КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ

Ключові слова: неперервний професійний розвиток, післядипломна підготовка лікарів, система вищої медичної освіти, підвищення кваліфікації, професійна компетентність, психологічна компетентність

Анотація

У статті представлено теоретичний огляд можливостей компетентнісного підходу в процесі неперервного професійного розвитку лікарів. Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці фахівців у сучасних вищих медичних навчальних закладах розглядається як орієнтація на високий рівень сформованості в студентів і слухачів актуального набору компетентностей, необхідних для якісного виконання професійної діяльності. Представлено зміст етапів професіоналізації лікарів: професійне самовизначення майбутнього лікаря, урахування його професійних інтересів, нахилів; професійна підготовка студента-медика, оволодіння професійними знаннями; початок практичної діяльності, у тому числі професійне навчання в інтернатурі; виконання професійних обов’язків. Компетентність майбутнього лікаря розглядається як результат особистісної та професійної, теоретичної й практичної підготовки, володіння певним набором професійних компетенцій. Наукова новизна дослідження полягає в уточненні переліку компетенцій, які необхідні сучасному лікарю та мають знаходитися у фокусі розвитку в рамках неперервної освіти. Представлено зміст авторського курсу «Психологічна компетентність як складова професійної діяльності», який успішно впроваджується в програму неперервного професійного розвитку лікарів у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. У програмі циклу висвітлено сучасний підхід до особистісно-професійного становлення фахівця медичної галузі з метою актуалізації професійних та особистісних ресурсів, формування систематизованих уявлень про психологічні особливості професіогенезу лікаря й сприяння розвитку його професійних компетенцій. Визначено актуальні завдання післядипломної медичної освіти.

Посилання

1. Бобрицька В. Оганізаційно-педагогічні умови формування самостійної компетенції майбутнього викладача вищої школи в умовах магістратури. Педагогічна освіта: теорія і практика. Серія «Педагогіка. Психологія». 2010. № 2. С. 48–52.
2. Вежновець Т.А. Соціально-психологічне моделювання кадрового менеджменту у сфері охорони здоров’я : автореф. дис. … докт. мед. наук : 14.02.03. Київ, 2017. 44 с.
3. Ресурсно-орієнтоване навчання студентів в умовах здоров’язбережувального освітнього середовища / М.В. Гриньова, Н.В. Кононец, М.М. Дяченко-Богун, Л.М. Рибалко. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Вип. 72. № 4. С. 182–193.
4. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. Москва : Высшая школа, 2005. 159 с.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология : учебник для вузов. Москва : Университетская книга ; Логос, 1997. 477 с.
6. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця : монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2012. 200 с.
7. Лазуренко О.О. Проблема саморегуляції та професійного само здійснення особистості фахівця. Теорія і практика сучасної психології. 2018. № 3. С. 34–39.
8. Лазуренко О.О. Тенденції модернізації професійно-психологічної підготовки лікарів: компетентнісний підхід. Психологічний часопис. 2018. № 1(11). C. 87–100.
9. Лазуренко О.О., Сміла Н.В. Психологічна готовність майбутнього лікаря до професійної діяльності : навчально-методичний посібник. Київ : Інтерсервіс, 2018. 111 с.
10. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. Київ : Видавництво ТОВ «КММ», 2006. 240 с.
11. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва : РАГС, 2006. 312 с.
12. Сисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих. Навчально-методичний посібник. Київ : ВД «ЕКМО», 2011. 324 с.
13. Тертична Н.А., Лазуренко О.О. Компетентність як ціннісна орієнтація у професійній підготовці медичного психолога. Особистість та її історія : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції. Ніжин, 2017. С. 103–105.
Опубліковано
2021-11-24