ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДИХ І ДОСВІДЧЕНИХ ФАХІВЦІВ СУЧАСНИХ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

  • А. В. Коллі-Шамне Університет Григорія Сковороди в Переяславі
  • Д. В. Руденко Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Ключові слова: професійний розвиток, молоді (досвідчені) фахівці, емоційний інтелект, копінг-стратегії, особистість професіонала, задоволеність працею

Анотація

У статті розглядається динаміка особистісних якостей та поведінкових стратегій представників сучасних соціономічних професій (маркетологи, аккаут-менеджери, спеціалісти з контент-маркетингу) на різних етапах їхнього професійного розвитку. Розглянуто проблематику професійного розвитку як складної взаємодії особистісного, професійного та фахового розвитку людини. Проаналізовано поняття емоційного інтелекту та його значення для успішної професійної діяльності фахівців. Проаналізовано також деякі якості особистості, які пов’язані з ефективністю професійної діяльності (емоційний інтелект, копінг-стратегії, задоволеність професійною діяльністю, об’єктивне та суб’єктивне благополуччя тощо). В емпіричному дослідженні використовувалися «Опитувальник компонентів задоволення працею» (Іванова Т.Ю., Рассказова Є.І., Осин Є.М.), опитувальник емоційного інтелекту «ЕмІн» (Д.В. Люсін), методика «Копінг – поведінка в стресових ситуаціях» (Норман С. Ендлер та з Джеймс А. Паркер, адаптований варіант Т.Л. Крюкової). Вибірка складалася з 48 працівників відділу контенту та маркетингу і акаунт-відділу компанії КТ Україна (Dnipro-M, м. Київ) від 22 до 35 років, які є представниками сучасних соціономічних професій. Розглянуто відмінності показників емоційного інтелекту та копіг-стратегій у структурі професійного розвитку молодих (стаж роботи від 1 до 3 років) та досвідчених (стаж роботи – від 5 до 10 років) працівників цих відділів. Відмінності між ними розглянуто як із погляду рівня розвитку цих показників, так і з погляду структурних зв’язків між їхніми компонентами. Емоційний інтелект та копінг-стратегії проаналізовано як сукупність здатностей, які виступають психологічним ресурсом і одночасно результуючим ефектом професійного розвитку. Визначено, що розвиток особистості професіонала є системним процесом, який пов’язаний із набуттям професійного досвіду та задоволенням працею. Означено перспективи вивчення задоволення працею та суб’єктивного благополуччя як предикторів успішного професійного розвитку фахівців соціономічних професій.

Посилання

1. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена. Вопросы психологии, 2016. № 3. С. 78-86.
2. Белоконь О.В. Взаимосвязь эмоционального и социального интеллекта с лидерством : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Москва, 2008. 22 с.
3. Бодров В.А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы. М.: Институт психологии РАН, 2006. 623 с.
4. Бреус Ю. Эмоциональный интеллект как личностный ресурс профессионального становления представителей социономических профессий. Society, integration, education. Proceedings of the International Scientifical Conference. Rezekne. 2014. Р. 65-74.
5. Вавилов В.А. Психологическая проблематика субъекта в теории профессиогенеза. Индивидуальный и групповой субъекты в изменяющемся мире: материалы межд. научно-практической конференции (Москва, 1999 г.). 1999. С. 29-31.
6. Гордієнко В.І., Копець Л.В. Основні проблеми дослідження професіогенезу особистості в сучасній психології. Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»: Соціол. науки. Т. 20. 2002. С. 59-64.
7. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект; пер. с англ. А.П. Исаевой. М.: ACT МОСКВА ; Владимир : ВКТ, 2009. 478 с.
8. Гулий Ю.І., Научитель О.Д., Полтавська А.І. Емоційний інтелект як чинник успішної професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів. Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія», № 1009, 2012. С. 189-192.
9. Дрыгина А.С. К вопросу о взаимосвязи эмоционального интеллекта и копинг-поведения. Северо-Кавказский психологический вестник, vol. 16, no. 2, 2018, pp. 5-12.
10. Ермолаева E.П. Преобразующие и идентификационные аспекты профессиогенеза. Психологический журнал. 1998. №4. С. 80-87.
11. Ерохина Е.В. Стратегии преодолевающего поведения и социальной адаптации при различных профилях эмоционального интеллекта: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Краснодар., 2011. 211 с.
12. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: Учебн. пособие. 2–е изд. М.: Издательский центр «Академия», 2007. 240 с.
13. Иванова Т.Ю., Рассказова Е.И., Осин Е.Н. Структура и диагностика удовлетворенности трудом: разработка и апробация методики. Организационная психология, 2012, 2 (3), С. 2–15.
14. Ковалёва О.А. Связь эмоционального интеллекта со стратегиями совладающего поведения предпринимателей и топ-менеджеров. Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика, vol. 21, no. 4, 2015, pp. 125-129.
15. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. 200 с.
16. Кутеева В.П., Юлина Г.Н., Рабаданова Р.С. Эмоциональный интеллект как основа успешности в профессиональной деятельности Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 3(6). С. 59–65.
17. Люсин Д.В. Современные представления об эмоциональном интеллекте. Социальный интеллект: Теория, измерение, исследования / [под ред. Д. В. Люсина, Д.В. Ушакова]. М.: Ин-тут психологии РАН, 2004. С. 29-36.
18. Люсин Д.В. Опросник на эмоциональный интеллект ЭмИн: новые психометрические данные. Социальный и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям / отв. ред. Д. В. Люсин, Д. Ушаков. М.: Институт психологии РАН, 2009. С. 264-278.
19. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість. Психологія і суспільство. 2004. № 4. С. 95–109.
20. Панкова Т.А. Эмоциональный интеллект как фактор социально-психологической адаптации молодых специалистов : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. М., 2011. 208 с.
21. Пашко Т.А. Емоційний інтелект як складова професійної компетентності керівника. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. 2008. № 21 (45). С. 161-167.
22. Петровская А.С. Эмоциональный интеллект как детерминанта результативных параметров и процессуальных характеристик управленческой деятельности: дисс. канд. психолог. наук: 19.00.03. Ярославль, 2007.
23. Ракітянська Л. Становлення та розвиток поняття «емоційний інтелект»: історико-філософський аналіз. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). 2018. № 3–4 (56–57). С. 36–42.
24. Темрук О., Колісник Л. Проблема емоційного інтелекту на сучасному етапі розвитку психологічної думки. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Педагогіка. Психологія. Філософія. 2014. Вип.33. С. 207-223
25. Ткаченко А.В. Категоріальний статус поняття «професійний розвиток особистості». Витоки педагогічної майстерності. 2011. Вип. 8 (2). С. 263–269
26. Федяева И.Ю. Взаимосвязь профессиональной мотивации и удовлетворенности трудом работников предприятия. Вестник ВятГУ. 2018. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-professionalnoymotivatsii-i-udovletvorennosti-trudom-rabotnikov-predpriyatiya (дата обращения: 08.01.2021).
27. Четверик-Бурчак А.Г. Механізми впливу емоційного інтелекту на успішність життєдіяльності особистості. Дніпропетровськ, 2015. 187 с.
28. Хоржевська І.М. Професіоналізм та професійний розвиток особистості. Наука і освіта. 2016. № 11. 55-60.
29. Ягупов В.В. Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2015. Т. 175. С. 22-28.
30. Alon, I., & Higgins, J.M. Global leadership success through emotional and cultural intelligences. Business Horizons, 2005. 48, 501-512.
31. Barling, J., Slater, F., & Kelloway, E.K. Transformational leadership and emotional intelligence: An exploratory study. Leadership and Organization Development Journal, 2000. 21(3), 157-161.
32. Bar-On R. Emotional Intelligence Inventory (EQ-I): Technical Manual. Toronto: Multi-Health System, 1997. 134 s.
33. Gabel, R.S., Dolan, S.L., & Cerdin, J.L. Emotional intelligence as predictor of cultural adjustment for success in global assignments. Career Development International, 2005. 10(5), 375-395.
34. Gardner L., & Stough, C. Examining the relationship between leadership and emotional intelligence in senior level managers. Leadership & Organization Development Journal, 23(2), 68-78.
35. Hoffmann B. The relationship between emotional intelligence and leadership among middle managers in namibia. university of Namibia. Thesis for the degree master of arts (industrial psychology). 2010. 173 http://repository.unam.edu.na/bitstream/handle/11070/539/hoffmann2010.pdf?sequence=1
36. Mayer J.D., Salovey Р., Caruso D. Models of emotional intelligence. Handbook of Human Intelligence / R. J. Sternberg (Ed.). Cambrige, UK: Cambrige University Press, 2000. P. 396–420.
37. Mayer J.D., Salovey P. The Intelligence of emotional intelligence. Intelligence. 1993. V.17. № 4. P. 433–442.
38. Petrides K., Furnham A. Trait emotional intelligence: behavioural validation in two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. 2002. https://doi.org/10.1002/per.466 URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/per.466 (дата звернення 21.01.2020).
39. Kerr R., Garvin J., Heaton N. and Boyle E. Emotional intelligence and leadership effectiveness, Leadership & Organization Development Journal, 2006. Vol. 27 No. 4, pp. 265-279. https://doi.org/10.1108/01437730610666028
40. Legier, John T., Jr. Assessing leadership effectiveness: The relationship between emotional intelligence and leadership behaviors on group and organizational performance. Southern Illinois University at Carbondale, ProQuest Dissertations Publishing, 2011. 56-67.
41. Lugo M.V. Cultural and emotional intelligences in the development of global transformational leadership skills. Unpublished doctoral dissertation, Bridgewater, 2007. 149-187 https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.227.1815&rep=rep1&type=pdf
42. Salovey P., Mayer J.D., Goldman S.L., Turvey C., & Palfai T.P. (1995). Emotional attention, clarity, and repair: Exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood Scale. In J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, disclosure, & health (p. 125–154). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/10182-006
Опубліковано
2021-06-30