ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ОЧИМА ПІДЛІТКІВ З НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ

Ключові слова: відповідальність, відповідальна особистість, підлітки з неблагополучних сімей, фактор неблагополуччя, неблагополучна сім’я, педагогічно некомпетентна сім’я, аморальна сім’я, асоціальна сім’я, конфліктна сім’я, дифузний рівень осмислення, контент-аналіз

Анотація

У статті висвітлено результати емпіричного дослідження, спрямованого на вивчення особливостей уявлень про відповідальністьу підлітків з неблагополучних сімей. Аргументовано, що без відповідальності, ключової моральної якості особистості, яка в підлітковому віці ініціює прагнення пізнавати себе, критично ставитись до вчинків з позиції власної совісті, майбутнього, ідеалів, повноцінний життєвий сценарій не може бути реалізований. Розкрито суть поняття «відповідальність» як інтегративної якості особистості, що відбиває морально-психологічну спрямованість людини, її здатність до вчинку і готовність відповідати за наслідки власних дій, передусім перед власною совістю. Проаналізовано суть поняття «неблагополучна сім’я», як несприятливого осередку для формування особистості дитини через втрату компенсаторних виховних можливостей. Обґрунтовано ставлення до дитини як ключовий критерій, за яким визначається рівень благополуччя/неблагополуччя родини. Задля проведення експериментального дослідження поділено неблагополучні родини на групи: педагогічно некомпетентна, аморальна, асоціальна, конфліктна. Проаналізовано на основі ключового критерія фактори неблагополуччя і їх вплив на формування і розвиток дитини-підлітка. Визнано у результаті-контент аналізу – основного методу емпіричного дослідження, що підлітки з неблагополучних сімей мають переважно дифузне уявлення про відповідальність, яке характеризується вузько- семантичною когнітивною спрямованістю, сплутаністю і поверховістю. Виокремлено групу підлітків, які взагалі не орієнтуються в семантичних межах поняття відповідальність. Зроблено припущення, що низький рівень сформованості уявлень про відповідальність у підлітків з неблагополучних сімей спричинено недорозвиненістю словесно- логічного мислення через педагогічну запущеність, а також внаслідок несприятливих умов внутрішньо-сімейної взаємодії, що негативно впиває на формування ціннісно-смислової сфери підлітка. Висновуюється, що задля усунення недоліків в осмисленні підлітками з неблагополучних сімей уявлень про відповідальність, необхідно провести комплексне емпіричне дослідження, котре поглибить знання про психологічні особливості формування відповідальності у дітей відповідної соціальної категорії і допоможе спрямувати вектор психолого-корекційної роботи на формування такої інтегративної особистісної якості як відповідальність.

Посилання

1. Брецко І.І., Гольцапфел Ю.О. Особливості виховання та формування відповідальності у важковиховуваних підлітків. Наука майбутнього: збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених. Мукачево: РВВ МДУ, 2018. С. 28-34.
2. Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: запискидет. психиатра: кн. для учителей и родителей. М.: Просвещение, 1988. 207 с.
3. Вовчик-Блакитна О.О. Сім’я як середовище розвитку дитини. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України. 2012. Т. 7. Вип. 36. С. 103-112.
4. Горошнікова І.Г. Формування уявлень про обов’язки та відповідальність у дітей-сиріт підліткового віку в процесі правової соціалізації в умовах загальноосвітньої школи-інтернату. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка, соціальна робота. 2012. Вип. 15. С. 61-63.
5. Гурлєва Т.С. Гармонізація відповідальності в підлітків: теоретична модель: Психолог: Київ: Шкільний світ, 2018. № 13-14. С. 58-63.
6. Гурлєва Т.С. Психолого-педагогічні умови формування відповідальності у важковиховуваних підлітків: автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2015. 24с.
7. Калмикова Л.В. Вплив різних типів неблагополучних сімей на поведінку і розвиток підлітків. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2010. № 2. С. 94-98. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2010_2_24. (дата звернення 02.07.2021).
8. Канішевська Л. В. Виховання відповідальності у старших підлітків у позаурочній діяльності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Педагогіка,психологія,філософія.2016.Вип.39.URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_239_17. (дата звернення 11.07.2021).
9. Маковєєва С.В. Психологічні особливості розвитку відповідальності підлітків з неповних родин. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 2012. Том. VІ. Вип. 8. С. 122-131.
10. Маковєєва С.В. Систематизація методів групової консультативної роботи з розвитку відповідальності підлітків з неповних родин. Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України. 2012. Т. 24. Ч. 6. С. 265-273.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_2012_24_6_36.(дата звернення 22.11.2019).
11. Мацуляк Л.А. Неблагополучні сім’ї як чинник негативної соціалізації у суспільстві неповнолітніх. Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.2010. Вип. 8. С. 682-691.
12. Сахарова В.Г. Ответственностькакличностный фактор и возможности ее диагностики: автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.01. Харабовск, 2003. 23с.
13. Теняева О.В. Особенности ответственности подростков с девиантным поведением: автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.01. Москва, 2011. 23 с.
14. Шевченко Н.Ф., Поталова С.В. Формування відповідальності у підлітків, які виховуються в інституційних закладах опіки. Психологічний журнал. 2020. Вип. 5. № 9. С. 334-348.DOI: https://doi.org/10.31108/1.2019.5.8
15. Яцеленко А.А. Виховання відповідальності у молодших підлітків шкіл-інтернатів у процесі комунікативних діалогів. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць. КНЛУ. 2014. Вип. 49. С. 29-32.
Опубліковано
2021-10-07