ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Ключові слова: увага, властивості уваги, концентрація, обсяг, стійкість, розподіл, перемикання уваги, розвиток, молодший шкільний вік

Анотація

У статті представлено аналіз результатів емпіричного дослідження психологічних особливостей властивостей уваги молодших школярів: вікових, індивідуальних, статевих. Для сучасних молодших школярів доступ до цифрових технологій і постійна взаємодія з інформаційним середовищем є звичними. Це зумовлює психологічні особливості дітей порівняно з їхніми ровесниками минулих поколінь. Відповідь на питання щодо особливостей розвитку уваги сучасних молодших школярів важлива як для науки, так і для практики організації освітнього процесу. Для дослідження рівня розвитку властивостей уваги дітей молодшого шкільного віку нами використовувалися такі методики: методика Мюнстерберга (визначення концентрації уваги); методика «Запам’ятай та розстав крапки» (визначення обсягу уваги), методика «Кільця Ландольта» (визначення стійкості, розподілу, перемикання уваги). Вибірка складалася з 239 учнів 1–4 класів навчальних закладів міста Києва. Показано, що розвиток властивостей уваги сучасних молодших школярів має нерівномірний характер: нерівномірність розвитку на різних етапах навчання та нерівномірність інтенсивності розвитку різних властивостей уваги. Найбільш інтенсивний розвиток властивостей уваги на початковому етапі (перший-другий класи), менш інтенсивний на завершальному етапі (третій-четвертий класи) і найменш інтенсивний на етапі другий-третій класи. Серед властивостей уваги найбільш інтенсивного розвитку в молодшому шкільному віці зазнають концентрація, обсяг і перемикання уваги, найменш інтенсивного – стійкість і розподіл уваги. У молодшому шкільному віці діапазон індивідуальних відмінностей у розвитку концентрації, обсягу й перемикання уваги розширюється, а розподілу уваги не змінюється. Визначені кількісні та якісні зміни в структурі властивостей уваги молодших школярів. За результатами кореляційного аналізу, відбувається динаміка зв’язку між властивостями уваги на різних етапах навчання молодших школярів і зміна ознаки-індикатора, яка викликає «стягування» інших ознак у кореляційну плеяду. Провідними в структурі властивостей уваги першокласників є стійкість уваги, другокласників – розподіл і стійкість уваги, четвертокласників – розподілуваги. Визначений кращий розвиток концентрації та перемикання уваги в дівчат молодшого шкільного віку порівняно з хлопчиками. Значущих статевих відмінностей за показниками обсягу, стійкості, розподілу уваги в дітей молодшого шкільного віку не виявлено. Визначено, що основні особливості розвитку властивостей уваги сучасних молодших школярів полягають у тому, що провідними в структурі властивостей уваги є стійкість і розподіл уваги, які зазнають найменш інтенсивних змін упродовж молодшого шкільного віку.

Посилання

1. Гиппенрейтер Ю.Б., Романов В.Я. (ред.). Психология внимания. Москва : АСТ: Астрель, 2008.
2. Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологи / пер. англ. В. Лучкова. Москва : Прогресс, 1981.
3. Канеман Д. Внимание и усилие / пер. англ. И. Уточкин. Москва : Смысл, 2006.
4. Сидоров К.Р., Михайлова В.В. Показатель «мощность внимания» и его прогностические возможности. Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2014. Вып. 3. С. 43–49.
5. Долгова В.И., Кондратьева О.А., Скирдова М.Н. Изучение влияния свойств внимания на успеваемость младших школьников. Концепт. 2015. Т. 31. С. 106–110. URL: http://e-koncept.ru/2015/95528.htm
6. Гетьман Т.О. Врахування індивідуальних особливостей уваги молодших школярів у навчальному процесі. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2012. № 8. С. 2004–2012.
7. Вишнівська І.О., Євдокимова Н.О. Розвиток та корекція уваги учнів молодшого шкільного віку. Парадигма пізнання. 2015. № 3 (6). URL: https://naukajournal.org/index.php/Paradigm/article/view/479
8. Сабанин П.В. Роль произвольного внимания в умственной деятельности младшего школьника. Наука. Мысль. 2014. № 7. URL: wwenews.esrae.ru/17-488
9. Almakhan K., Manshuk K. Primary School Children Cognitive Processes Development Research. Creative Education. 2014. № 5. Р. 155–163. URL: http://dx.doi.org/10.4236/ce.2014.54024
10. Дніпрова О.А. Дослідження уваги хлопчиків та дівчат молодшого шкільного віку. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогічні науки». 2015. Вип. 2 (10). С. 91–96.
11. Захарова И.Н. Особенности свойств внимания: концентрация, устойчивость и переключаемость у младших школьников. Молодой ученый. 2018. № 49 (235). С. 272–275. URL: https://moluch.ru/archive/235/54570
Опубліковано
2021-11-24