ПОКАЗНИКИ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗВО

Ключові слова: вміння слухати, вміння викладати думки, вміння переконувати, загальні мотиви, професійні мотиви, зовнішня мотивація, внутрішня мотивація

Анотація

В умовах сьогодення, завданням закладів вищої освіти є не тільки мотивація студентів на навчання та здобуття професійних знань, а й звернення уваги на методи навчання студентів, для яких здобуття професійних знань не є мотивом лише отримання фінансового благополуччя, престижної роботи та визнання,а й можливістю донести свої переконання до оточуючих. Отже, метою дослідження було виявлення взаємозв’язку між психолінгвістичною компетентністю та загальною і професійною мотивацією. У дослідженні взяли участь 307 студентів денної форми навчання першого, другого, третього і четвертого курсів у віці від 17 до 24 років. Емпіричне дослідження було здійснено за допомогою трьох груп психодіагностичних методик: методики, що виявляють рівень розвитку психолінгвістичної компетентності; методики, що націлені на діагностику загальних мотивів; методики, що націлені на діагностику професійних мотивів у студентів закладів вищої освіти. У дослідженні використані теоретичні методи логіко- психологічного аналізу: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, типологізація, моделювання; емпіричні: психодіагностичні методики; математико-статистичні: кореляційний аналіз. Виявлено взаємозв’язок між психолінгвістичною компетентністю та більшістю досліджених мотивів. Встановлено, що показники психолінгвістичної компетентності пов’язані з такими мотиваційними особливостями, як високий рівень мотиву досягнення успіху та низький рівень мотиву уникнення невдач, високий рівень мотиву причетності та низький рівень мотиву запобігання знехтування, високий рівень внутрішніх мотивів та низький рівень зовнішніх мотивів. Визначено кореляційні зв’язки між показниками психолінгвістичної компетентності та такими мотиваційними особливостями як цікава, творча робота, отримання знань, оволодіння професією, соціальне значення труда та професійна майстерність. Встановлено, що показники психолінгвістичної компетентності «Вміння слухати», «Вміння викладати думки» та «Вміння переконувати» не корелюють з професійними мотивами, що сповільнюють особистісний розвиток студентів.

Посилання

1. Асмолов А. Г. Психология личности : Учебник. Москва : МГУ, 1990. 367 с.
2. Белянин В. П. Введение в психолингвистику. Москва : ЧеРо, 1999. 128 с.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь. Москва : Лабиринт, 2001. 368 с.
4. Зайцева О. О. Мотиваційні чинники розвитку метакогнітивної активності у структурі академічної саморегуляції студентів: дис. 053. Харків, 2020. 228 с.
5. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы : учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 512 с.
6. Кабановская Е. Ю. Изучение вербальних ассоциаций в психолингвистике. Символ науки: международный научный журнал. 2020. № 5. С. 139-140.
7. Калмиков Г. В. Передумови розвитку професійномовленнєвої діяльності майбутніх психологів. Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 2016. № 19/1. С 71-83.
8. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. Москва : Смысл, 2003. 287 с.
9. Леонтьев А. А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. Москва : Наука, 1969. 307 с.
10. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. Москва : Изд-во. Моск. ун-та, 1971. с. 13–39.
11. Лурия А. Р. Основные проблемы нейролингвистики. Москва : МГУ, 1975.
12. Магомед-Эминов М. Ш., Васильев И.А. Мотивация и контроль за действием. Москва : МГУ, 1991. 144 с.
13. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. Санкт-Петербург : Евразия, 1999. 478 с.
14. Пищальникова В.А. История и теорія психолингвистики. Монография. Мосты. Журнал переводчиков. 2020. № 4 (68). С. 76-78.
15. Серіков В. В. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу: психолінгвістичний вимір. Зб. наук. праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 2016. № 19/1. С 160-173.
16. Ушакова Т.Н. Психолингвистика : учебник для вузов. Москва : Пер Сэ, 2006. 415 c.
17. Хекхаузен X. Психология мотивации достижения : учебн. пособ. Санкт-Петербург : Речь, 2001. 240 с.
18. McClelland D.C., Atkinson J.W. Methods of measuring human. Motives in fantasy, action and society. Princeton (NJ) : Van Nostrand, 1958. рр. 7–42.
Опубліковано
2021-10-07