ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ПОСЛУГ

  • І. Л. Прошукало Університет менеджменту освіти
Ключові слова: організаційна культура, соціальна система, організаційні цінності, психологічне здоров’я, організаційні комунікації, сервіс

Анотація

У статті аналізується феномен організаційної культури як чинника забезпечення психологічного здоров’я працівників компаній у сфері послуг персоналу (сервісних організацій). Розкривається поняття «організаційна культура» та узагальнюються підходи до виділення типів організаційної культури. Проводиться аналіз специфіки організаційної культури компаній у сфері послуг. Виділені основні типи організаційної культури, які характерні для сфери послуг: клієнтоорієнтований тип організаційної культури, культура збуту та проміжний тип організаційної культури. Проведений теоретичний аналіз наукової літератури із проблеми психологічного здоров’я особистості дав можливість сформувати розуміння психологічного здоров’я як складної особистісної організації з високим рівнем благополуччя, розуміння себе та інших, наявність уявлень про мету і сенс свого життя, здатність до регулювання свої емоційних станів, вміння з повагою ставитися до інших людей і до себе, усвідомлення відповідальності за свою долю і власний розвиток. На основі теоретичного аналізу наукової літератури з проблеми психологічного здоров’я людини та аналізу специфіки діяльності компаній у сфері послуг виділені показники психологічного здоров’я працівників сервісних організацій: орієнтація на досягнення поставлених цілей, емоційна лабільність (врівноваженість), просоціальна орієнтація, фізичне благополуччя, гуманістична позиція, творче самовираження, сімейне благополуччя, духовний розвиток, інтелектуальне вдосконалення, сприйняття себе як неповторної особистості (бажання бути собою). Саме психологічний, інтелектуальний та фізичний компоненти психологічного здоров’я, їх єдність у процесі професійної діяльності працівників сервісних організацій і є однією з умов повноцінного особистісного розвитку співробітників. Розкривається роль і вплив організаційної культури на психологічне здоров’я працівників сервісних організацій через організаційні системи компанії: систему організаційних цінностей, організаційних комунікацій, соціальну систему. Обґрунтовується, що тип організаційної культури безпосередньо впливає на психологічне здоров’я працівників сервісних організацій і може бути джерелом психологічної напруги серед співробітників компанії у процесі їх професійної діяльності.

Посилання

1. Корпоративна культура : навч. посіб. / за заг. ред. Г.Л. Хаєта. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 150 с.
2. Шейн Э.X. Организационная культура и лидерство / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 с.
3. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента = Management / Пер. с англ. третьего изд. М. : Дело, 1998. 800 с.
4. Eldridge J., Crombie A. A sociology of organization. London : Allen&Unwin, 1974.
5. Ouchi W. Theory “Z”: How American business can meet the Japanese challenge. Reading, MA: Addison-Wesley, 1981.
6. Катков В. Формирование организационной культуры на промышленном предприятии. Управление персоналом. 2000. № 2. С. 15.
7. Харчишина О.В. Формування організаційної культури в системі менеджменту підприємств харчової промисловості : монографія. Житомир : Вид-во Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2011. 289 c.
8. Креденцер О.В. Теоретичний аналіз типологій організаційної культури. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ – Алчевськ. 2013. Т. І. Вип. 37. C. 17–21.
9. Карамушка Л.М. «Прогресивні» та «консервативні» типи організаційної культури: порівняльний аналіз організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів традиційного та інноваційного типів. Актуальні проблеми психології: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ – Алчевськ. 2014. Т. 1. Вип. 40. С. 15–20.
10. Моргулець О.Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. посіб. / за ред. О.Б. Моргулець. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 383 с.
11. Архангельский Г.А. От удовлетворения потребителя к реализации ценностей. Рекламные идеи. 2003. № 1(42). С. 52–53.
12. Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики. Санкт-Петербург : Евразия, 1997. 322 с.
13. Шувалов А.В. Психологическое здоровье человека. Вестник. 2009. Вып. 4 (15). С. 87–101.
14. Руководство практического психолога. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / А.Д. Андреева и др.; / под ред. И.В. Дубровиной. Москва : Изд. Центр «Академия», 1998. 166 с.
15. Малейчук Г.И. Психическое и психологическое здоровье: сравнительный анализ понятий. Психология и школа. 2004. № 3. С. 24–34.
16. Хомик В.С. Психологическое здоровье личности. Структурно-феноменологический подход. Практична психологія і соціальна робота. 1999. № 5. С. 5–9.
17. Jahoda M. Current concepts of positive mental health / M. Jahoda. New York, 1958. 465 p.
18. Menninger K. The Human mind / K. Menninger. New York, 1946. 457 p.
Опубліковано
2021-06-30