ТРАНСФОРМАЦІЯ КОМПОНЕНТІВ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • О. В. Сергієні Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  • Т. П. Демчук Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Ключові слова: психічне здоров’я, критерії, компоненти, психологи, компетентності, навчання, реформування

Анотація

Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми стану психічного здоров’я здобувачів вищої освіти у зв’язку з викликами майбутньої професії психолога та навчання в період реформування освіти, з впровадженням компетентнісного підходу до навчального процесу з орієнтацією на програмний результат, висвітлений у ній не достатньо. У зв’язку з цим визначена така мета роботи: дослідження і порівняння особливостей та психологічних компонентів психічного здоров’я студентів-психологів молодших і старших курсів для встановлення його трансформації в період навчання та реформування системи освіти. Гіпотезою слугувало припущення, що під час навчання можуть відбуватися зміни стану психічного здоров’я студентів-психологів внаслідок дії дезадаптуючих факторів нервово-психічного напруження. Також враховувалося, що в умовах теоретичного та практичного засвоєння основ спеціальності практичного психолога, які сприяють підвищенню стресостійкості, життєстійкості, формуванню адекватної «Я-концепції» зростатиме соціально-психологічна адаптація студентів. Були застосовані теоретичний, емпіричний і математико-статистичний методи. Теоретичний метод включав аналіз, класифікацію та систематизацію наукових матеріалів за проблемою. Емпіричний метод складався зі спостереження, контент-аналізу матеріалів навчальної діяльності та соціальної активності. У своєму складі він мав такі психодіагностичні методики: опитувальник соціально-психологічної адаптації К. Роджерса, Р. Даймонд; шкала особистісної та реактивної тривожності Ч.Д. Спілбергера, Ю.Л. Ханіна; опитувальник самооцінки психічних станів Айзенка; методика домінуючого психічного стану Л.В. Кулікова; клінічний опитувальник для виявлення і оцінки невротичних станів К.К. Яхина, Д.М. Менделевича; методика самопочуття, активності, настрою (САН); методика «Прогноз» (НПУ). Встановлено, що стан здоров’я здобувачів вищої освіти старших курсів порівняно з молодшими дещо погіршився. Виявлено зниження соціальної активності, але з підвищенням результативності навчання за академічними показниками. Усі студенти мають високий і середній рівні соціально-психологічної адаптації, але показники тривожності дещо вищі в групі старших. Вони більш ригідні, в них нижчі показники настрою, вони мають більше виявів тривоги, невротичної депресії, астенії, абсесивно-фобічних порушень. Молодші відрізняються добрим настроєм, але не досить добре регулюють свої емоційні вияви. Встановлені зміни стану здоров’я студентів під час навчання потребують проведення моніторингу їх психологічного стану із формуванням групи тих, хто потребує психологічної допомоги, для проведення психокорекційних заходів. Також рекомендується проведення супервізії для формування у студентів професійної майстерності, особистісного зростання з підвищенням життєстійкості, стресостійкості, оптимістичного погляду на майбутнє.

Посилання

1. Реан А.А., Баранов А.А. Психологія адаптації особистості. СПб. : Прайм-Єврознак, 2006. 476 с.
2. Демина Л.Д., Ральникова И.А.. Психическое здоровье и защитные механизмы личности. Алтай : Изд-во Алтайского государственного университета, 2000. 123 с.
3. Періг І. Психічне здоров’я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ. Український науковий журнал «Освіта регіону», 2013. № 3. URL: http://social-science.com.ua/article/573.
4. Амінов І.А., Молоканів М.В. Про компоненти спеціальних здібностей майбутніх психологів. Психологічні дослідження. 2012. № 5. С. 104–109.
5. Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція. Модульно-рейтинговий курс : навчальний посібник. Київ : ВД «Професіонал», 2005. 676 с.
6. Гончаренко Н.В. Навчальне середовище як чинник збереження психічного здоров’я студентської молоді. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ. 2012. Т. X, вип. 23. С. 99–108.
7. Коцан І.Я. Психологія здоров’я людини. Луцьк : Вид-во Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. 2011. 430 с.
8. Бачериков Н.Е., Петленко В.П., Щербина Е.А. Философские вопросы психиатрии. Київ : Здоров’я. 1985. 192 с.
9. Никифоров Г.С. Психология здоровья. Учебное пособие. СПб. : Речь, 2002. 256 с.
10. Дубровина И.В. Практическая психология образования. СПб. : Питер. 2004. 592 с.
11. Братусь Б.С. Нравственное сознание личности. Москва : Знание. 1985. 64 с.
12. Петраков Б.Д., Петракова Л.Б. Психическое здоровье народов мира в ХХ веке. Медицина и здравоохранение. Серия: Социальная гигиена и организация здравоохранения. Москва. 1984. 69 с.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ