АДАПТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ У СКЛАДІ ЕМОЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

  • Л. В. Степаненко Донбаський державний педагогічний університет
Ключові слова: емоційна саморегуляція, копінг-стратегії, механізми психологічного захисту, емоційні властивості, властивості емоційного реагування

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз проблеми емоційно-функціонального потенціалу як частини більш загальної категорії потенціалу особистості. Проаналізовано структурні складники емоційно-функціонального потенціалу: емоційні властивості особистості, адаптивні властивості особистості, копінг- стратегії та механізми психологічного захисту. Виявлено кількісні та якісні характеристики зв’язків адаптаційних властивостей із особистісними емоційними властивостями та копінг- захисними механізмами у психологів. Визначено взаємозв’язок адаптивних властивостей із характеристиками емоційного реагування (емоційна збудливість, інтенсивність емоцій, емоційна лабільність-ригідність, експресивність, емоційна стійкість-нестійкість, оптимізм-песимізм) і стійкими емоційними властивостями (тривожність, напруження, безпечність, сміливість у соціальних контактах, емоційна стійкість). Встановлено відсутність зв’язків показника стійкої емоційної властивості «емоційна чуйність» із показниками адаптаційного потенціалу. З’ясовано, що адаптаційні можливості особистості значною мірою визначаються її емоційними властивостями, які мають тісний зв’язок із копінг- захисними механізми. Визначено взаємозв’язки адаптивних властивостей із копінг-захисними механізмами особистості (конфронтація, самоконтроль, визнання відповідальності, втеча-уникнення, планомірне вирішення проблеми; витіснення, регресія, заміщення, проекція, гіперкомпенсація). Доведено, що копінг-стратегії «пошук соціальної підтримки», «планування розв’язання проблем» мають зворотні зв’язки з показниками моральної нормативності та загальним показником адаптивності особистості; копінг- стратегії «дистанціювання», «позитивна переоцінка» та захисні механізми особистості «заперечення», «компенсація», «раціоналізація» не показали взаємозв’язку з адаптивними властивостями психологів. Узагальнено, що успішність адаптаційного процесу у стресових ситуаціях визначається своєрідним репертуаром копінг-стратегій, захисних механізмів і компонентів адаптаційного потенціалу. Отримані результати експериментального дослідження дали змогу отримати нові дані в розумінні роботи емоційно-функціонального потенціалу особистості, який базується на емоційних властивостях особистості у зв’язку з копінг-захисними механізмами.

Посилання

1. Василенко П.М., Васильченко В.С., Галицький В.М. Словник-довідник соціального працівника : навч. посіб. К. : ІПКДСЗУ, 2007. 322 с.
2. Дикая Л.Г. Личностный потенциал и эмоциональное выгорание педагога. Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 3. С. 75–88.
3. Марков В.М. Механизмы реализации потенциала в контексте акмеологии развития. Мир психологии. 2007. № 2(50). С. 61–73.
4. Ситнік С.В. Особистісний потенціал як умова професійної взаємодії. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Психологія. 2012. Т. 17. Вип. 8(20). С. 168–175.
5. Мурашко І.В. Розкриття поняття «особистісний потенціал» та його психологічної структури. Актуальні проблеми психології. Психологічна теорія і технологія навчання. К. : Смульсон, 2010. Т. 8. Вип. 7. С. 196–205.
6. Лушин П.В. Хаос и неопределенность: от страдания – к росту и развитию. К. : Астрая, 2017.
7. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2006. 240 с.
8. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2008. 272 с.
9. Попова Н.В. Эмоционально-нравственный потенциал менеджера как ключевая характеристика профессиональной деятельности менеджера. Научно-теоретический журнал. Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2009. Вып. 2. С. 77–83.
10. Леонтьев Д.А. Личностный потенциал: структура и диагностика. М. : Смысл, 2011.
11. Манфред К.В. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта. Пер. с англ. М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. 311 с.
12. Богомолов. А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте системного анализа. Психологическая наука и образование. 2008. № 1. С. 67–73.
Опубліковано
2021-06-30