ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: тривожність, ситуативна тривожність, запам’ятовування, методика «оберненого» навчання, ментальні карти, навчання іноземних мов, студенти немовних спеціальностей

Анотація

Формування іншомовної компетенції студентів пов’язане з певними психологічними чинниками, що можуть гальмувати навчальний процес і демотивувати студентів під час навчання, а також психолого-педагогічними складовими, які здатні корегувати процес формування іншомовної компетенції. Визначення, вивчення і узагальнення природи і способів урахування впливу психологічних факторів на процес навчання іноземної мови і формування іншомовної компетенції в межах створення психолого- педагогічних умов сприятиме не лише глибшому розумінню цих процесів, але й покращенню результатів. У статті було проаналізоване дослідження педагогічного впливу методів і форм роботи, впроваджених з урахуванням психологічних чинників формування іншомовної компетенції на якість формування лексичної компетенції як складової іншомовної компетенції в процесі навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей. Гіпотеза про те, що створення належних психолого-педагогічних умов з урахуванням у навчальному процесі психологічних чинників і використанням методики «оберненого» навчання і роботи з технікою ментального мапування у процесі навчання іноземної мови знижують рівень ситуативної тривожності і покращують успішність і результати навчання, була доведена позитивними результатами дослідження. Було показано, що студенти з експериментальної групи, які впродовж роботи над темою опрацьовували навчальний матеріал за умовами «оберненого» навчання, а також розробляли власні ментальні карти на базі тематичного лексичного матеріалу, продемонстрували зниження рівня ситуативної тривожності та кращу успішність і володіння матеріалом. В результаті дослідження було виявлено, що зменшення рівня ситуативної тривожності у студентів контрольної групи за середнім значенням склало лише 2,41, тоді коли у студентів експериментальної групи цей покажчик становив 10,22, що є суттєво більшим. Також, середнє значення тестової оцінки у студентів експериментальної групи виявилося вище на 0,6 бала, що свідчить про кращій загальний рівень опанування лексичного матеріалу і сформованості лексичної компетенції як складової іншомовної компетенції студентів немовних спеціальностей закладів вищої освіти. За результатами дослідження було підсумовано, що використання на заняттях з іноземної мови ментальних карт і впровадження методики «оберненого» навчання допоможе знизити рівень ситуативної тривожності на заняттях і покращити запам’ятовування й відтворення лексичного матеріалу, тим самим підвищуючи ефективність навчального процесу і результативність у формуванні як лексичної компетенції, так й іншомовної компетенції студентів немовних спеціальностей.

Посилання

1. Орлова Н.В. Концепт тривожності як психологічний атрибут вивчення іноземної мови. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика. Київ-Черкаси, 2020. Вип. 5. С. 322-325.
2. Spielberger C. D. Anxiety: Current trends in theory and research. N.Y., 1972. Vol. 1. 268 p.
3. Horwitz, E. Language anxiety and achievement. Annual Review of Applied Linguistics, 2001, 21, 112-126. doi:10.1017/S0267190501000071
4. Hymes, D. On Communicative Competence. C.J. Brumfit and K. Johnson (Еds.). The Communicative Approach to Language Teaching. London, 1979. P. 5-27
5. Глуховська Н.А. Формування іншомовної компетенції студентів технічних спеціальностей ВНЗ України аграрного профілю. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2016. Вип.1. Електронний ресурс. Режим доступу: http://journals.uran.ua/apppfo
6. Онуфрієва І.Л., Онуфрієва Л.А. Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів – майбутніх випускників немовних спеціальностей ВНЗ. Проблеми сучасної психології. Кам’янець-Подільській, 2011. Вип. 12. С. 727-739.
7. Пантелєєва О.О., Малєєва Т.Є. Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей. Духовність особистості: методологія, теорія, практика. Сєверодонецьк, 2019. № 1(88). С. 132-142.
8. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. 2-е изд. М.: Просвещение, 1991. 223 с.
9. Eysenck, M. W. Anxiety, learning, and memory: A reconceptualization. Journal of Research in Personality, Volume 13, Issue 4, 1979, P. 363-385, https://doi.org/10.1016/0092-6566(79)90001-1
10. MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. The Subtle Effects of Language Anxiety on Cognitive Processing in the Second Language. Language Learning, 1994, 44, 283-305. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-1770.1994.tb01103.x
11. Brame C.J. Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching. URL: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom
12. Buran A., Filyukov A. Mind Mapping Technique in Language Learning. Proceedings Social and Behavioral Sciences, 2015., Vol. 206, 215-218 pp. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.researchgate.net/publication/283983705_Mind_Mapping_Technique_in_Language_Learning
13. Orlova N.V. Efficiency of Mind Mapping for the Development of Speaking Skills in Students of Nonlinguistic Study Fields. Освіта і наука. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Одеса, 2017. № 6. C. 151-161
14. Прошьянц Н.А. Формирование иноязычных лингвистических компетенций в профессиональном дискурсе. Научно-исследоват. работа. 2010, 3. с. 34-38
15. Прудникова Н.Н. Педагогическая технология формирования иноязычной компетенции студентов неязыковых вузов: автореф. дис. … доктора пед. наук:13.00.01. Саратов, 2007. 20 c.
16. Федоренко Ю.П. Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Луцьк, 2005. 20 с.
17. Шавровська Н.В. Використання синергетичного підходу у діяльності викладача вищого навчального закладу. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Хмельницький, 24-25 квітня. 2014 р. Хмельницький, 2014. С. 125-126.
18. Left Brain vs. Right Brain Function in Learning. URL: http://funderstanding.com/brain/left-brain-vsright-brain-function-in-learning/
Опубліковано
2021-10-07