ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ СТИЛІВ УПРАВЛІННЯ В МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • А. О. Клочко Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України
Ключові слова: освітні організації, менеджери освітніх організацій, інноваційні стилі управління, організаційно- психологічні характеристики

Анотація

Ефективність функціонування освітніх організацій залежить від обраного менеджерами освіти стилю управління. У статті представлено модель організаційно-психологічних характеристик розвитку інноваційних стилів управління в менеджерів освітніх організацій. Виділено три групи організаційно-психологічних характеристик, що впливають на розвиток інноваційних стилів управління в менеджерів освіти. До кожної з груп ввійшли характеристики, які стосуються психологічних характеристик менеджерів та освітніх організацій, і характеристики, які пов’язані з організаційно-функціональними, характеристиками організації та організаційно-професійними й соціально-демографічними характеристиками менеджерів освіти. Першу групу становлять організаційно-психологічні характеристики, які зумовлені особливостями розвитку освітніх організацій: психологічні (рівень організаційного розвитку; особливості педагогічного колективу; креативний потенціал) та організаційно-професійні характеристики освітніх організацій. Другу групу утворили організаційно-психологічні характеристики, які зумовлені особливостями діяльності та поведінки менеджерів освітніх організацій (психологічні, організаційно-функціональні та соціально-демографічні). До психологічних характеристик групи віднесено: особистісні характеристики менеджерів освіти (екстраверсія; прив’язаність; самоконтроль; емоційна стійкість; експресивність); здатність менеджерів до саморозвитку; в) креативний потенціал менеджерів освіти («моя особистість»; «мій підхід до розв’язання проблем»). Третя група організаційно-психологічних характеристик розвитку інноваційних стилів управління зумовлена особливостями взаємодії менеджерів з освітніми організаціями (задоволеність роботою, показники суб’єктивного благополуччя, відданість організації). Вивчення психологічних характеристик розвитку інноваційних стилів управління може бути покладено в основу як емпіричних досліджень, спрямованих на вивчення психологічних чинників розвитку й особливостей діяльності освітніх організацій, так і в основу тренінгових програм для психологічної підготовки менеджерів освітніх організацій.

Посилання

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів : Світ, 1995. 296 с.
2. Бондарчук О.І. Проблема впливу організаційного розвитку на особистісний розвиток персоналу організацій // Актуальні проблеми психології. Том 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. Київ : А.С.К., 2010. Част. 28. – С. 172–177.
3. Боумен К. Основы стратегического менеджменту. Москва : ЮНИТИ, 1997. 175 с.
4. Журавлев А.Л. Стиль и эффективность руководства в производственном коллективе : дисс. ... канд. псих. наук. Москва : Изд-во ИПАН СССР, 1976. 326 с.
5. Карамушка Л.М. Технологічний підхід в діяльності організаційних психологів: сутність та основні форми реалізації // Педагогічна і психологічна наука в Україні : зб. наук. праць; у 5 т. Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія. Київ : Пед. думка, 2012. С. 182–194.
6. Карамушка Л.М., Дзюба Т.М. Феномен «здоров’я» як актуальний напрям досліджень в організаційній психології // Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 1(16). C. 22-33.
7. Карамушка Л.М. Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) : монографія. Київ : Пед. думка, 2008. 192 с.
8. Карамушка Л.М. Психологія управління : навч. посібник для вузів. Київ : Міленум, 2003. 421 с.
9. Клочко А.О. Типи менеджерів освітніх організацій за їхнім ставлення до змін: зв’язок із характеристиками організації // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал. 2020. № 4 (21). С. 73–81.
10. Клочко А.О. Традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал. 2018. № 4 (15). С. 59–70.
11. Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально–психологічний аспект) : монографія. Київ : МАУП, 2000. 286 с.
12. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка : навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни. Київ : ЕксОб, 2000. 304 с.
13. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва : Дело, 2004. 800 с.
14. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління : навч. посібник. Івано-Франківськ: Плай, 2001. 695 с.
15. Сич В.М. Cутність креативного потенціалу та його роль у психологічному забезпеченні управління закладами освіти // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ : 2012. Вип. 15. С. 586–596.
16. Чубова І.І. Особистісна диференціація індивідуальних стилів управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псих. наук : спец. 19.00.05 «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи». Сєвєродонецьк, 2017. 256 с.
17. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления : руководитель и педагогический коллектив. Москва : Просвещение, 1990. 208 с.
18. Шредер Г.А. Руководить сообразно ситуации. Москва : АО «Интерэксперт», 1994. 160 с.
19. Bakker A., Leiter M. Where to go from here: Integration and future research on work engagement. In A. Bakker, M. Leiter (eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and research. Psychology Press. 2010. Р. 181–196.
Опубліковано
2021-06-30