ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕЗАДАПТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ЕМОЦІЙНО ДЕПРИВОВАНИХ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Н. В. Цумарєва Кропивницький інститут Університету сучасних знань
Ключові слова: діти- сироти, прийомні діти, адаптація, дезадаптація, дезадаптивна поведінка, емоційна депривація, прояви дезадаптивної поведінки

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву дезадаптативної поведінки емоційно депривованих дітей молодшого шкільного віку. На основі теоретичного аналізу проаналізовано сучасний стан вивчення проблеми адаптації дітей до умов навколишнього соціального середовища. Автором визначено зміст категорій «адаптація», «дезадаптація», та «дезадаптивна поведінка». У процесі теоретичного аналізу описано умови формування дезадаптації дітей в умовах інтернатного закладу та неблагополучної сімейної атмосфери. Розкрито поняття психологічної дезадаптації, яке формується внаслідок порушення механізмів адаптації дітей в умовах емоційно збідненого середовища. Систематизовано та зіставлено теоретичні підходи до поняття «дезадаптивна поведінка» та проаналізовано його зміст, причини, форми прояву. Описано, що дезадаптація проявляється на обʼєктивному та субʼєктивному рівнях. Вказано на негативні прояви дезадаптивної поведінки та їх вплив на формування підростаючої особистості. Розкрито, що дезадаптивна поведінка веде до змін усієї структури особистості. Зокрема, вона призводить до виникнення невротичних станів, емоційних порушень, проблеми у навчанні та вихованні, змін ціннісно-мотиваційної сфери, патохарактерологічних дисфункцій, формування девіантної поведінки, втрати соціального статусу, суїциду. На основі результатів проведеного дослідження за методикою «Карта спостереження» Д. Стотта та зіставлення їх з комплексом методик, підібраних для виявлення особливостей прояву емоційної депривації, автор виділяє ряд симптомокомплексів, які є характерними для дезадаптивної поведінки. Найбільш значущими ознаками дезадаптивної поведінки виступили такі симптомокомплекси як: брак довіри по відношенню до нових речей, людей, ситуацій; депресія; тривожність по відношенню до дорослих; асоціальність та ворожість по відношенню до дорослих. Автором акцентується увага на можливості профілактики виникнення дезадаптивної поведінки через здійснення соціально-психолого- педагогічного супроводу на кожному етапі процесу адаптації емоційно депривованих дітей.

Посилання

1. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 400 с.
2. Ахметова В.В. Эмоциональные и волевые нарушения у детей в условиях материнской депривации: монография. Казань : Бук, 2020. 162 с.
3. Бевз Г.М. Молода сім’я та замінний догляд за дітьми: адаптація чи етап життєвого циклу? Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2016. том. Х. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 28. С. 17-26.
4. Ярославцева И.В. Психическая депривация в детском и подростковом возрасте: учеб. пособие. Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. 190 с.
5. Беличева С.А Превентивная психология в подготовке социальных педагогов и психосоциальных работников : учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2012. 336 с.
6. Kinley S. Place of orphans in society. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2008. № 1. P. 359-362.
7. Бережнова Л.Н. Предупреждение депривации в образовательном процессе : монография. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 243 с.
8. Фурман А.В. Психодіагностика особистісної адаптованості: наукове видання. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 197 с.
9. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика : учебник. Москва : Гардарики, 2005. 269 с.
10. Robs М. Socialization of orphans. K. Dimlek. Advances in child psychology. New York : Today, 2001. 55 p.
11. Вильчинская Т.П. Психологические проблемы дезадаптации детей младшего школьного возраста. Москва : Московский открытый социальный университет, 2000. 27 с.
12. Кримчак Л.Ю. Адаптація учнів-сиріт до навчання : Метод. реком. для роботи соц. педагога в проф.-техніч. навч. закладі / Л. Ю. Кримчак. – Донецьк : ПП Кондрашкіна, 2011. 104 с.
13. Єргакова Ю.Г. Соціально-психологічні засоби корекції дезадаптивної поведінки підлітків в умовах інтеpнатних навчальних закладів. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2014. № 3(35), С. 155-161.
14. Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки. Київ : Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2008. 439 с.
15. Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. Москва : Медицина, 1996. 135 с.
16. Мартиненко О.А. Корекція дезадаптивної поведінки молодших школярів. Хаків : Ранок, 2011. 176 с.
17. Лангмейер Й., Матейчек З. Психическая депривация в детском возрасте / пер. Г.А. Овсянникова. Прага : Авиценум, 1984. 334 с.
18. Назарова И.Б. Возможности и условия адаптации сирот. Социологические исследования. Москва : РАН, 2001. N 4. С. 70-77.
19. Suler J. Social adaptation of orphans in society. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies. 2004. № 4. P. 359-362.
20. Раєвська Я.М. Особливості соціально-педагогічної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у прийомній сім’ї та школі. Молодий вчений. Львів, 2015. № 2(6). С. 431-434.
21. Рабочая книга школьного психолога / под ред. И.В. Дубровиной. Москва : Просвещение, 1991. 196 с.
Опубліковано
2021-04-27
Розділ
РОЗДІЛ IV. ПЕДАГОГІЧНА ТА ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ