ПСИХОЛОГІЧНА СПЕЦИФІКА МУЗИКАНТА-ПРОФЕСІОНАЛА

Ключові слова: особистість музиканта (професіонала, аматора), психологічне благополуччя, стан «потоку», адаптивність

Анотація

Професія музиканта посідає особливе місце у сучасному суспільстві. Гра на музичному інструменті вимагає для своєї реалізації не тільки високої професійної майстерності, але й необхідних для оволодіння будь-якою складною діяльністю вольових зусиль і мотивації. Представлено теоретичний та емпіричний аналіз психологічних особливостей музикантів-професіоналів. Досліджено особливості особистості музикантів за допомогою моделі «професіонал-аматор» у порівняльному аспекті. Теоретично обґрунтовано та емпірично доведено на репрезентативній вибірці із 182 музикантів, що обраний у дослідженні підхід до диференціації ступенів музичної освіти та рівня професіоналізму(в діаді «професіонал-аматор») дозволив виявити розбіжності у психологічних характеристиках музикантів досліджуваних груп. Вивчено стійкі особистісні диспозиційні та динамічні риси, особливості адаптаційного потенціалу, психологічного благополуччя та специфічного емоційного стану «потоку» музикантів. Встановлено, що музикантам-професіоналам притаманні сміливість, стриманість, схильність до впливу емоцій, допитливість, фрустрованість, в той час як музиканти-аматори характеризуються експресивністю, емоційною стабільністю, сумлінністю, мрійливістю та самодостатністю. Доведено, що музиканти-професіонали є більш схильними до виникнення психоемоційних порушень. Встановлено вищий рівень стану «потоку» у групі музикантів-професіоналів та констатовано його більшу частоту. Проаналізовано специфічність емоційної сфери музикантів-професіоналів і аматорів. Особливі форми вразливості, чуйності, емоційної лабільності сприяють можливості виникнення у групі музикантів-професіоналів психоемоційних порушень різного роду. Завдяки гуманізуючому потенціалу музичної діяльності у музикантів виникає можливість із набуттям досвіду переживати стан «потоку», виражаючи негативний емоційний стан шляхом гри на музичному інструменті. Результати дослідження можуть бути використані у психологічній роботі із студентами та педагогами музичних навчальних закладів, а також музикантами-професіоналами із метою покращення їх психологічного здоров’я і благополуччя та попередження виникнення станів психічної дезадаптації.

Посилання

1. Аршава І. Ф. Особистісні характеристики музикантів-професіоналів та музикантів-аматорів / І.Ф. Аршава, Е.Л. Носенко, В.Ю. Кутєпова-Бредун. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Т. VІ: Психологія обдарованості. Випуск 11. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2015. № 11. 2015. С. 20–30.
2. Психологія музиканта-виконавця: Монографія / І.Ф. Аршава, В.Ю. Кутєпова-Бредун. – Д. «А.Л. Свідлер», 2020. 168 с.
3. Бараш Б. А. Психопрофилактическая помощь студентам вузов. Психогигиена и психопрофилактика. Л., 1983. С. 39–45.
4. Блинова О. А. Личностно-ориентированные тренинги творческой самореализации для музыкантов-профессионалов. Музыкальное творчество на рубеже третьего тысячелетия: тезисы международной научно-практической конференции. Астрахань, 2001. С. 192–194.
5. Ильин Е. П. Психология творчества, креативности, одаренности. СПб.: Питер. 2009. 448 с.
6. Кирнарская Д. К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. М.: Таланты – ХХI век, 2004. 496 с.
7. Моляко В. О. Психологія творчості – нова парадигма дослідження конструктивної діяльності людини. Практична психологія та соціальна робота. 2004. № 8. С. 1–4.
8. Arshava I. F. The comparison of personal traits of the professional and amateur musicians / I.F. Arshava, V.Y. Kutepova-Bredun / European Scientific Journal. ESJ. 2015. Vol. 11. № 20. P. 46–55.
9. Arshava І. The specifics of psychological well-being of the professional and amateur musicians /І. F. Аrshava, V. Kutepova-Bredun / Quare 2018, 18-22.06.18, The Chech Republic, 2018. P. 6.
10. Csikszentmihalyi M. Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play. San Francisco. CA: Jossey-Bass, 2000.
11. Kemp A. Personality differences between the players of string, woodwind, brass and keyboard instruments and singers. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 1981. р. 33–38.
12. Kemp A. The musical temperament: Psychology and personality of musicians. Oxford, England: Oxford University Press, 1996.
13. Kirnarskaya D. The natural musician: On abilities, giftedness and talent. Oxford: Oxford University Press,2011.
14. Rheinberg F. Die Erfassung des Flow-Erlebens. The assessment of flow experience, in J. Stiensmeier-Pelster and F. Rheinberg (Eds.), Diagnostic von Motivation und Selbstkonzept / F. Rheinberg, R. Vollmeyer, S. Engeser. Gottingen: Hogrege. 2003. P. 261–279.
15. Seligman M.E. Positive psychology: An introduction. Amarican Psychologist / M.E. Seligman, M. Csikszentmihalyi. 55 (1). P. 5–14.
16. Seligman M. Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Wellbeing. 2011. New York: Free Press.
Опубліковано
2021-10-07