ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ В СІМ'Ї СУЧАСНОЮ МОЛОДДЮ

Ключові слова: сімейна взаємодія, нуклерна сім’я, батьківсько-дитячі стосунки, сімейні ролі, психічна стать

Анотація

У статті представлено результати емпіричного дослідження уявлення сучасної молоді про розподіл ролей у сім’ї. Розглянуто аналіз розробленості питання з точки зору гендерного аспекту (психічної статі респондентів) та з урахуванням структури сім’ї респондентів (повні та неповні родини). Наведено результати за опитувальником «Індивідуально- типологічний» (Л.М. Собчик) та опитувальником «Розподіл ролей у сім’ї» (Ю.Є. Альошиної, Л.Я. Гозмана). Констатовано, що для сучасної молоді характерним є відсутність готовності брати на себе відповідальність за долю іншої людини, брати на себе батьківські обов'язки, не сформована установка на створення майбутньої сім'ї. Виявлено вплив гендерних стереотипів щодо розподілу сімейних ролей, статистично доведена відмініть у сприйнятті ролей в родинах між хлопцями та дівчатами, які виховуються у неповних родинах. Встановлено, що у групі респондентів в залежності від типу психічної статі є розбіжності в уявленнях про тип сім'ї, а отже й про розподіл ролей у сім'ї. Дівчата з фемінним типом психічної статі більш схильні до вибору традиційного розподілу ролей у сім'ї, також є й проміжний тип. Фемінні хлопці обирають егалітарні та традиційні сім'ї. Найбільшу кількість таких респондентів склали хлопці з неповних родин. Їх фемінність можна пояснити саме вихованням матері- одиначки. Хлопці з маскуліним типом психічної статті, серед яких є як з повної родини так і ні обирають традиційний типу родини, а от дівчата проявляють амбівалентний вибір: егалітарна та традиційна родина. Молодь з андрогінним типом психічної статі обирають егалітарний тип сімейних стосунків та розподілу ролей. За результатами дослідження доведено, що для образу сучасної сім’ї в уявленнях молоді характерна присутність ознак різних типів сімейних стосунків: традиційні, проміжні та егалітарні сім’ї. У висновках представлені результати, які підтверджені сучасними аналогічними розвідками з даної проблематики. А саме, показано, що відсутній негативний вплив розлучення на відносини батька і дитини, що дитячо-батьківські відносини, у більшості відсотках результатів, залежать від типу психічної статі респондентів, від їх уявлення про образ шлюбного партнера та ті типи сімейних стосунків, які транслює батьківська сім’я.

Посилання

1. Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов. М., 2004. 336 с.
2. Карпова Д.Є. Психологічний зміст та функції уявлень студентської молоді про сімейні ролі шлюбних партнерів. Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія Психологічні науки, 2017, вип. 2. Том. 2. С. 8-14.
3. Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.05. Київ, 2011.18 с.
4. Крупник І. Образи «ідеальних» чоловіка та дружини в уявленнях молоді: теорія і практика. Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри: колективна монографія. Херсон, 2021. С. 336.
5. Масленникова С.А., Непряхина А.И. Изучение представлений современной молодежи о брачно-семейных отношениях. Человеческий капитал. 2019. № 5(125). С. 177-184. DOI: 10.25629/HC.2019.05.22
6. Москвичева Н.Л. Семья в системе ценностных ориентаций личности студента: автореф. дис. …канд. психол. наук: 19.00.11. СПб., 2000. 20 с.
7. Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., Магдисюк Л. І., Дучимінська Т. І. Психологія молодої сім’ї: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 235 с.
8. Протас О. Л. Трансформація інституту сім’ї як чинник умов сімейного виховання. Вісник післядипломної освіти. Випуск 11(40) «Серія «Педагогічні науки». 2020. С. 136-153. https://doi.org/10.32405/2218‐7650‐2020‐11(40)‐136‐153
9. Фомічова В.М. Уявлення молоді про чинники щасливого подружнього життя. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. : зб. наук. пр. К., 2015 № 2 (27). С. 90-96.
10. Cowan Philip A. The Role of Parental Relationships in Children’s Well-Being: A Modest Set of Proposals for Improving the Lives of Children. Human Development 2019; 62. Р.171–174. DOI: 10.1159/000500173
11. Popov Leonid M. & Ilesanmi Ruth A. Parent-Child Relationship: Peculiarities and Outcome. Review of European Studies; Vol. 7, No. 5; 2015. С. 253-263. DOI:10.5539/res.v7n5p253
Опубліковано
2021-10-07