ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ І ГРУПОВИХ БАЗОВИХ ПОТРЕБ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

  • Н. В. Миколенко Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: потреба, мотивація, професійна підготовка, базові потреби, особистісний розвиток, самовираження

Анотація

У статті наведено результати дослідження актуальності базових потреб студентів-психологів, що завершують навчання на бакалавраті. Здійснено аналіз наявних досліджень, об’єктом яких є аналіз потреб студентів ЗВО, зроблено висновок про їх фрагментарний характер, а також відсутність робіт, присвячених мотивації студентів-психологів. Обґрунтовано важливість вивчення системи потреб студентів для забезпечення найкращих умов для їх особистісного розвитку та професійної підготовки, формування їх готовності до майбутньої професійної діяльності. З’ясовано, що термін «базові потреби» не є чітко окресленим. Дослідження ґрунтується на класифікації базових потреб за А. Маслоу. Як діагностичний інструментарій використано методику «Потреби» (метод парних порівнянь) В.В. Скворцова; для статистичної обробки результатів було застосовано Т-критерій Стьюдента та кластерний аналіз. Вибірку склали 60 студентів ІV курсу спеціальності «Психологія» (30 денної та 30 заочної форми навчання). Встановлено, що домінуючою групою потреб студентів-психологів ІV курсу є потреби у самореалізації, а найменш актуальною – потреби у безпеці. Визначено найменш задоволені (потреби у самореалізації) та найбільш задоволені (соціальні міжособистісні) потреби студентів. Здійснено порівняльний аналіз студентів денної та заочної форми навчання, результатом якого є висновок про порівняно більшу вираженість потреб у самовираженні студентів заочної форми та більшу вираженість потреб у безпеці студентів денної форми навчання. За допомогою кластерного аналізу виділено три кластери досліджуваних, найбільшим із яких є студенти з актуальними потребами вищого рівня в термінах теорії мотивації А. Маслоу. Сформульовано загальні рекомендації щодо створення умов для самовираження студентів у навчальному процесі. Серед подальших перспектив вивчення цієї проблеми зазначено перегляд та рестандартизацію методики «Потреби» В.В. Скворцова і проведення порівняльних досліджень, а також вивчення за допомогою діагностики групових потреб особливостей академічної студентської групи.

Посилання

1. Майковская В.И. Изучение потребностей студентов как основа мотивации в услугах высшего образования. Учебный эксперимент в образовании : научно-методический журнал. Москва : ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева», 2015. № 1. С. 11–21.
2. Гончар Г.И. Формирование мотивации студентов институтов физической культуры к профессионально-прикладной физической подготовке : монография. Умань : ПП Жовтий, 2014. 238 с.
3. Щебельская Э.Г. Формирование культуры потребностей студентов вуза в педагогическом процессе. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 112. С. 222–225.
4. Большедворская М.В. Анализ потребностей студентов вуза. М.В. Большедворская, Е.А. Соловьева. Успехи современной науки и образования. 2016. Т. 3. № 4. С. 134–138.
5. Рандовцева Т.Н. Исследование потребностей и мотивации студентов высших учебных заведений города Омска на основе пирамиды А. Маслоу. Перспективы и технологии развития педагогики и психологии. Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. № 3. Нижний Новгород, 2018. 59 с.
6. Крюкова Т.Б. Потребности и личностные особенности студентов. Альманах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2007. № 1(1). C. 125–127.
7. Перепелкина Т.Е. Изучение степени удовлетворенности основных потребностей и системы ценностных ориентаций у студентов педагогического университета Альманах современной науки и образования. Тамбов : Грамота, 2007. № 7(7): в 2-х ч. Ч. I. C. 139–140.
8. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб. : Питер, 2008. 352 с.
9. Тадеєва Т.В. Теорія самодетермінації Дісі-Раяна і навчальна мотивація. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. Тернопіль, 2012. № 3. С. 213–221.
10. Беляева Л.А. Человек и его потребности. Учебное пособие. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2009. 165 с.
11. Скворцов В.В. Способы разрешения конфликтов: методическая разработка. М. : АНХ при Совете Министров СССР, 1986. 46 с.
Опубліковано
2021-06-30