівнями психоемоційного здоров’я. Отримані експериментальні дані засвідчують правомірність розгляду психологічної ресурсності як основи психоемоційного здоров’я студентів закладу вищої освіти. Емпірично установлено: чим вищими є показники психологічної ресурсності респондентів із високим та помірним рівнями психоемоційного здоров’я, тим виразнішою є позитивна динаміка розвитку досліджуваної інтегративної особистісної властивості. Поглиблення наукових уявлень про вираженість психологічної ресурсності особистості як основи її психоемоційного здоров’я спрямовує психологічний супровід здоров’я, а саме збереження здобувачів освіти у практичній навчально-професійній діяльності.

Посилання

1. Бліхар М.П. Духовні цінності студентської молоді в сучасному українському суспільстві : дис. … канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Львів, 2018. 271 с.
2. Галкина Т.В., Артемцева Н.Г. Взаимосвязь между отношением к психологическому здоровью и самооценкой личности. Психология человека как субъекта познания, общения и деятельности / Отв. ред. В.В. Знаков, А.Л. Журавлев. Москва : Изд-во «Институт психологии РАН», 2018. С. 457–466.
3. Кічук А.В. Психоемоційне здоров’я студентів у параметрах діяльності психологічної служби сучасної вищої школи. Теорія і практика сучасної психології. 2020. № 1. Т. 2. С. 44–47.
4. Кириленко Т. Емоційна сфера особистості: вектори вивчення. Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Психологія. 2018. № 1 (8). С. 26–29.
5. Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І. Психологія здоров’я людини / За ред. І.Я. Коцана. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. 430 с.
6. Піковець Н.В. Психічне здоров’я як соціально-психологічний чинник професійної діяльності викладача вищого навчального закладу : автореф. дис. … канд. психол. Наук : 19.00.05 / Сєвєродонецьк, 2020. 20 с.
7. Погрібна А.О., Проскурна О.В. Захисно-копінгова поведінка як складова частина готовності студентів-психологів до професійної діяльності. Теорія і практика сучасної психології. 2020. № 1. Т. 2. С. 120–124.
8. Самусева Н.В. Самооценка состояния физического, психического и социального здоровья личности. Здоровье студенческой молодежи: достижения теории и практики физической культуры, спорта и туризма на современном этапе : сб. науч. Минск : РИВШ. 2015. С. 190–191.
9. Тарабакина Л.В. Эмоциональное здоровье как предмет социально-психологического исследования. Теория и практика общественного развития. Психологические науки. 2015. № 8. С. 250–252.
10. Токман А.А., Немченко Н.В. Психологія способу життя : навчальний посібник. Ч.І. Київ : Дп Вид. Дім «Персонал», 2015. 344 с.
11. Штепа О. С. Опитувальник психологічної ресурсності особистості: результати розробки й апробації авторської методики. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. 2018. Випуск 39. С. 380–399.
12. Штепа О.С. Психологічна ресурсність як критерій індивідуального здоров’я. Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. 2016. Випуск 32. С. 571–585.
13. Zeidner M. What we know about Emotional Intelligence. `How it Affects Learning Work, Relationship sand our Mental Health. I.M. Seidner, Gr. Mattews, R.D. Roberts. USA, Massachusetts, Institute of Technology, 2009. 442 p.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ