МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ

  • С. В. Кононенко Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Ключові слова: особистість спеціаліста юридичного профілю, свідомість, правосвідомість, діяльність майбутніх юристів, моделі формування правосвідомості, професійна правосвідомість

Анотація

У роботі розглядаються особливості методологічних підходів, розробки моделей формування правосвідомості майбутніх фахівців юридичного профілю, підходи, згідно з якими становлення і розвиток правосвідомості майбутніх юристів здійснюються з урахуванням загальної закономірності функціонування і розвитку людини. Аналізується професійний та особистий розвиток майбутнього юриста в умовах вищого навчального закладу, який мав би мати розбіжність на різних курсах, оскільки характер взаємодій між структурними компонентами правосвідомості юриста на різних етапах навчання має свою специфіку. Головну увагу при вирішенні проблеми розвитку правосвідомості спрямовано на розкриття її сутності, структури, внутрішньої організації, взаємозв’язку компонентів, її інтеграційну систему чинників; механізмів, що забезпечують цілісність системи виявлення етапів, тенденцій і перспектив її розвитку. Розвиток правової свідомості визначається типологією і специфікою професійно зумовлених завдань, загальним рівнем розвитку правової свідомості студентів, що впливає на ефективність навчальної та майбутньої професійної діяльності. Свідомість юриста різниться залежно від досвіду юридичної діяльності та особистісних характеристик (активність, емоційно-вольова сфера, мотивація досягнення успіху, інтернальність, рефлексивність, інтелект). Особливості вияви суб’єктності у професійній діяльності юриста зумовлені змістом Я-концепції. Таким чином, формування особистості юриста – не тільки мета, але і найважливіша умова розвитку правосвідомості майбутніх фахівців. Розвиток правосвідомості є закономірним процесом змін, виражених у кількісних, якісних і структурних перетвореннях особистості, а психологічні умови розвитку правосвідомості майбутніх юристів – це сукупність заходів в освітньому процесі, які забезпечують досягнення майбутніми фахівцями необхідного рівня правосвідомості.

Посилання

1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 1980. 230 с.
2. Байниязов Р.С. Правосознание: психологические аспекты. Изв. вузов. Правоведение. Санкт-Петербург, 1998. № 3. С. 16–21.
3. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Юридическая психология : учебник. Харьков : Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2001. 640 с.
4. Васильев В.Л. Юридическая психология: 3-е изд. СПб. : Питер, 2000. 624 с.
5. Выготский Л.С. Психология развития как феномен культуры / под ред. М.Г. Ярошевского. Москва, 1996. 281 с.
6. Днепров С.А. Педагогическое сознание: теория и технологии формирования у будущих учителей : монография. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 1998. 298 с.
7. Евплова Н.Ю. К вопросу о понятии правосознания. Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти, 1998. Вып. 2. С. 31–40.
8. Еникеев М.И. Основы юридической психологии : учебник. М. : Норма, 2009. 448 с.
9. Ефремова Г.Х. Проблема общественного мнения в юридической психологии. Москва : Изд-во НИИ пробл. укрепления законности и правопорядка, 1998. 118 с.
10. Иванова С.П. Особенности правового сознания студенческой молодежи: политико-психологический аспект : дис. канд. психол. наук. СПб., 2003. 259 с.
11. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Психика. Москва : Наука, 1982. 340 с.
12. Лурия А.Р. Язык и сознание. Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. 416 с.
13. Макаренко П.В. Соціально-психологічні аспекти формування особистості фахівця системи ОВС. Вісник Університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 5. С. 254–259.
14. Муслумов Р.Р. Психолого-педагогические условия формирования правового сознания будущих учителей. Вестник Бурятского государственного университета. Теория и методика обучения, 2007. Вып. 10 С. 216–221.
15. Фаттахова Г.Р. Формирование когнитивных составляющих правосознания студентов педагогических вузов : дис. канд. психол. наук. Уфа, 2007. 180 с.
Опубліковано
2021-06-30