ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: агресивність, агресія, тривожність, старший дошкільний вік, психологічна корекція агресивності

Анотація

В статті представлено результати емпіричного дослідження проявів агресивності у дітей старшого дошкільного віку. Агресивність дитини дошкільного віку охарактеризовано як специфічну форму її дій, завдяки яким дитина демонструє переваги у силі або використовує силу стосовно інших. Визначено домінуючі чинники формування агресивної поведінки дітей дошкільного віку: стилі сімейного виховання та системи сімейних взаємин, чинники мікросередовища (приклади агресивної поведінки, що демонструють дорослі, однолітки та телебачення), фізичні умови оточуючого середовища; вікові та індивідуально-психологічні особливості особистості. Вивчення прояву агресивності у дітей дошкільного віку за шкалою агресивності виявило перевагу вербальної агресії над іншими видами; меншою мірою представлена фізична та непряма агресія. Встановлено, що більшість досліджуваних дошкільників не проявляють агресивність або лише мають тенденції до агресивної поведінки. Результати дослідження за методикою «Неіснуюча тварина» показали, що більша частина вибірки виявляють слабкий рівень агресивності або зовсім не проявляють її. Найменшу частку складають дошкільники з високим та дуже високим рівнем агресивності. Вивчення прояву агресивності за методикою «Тест Руки» засвідчило, що в більшості досліджуваних дошкільників відсутні відкриті агресивні дії. Водночас, у третини вибірки зафіксовано показники вище за норму, що вказує на тенденцію до відкритої агресивної поведінки, небажання пристосовуватися до своєрідного соціального оточення. Аналіз результатів за методикою «Тест тривожності» показав, що значна частка дошкільників мають середній та високий рівні тривожності. Тривожність дитини може виступати особистісним параметром, який сприяє прояву агресивності. На основі теоретичних підходів до проблеми дитячої агресивності в сучасній зарубіжній та вітчизняній психології, вікових особливостей старшого дошкільного віку, а також результатів проведеного емпіричного дослідження, було визначено основні напрями роботи та завдання психокорекційного тренінгу зі зниження та попередження прояву агресивності у дітей старшого дошкільного віку.

Посилання

1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. М. : Апрель-пресс, 2000. 507 с.
2. Барченкова Н.И., Арсёнова М.А., Суворова Н.Н. К проблеме профилактики агрессивного поведения детей старшего дошкольного возраста. Концепт: научно-методический электронный журнал. 2013. Т. 3. С. 2671–2675. URL: http://e-koncept.ru/2013/53537.htm
3. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб. : Прайм – ЕВРОЗНАК, 2002. 512 с.
4. Бовть О. Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.07.00. К., 2001. 18 с.
5. Емоційний розвиток дитини (Збірник психол. тестів, програми тренінгу емоційної зрілості, тренув. вправи для дітей дошк., мол. шкіл. та підл. віку / упоряд. С. Максименко та ін.). К. : СПДФО О.П. Главняк : Мікрос. – СВС, 2004. 111 с.
6. Истратова О. Н. Диагностика и коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного возраста : Дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 : Таганрог, 1998. 182 c.
7. Кононко О. Дитяча агресія: специфіка, причини виникнення, виховання вміння її долати. Нова педагогічна думка. 2019. № 3. С. 80-85.
8. Корытченкова Н.И. Влияние стилей семейных отношений на агрессивность личности ребенка : Дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 : Новосибирск, 2000. 197 c.
9. Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). М. : Litres, 2020.
10. Мицкан Т. С. Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: причини виникнення та профілактика : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 ; Острог, 2013. 20 с.
11. Налчаджян А. Агрессивность человека. СПб. : Питер, 2007. 736 с.
12. Павелків В. Р. Проблеми агресії в зарубіжній літературі. Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К. : Міленіум, 2004. Вип. 12. С. 115–118.
13. Румянцева Т.Г. Факторы, способствующие агрессии. Психология человеческой агрессивности / Под ред А.Е. Тарас. Минск : Карвест, 1999. С. 64-115.
14. Фрейд 3. Я и Оно. М. : Эксмо, 2019. 160 с.
15. Фурманов И. А. Агрессия и насилие : диагностика, профилактика и коррекция. СПб. : Речь, 2007. 480 с.
16. Шевченко Н. Ф., Ціник Я. Емпіричне дослідження проявів агресивності у дітей старшого дошкільного віку. The XIII International Science Conference «Development of modern science: theory, methodology, practice», March 18–19, 2021, Madrid, Spain. 221 p. Madrid: International Science Group, 2021. C. 201-204.
17. Cabello, R., Gutiérrez-Cobo, M. J., & Fernández-Berrocal, P. (2017). Parental Education and Aggressive Behavior in Children: A Moderated-Mediation Model for Inhibitory Control and Gender. Frontiers in psychology, 8, 1181. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01181
18. Mitrofan, O., Paul, M., Weich, S. et al. Aggression in children with behavioural/emotional difficulties: seeing aggression on television and video games. BMC Psychiatry 14, 287 (2014). https://doi.org/10.1186/s12888-014-0287-7
19. Orpinas P., Frankovski R. The Aggression Scale : A Self-Report Measure of Aggressive Behavior for Young Adolescents. Journal of Rarly Adolescents. 2001. Vol. 21. N. 1. P. 50-67.
20. Suurland, J., van der Heijden, K. B., Huijbregts, S. C. J., Smaling, H. J. A., de Sonneville, L. M. J., Van Goozen, S. H. M., et al. (2016). Parental perceptions of aggressive behavior in preschoolers: inhibitory control moderates the association with negative emotionality. Child Dev. 87, 256–269. doi: 10.1111/cdev.12455
Опубліковано
2021-10-07