ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ЯКОСТЕЙ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Н. Ф. Шевченко Запорізький національний університет
Ключові слова: комунікативні якості особистості, суб’єкт підприємницької діяльності, спілкування, комунікативна компетентність, стиль спілкування, стратегія самопред’явлення у спілкуванні, комунікативна саморегуляція

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження особливостей комунікативних якостей суб’єктів підприємницької діяльності. На підставі аналізу підприємницької діяльності та особливостей професійного спілкування розроблена модель комунікативних якостей у суб’єктів підприємницької діяльності. Визначені комунікативні якості складають три блоки, які виявляються у всіх аспектах комунікативної діяльності підприємців: комунікативній, інтерактивній та перцептивній. Блок «Комунікативно-соціальна компетентність» включає в себе такі якості: комунікабельність, конкретність мислення, емоційна врівноваженість, нормативність поведінки, домінантність, самоконтроль. Блок «Стиль професійно-діяльнісного спілкування» визначається певним орієнтаційним стилем, який домінує у професійно-діяльнісному спілкуванні підприємця. Блок «Комунікативна саморегуляція» характеризує стратегії самопред’явлення підприємця у спілкуванні. Вивчення комунікативно-соціальної компетентності засвідчило, що у досліджуваних, які працюють в сферах продажу і послуг, на високому рівні розвинені комунікабельність, конкретність мислення (розвиненість логічного мислення, кмітливість), нормативність поведінки (реалістичність, раціональність), домінантність (перевага власних рішень, незалежність, орієнтованість на себе). У підприємців, зайнятих у сфері послуг, також виявлено високий рівень емоційної стабільності та самоконтролю. Дослідження орієнтаційних стилів професійно-діяльнісного спілкування показало, що у підприємців, зайнятих у сфері продажу, переважають стилі орієнтації на дію та на перспективу. У підприємців, зайнятих у сфері послуг, переважними виявилися стилі спілкування з орієнтацією на людей і на перспективу. Вивчення особливостей комунікативної саморегуляції показало, що у респондентів обох груп переважає високий рівень здатності до управління самопред’явленням у спілкуванні – суб’єкти підприємницької діяльності вміють добре регулювати свою поведінку і робити її відповідною до ситуації. Під час дослідження було підтверджено припущення про те, що комунікативні якості суб’єктів підприємницької діяльності як єдність універсальних комунікативних якостей особистості (комунікативно- соціальна компетентність, стиль професійно-діяльнісного спілкування та комунікативна саморегуляція) мають характерні особливості залежно від типу підприємницької діяльності.

Посилання

1. Акаева Н.Ш. Психологические условия развития коммуникативных свойств личности предпринимателя : дисс. канд. психол. наук. Сочи, 2008. 207 с.
2. Джанерьян С.Т., Рудакова С.В., Ничепуренко Л.В. Опыт изучения личностных особенностей представителей частного сектора экономики. Психологическая адаптация личности к условиям рыночной экономики. Ростов н/Д : ЮРГИ, 1999. С. 217–227.
3. Жигайло Н.І. Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій як перспективний науковий напрям в Україні та Європі. Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки. 2018. Випуск 3. С. 103–108.
4. Извеков А.И., Завьялова Е.К., Посохова С.Т. Свобода как основополагающий принцип культуры предпринимательства. Российское предпринимательство. 2019. Т. 20. № 4. С. 873–890. doi: 10.18334/rp.20.4.40533.
5. Карамушка Л.М., Креденцер О.В., Філь О.А. Система діагностичних методик для вивчення психологічних особливостей підприємницької діяльності. Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К. : Міленіум, 2005. Том 1. Ч. 14. С. 10–16.
6. Кустов В.Н. Развитие коммуникативной компетентности менеджеров коммерческих организаций по оптовым продажам : дисс. канд. психол. наук. Москва, 2007. 172 с.
7. Лантух І.В., Лантух В.В. Психологічний портрет суб’єктів підприємницької діяльності. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: Volume 32, Number 2, 2019. Со-publ.: Publishing office: Accent Graphics Communications. Hamilton, ON, 2019. Р. 3–10.
8. Москаленко В.В. Підприємництво як предмет дослідження економічної психології. Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. К. : Міленіум, 2003. Том 1. Ч. 11. С. 17–20.
9. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва : навч. посіб. К. : Каравела, 2018. 416 с.
10. Підприємництво: психологічні, організаційні та економічні аспекти : навч. посіб. / С.Д. Максименко, А.А. Мазаракі, Л.П. Кулаковська, Т.Ю. Кулаковський. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 720 с.
11. Поздняков В.П., Филинкова Е.Б. Психология успешного предпринимательства: опыт исследования и практической работы. Прикладная психология. 1998. № 5. С. 32–43.
12. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М. : Институт Психотерапии, 2002. 490 с.
13. Шкуратова И.П. Самопредъявление личности в общении : монография. Ростов н/Д : Изд-во ЮФу, 2009. 192 с.
14. Lantukh I. Research of Cognitive Style of Enterprises With Different Level of Personal Reliability. Innovations in science: the challenges of our time : monograph. Hamiltion. Otario. Canada. 2018. P. 155–162.
15. Urban B. Entrepreneurial cognitions: Linking willingness and ability expert scripts to self-efficacy and new venture creation decisions. SA Journal of Industrial Psychology. 2008. Vol. 34. № 3. P. 22–28.
Опубліковано
2021-06-30