ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ ТА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА ЇЇ ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ

  • О. О. Нежинська Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Ключові слова: соціальна реклама, лідер, лідерські якості, лідерський потенціал, профорієнтація особистості, професійне самовизначення

Анотація

У статті висвітлено особливості впливу соціальної реклами та лідерських якостей особистості на її професійне самовизначення. Виявлено, що сучасні різноманітні трансформації у суспільстві, а також сьогоднішні проблеми пандемії коронавірусної хвороби призвели до істотних негативних змін на ринку праці, зокрема й появи значних масштабів безробіття, соціальної незахищеності тощо, тому сьогодні вельми актуальним є пошук шляхів розв’язання окреслених проблем, покращення нинішньої ситуації, пришвидшення залучення спеціалістів до трудової діяльності тощо. Поінформовано, що проблему професійного самовизначення особистості розглядали багато відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників. Виділено види домінантних мотивів особистості під час реалістичного вибору професії, що може бути допомогою під час діагностики в процесі профорієнтаційної роботи. Визначено психологічні особливості соціальної реклами, зокрема і вплив соціальної реклами на сприйняття особистості, тривалість процесу уваги завдяки відповідним засобам, які використовуються в рекламі. Виявлено вплив соціальної реклами на суспільство та молодь. Зафіксовано, що під час професійного самовизначення важливо розкрити власні лідерські задатки й якості, лідерський потенціал та лідерські цінності, оскільки мобілізація внутрішніх резервів допоможе особистості у повсякденній поведінці, міжособистісній комунікації, а також сприятиме збагаченню власної діяльності новими способами її виконання та підвищить особистісну ефективність загалом. Зазначено, що невміння правильно користуватися власними ресурсами, виявляти та розкривати їх можуть викликати в особистості проблеми психологічного характеру в умовах професійного самовизначення. Підкреслено, що однією з умов правильного вибору професії є профорієнтація. Констатовано, що для професійного самовизначення громадян у державі здійснюється професійна орієнтація шляхом професійного інформування, професійного консультування та професійного відбору завдяки діяльності Державної служби зайнятості.

Посилання

1. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text
2. Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр#Text
3. Адлер А. Наука жить ; пер. с англ. Киев : Port-Royal, 1997. 286 с.
4. Бауэр М. Курс на лидерство: Альтернатива иерархической системе управления компанией ; пер с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2014. 200 с.
5. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры ; пер. с англ. Москва : Эксмо, 2010. 576 с.
6. Бондарчук О.І. Модель особистісного зростання майбутніх фахівців. Тези І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) «Особистісне зростання: теорія і практика» (м. Житомир, 22 квітня 2016 р.). Житомир, 2016. С. 9–12.
7. Бондарчук О.І., Нежинська О.О. Лідерство у діяльності керівника освітньої організації : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ, 2017. 38 с.
8. Булах Т.Д. Специфіка телевізійної реклами. Вісник Харківської державної академії культури. Харків, 2010. С. 167–175.
9. Досенко А.К. Соціальна реклама і механізми впливу на цільову аудиторію. URL: http://www.kymu.edu.ua/wsc/toms/09/112-114.pdf
10. Кузнецов П.А. Социальная реклама: теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов. Москва : ЮНИТИ-Дана, 2010. 175 с.
11. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. Серия «Мастера психологии». Санкт-Петербург и др. : Питер, 2003. 352 с.
12. Нежинська О.О. Вплив гендерних стереотипів батьків на особистісний розвиток підлітка. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Київ, 2014. Т.І : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Київ, 2014. Вип. 40. С. 143–147.
13. Нежинська О.О. Гендерна толерантність як чинник особистісного розвитку підлітків. Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О.Л. Ануфрієва [та ін.] ; голов. ред. В.В. Олійник. Київ : АТОПОЛ, 2014. Вип. 12(25). С. 218–226.
14. Нежинська О.О., Зоріна В.І. Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку морально-ціннісних уявлень підлітків: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ, 2014. 44 с.
15. Нежинська О.О., Тименко В.М. Коучинг як технологія розвитку лідерства у сфері освіти. Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» ; 2017, № 2 (додаток 1) ; Тематичний випуск «Університет і лідерство». Київ : Інститут вищої освіти НАПН України, 2017. C. 65–68.
16. Оуэн Х., Ходжсон В., Газзард Н. Призвание – лидер: Полное руководство по эффективному лидерству. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2005. 384 с.
17. Підготовка керівників закладів освіти до профорієнтаційної роботи з учнівською та студентською молоддю: спецкурс для слухачів очно-дистанц. форми навчання в системі післядиплом. пед. освіти / О.І. Бондарчук, А.С. Москальова, О.О. Нежинська, О.А. Прокопенко ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. Київ, 2012. 50 с.
18. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Москва : Академия, 2005. 496 с.
19. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие. Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. 512 с.
20. Психологія реклами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Зазимко, М.С. Корольчук, В.М. Корольчук та ін. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 384 с.
21. Holland, J.L. Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ