ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: СУЧАСНИЙ ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ РАКУРС

  • Л. М. Співак Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Л. П. Шевченко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: ідентичність, старшокласник, студент, заклад фахової передвищої освіти, заклад вищої освіти, юнацький вік

Анотація

Юнацький вік є сенситивним для розвитку ідентичності, що зумовлено потребами його представників в особистісному, професійному і суспільному самовизначенні. Ідентичність визначає цілісність та усвідомлення людиною особистісного і групового аспектів цього утворення. Мета статті – розкрити сучасний ракурс теоретичного та емпіричного вивчення особливостей ідентичності в юнацькому віці. Теоретично встановлено, що в юнацькому віці ідентичність набуває більшої цілісності та усвідомленості. У цьому віці інтенсивно розвиваються особистісна, професійна і соціальна ідентичності. Учні старших класів закладів загальної середньої освіти і студенти закладів фахової передвищої й вищої освіти усвідомленіше визначають власні фізичні, моральні й розумові якості, що засвідчує розвиток їх особистісної ідентичності. Старшокласники здатні усвідомлено обирати майбутню професію, студенти набувають професійних компетентностей, що свідчить про розвиток їх професійної ідентичності. Старшокласники і студенти здатні усвідомлено визначати себе як представника певної соціальної групи, що засвідчує їх соціальну ідентичність. Емпірично вивчалися особливості професійної ідентичності студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, які здобувають спеціальність, пов’язану зі здоров’ям людини, зокрема й майбутніх учителів біології та здоров’я людини, майбутніх медичних сестер. В емпіричному дослідженні, яке проводилося в 2019–2020 рр., взяли участь студенти закладів вищої та фахової передвищої освіти міста Києва. Встановлено статистично значущі відмінності кількісних даних досліджуваних одного вікового діапазону – студентів першого і другого курсів педагогічних університетів і студентів другого і третього курсів медичних коледжів. Виявлено, що кількісні дані актуальності й значущості професійної ідентичності є суттєво вищими для студентів коледжів порівняно зі студентами університетів. Виявлені відмінності пояснюються неоднаковою тривалістю їх фахового навчання, зокрема й практичного, і, відповідно, різною інтенсивністю професійної ідентифікації.

Посилання

1. Борисюк А.С. Соціально-психологічні засади становлення професійної ідентичності майбутнього медичного психолога : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.05 / Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2011. 32 с.
2. Вітковська О.І. Психологічні умови професійного самовизначення випускників середніх шкіл у процесі профконсультації : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2002. 20 с.
3. Зеер Э.Ф. Психология профессий. Москва : Академический проект, 2005. 336 с.
4. Лець Ю.А. Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2008. 20 с.
5. Лукіянчук А.М. Розвиток професійної ідентичності у майбутніх молодших спеціалістів педагогічного профілю : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки. Луцьк, 2010. 18 с.
6. Мельнік Н.Ю. Антиципація студентами гуманітарних спеціальностей своєї професійної ідентичності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2011. 20 с.
7. Піонтковська Д.В. Психологічні особливості розвитку національної ідентичності студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Нац-й ун-т «Острозька академія». Острог, 2017. 20 с.
8. Поджинська О.О. Психологічні особливості становлення у студентів ціннісного компонента особистісної ідентичності : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2015. 20 с.
9. Радзімовська О.В. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності учнів професійно-технічних навчальних закладів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ, 2017. 20 с.
10. Співак Л.М. Психологія розвитку національної самосвідомості особистості в юності : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 300 с.
11. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг. Москва-Воронеж : МПСИ : МОДЭК, 2004. 600 с.
12. Эриксон Э. Идентичность : юность и кризис. Москва : Прогресс, 1996. 342 с.
13. Marcia J.E. Identity in Adolescence. Handbook of Adolescent Psychology / ed. by J. Adelson. New York : John Wiley & Son, 1980. P. 159–187.
14. Tajfel H. Social identity and intergroup relations. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1982. 321 p.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ