ДІАГНОСТИКИ І КОРЕКЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТРУДНОЩІВ: НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Ключові слова: навчальні труднощі, діагностика навчальних труднощів, психокорекція навчальних труднощів, нейропсихологічний підхід у діагностиці і корекції навчальних труднощів, регуляторна дисграфія, акуститко-артикуляційна дисграфія, зорово-просторова дисграфія

Анотація

У статті розкриваються сучасні теоретико-практичні питання впровадження методик нейропсихологічної діагностики і корекції дітей початкової школи. Кількість дітей, що має навчальні труднощі, невпинно зростає. В умовах нової української школи акцент подолання цих труднощів має здійснюватися із опорою на сильні сторони дитини. Серед підходів до діагностики і корекції навчальних труднощів виділяють педагогічний, психологічний, нейропсихологічний. Сутність нейропсихологічного полягає у розвитку несформованих або дефіцитарних зон відповідних відділів головного мозку із опорою на сформовані та/або збережені, що надалі забезпечить подолання дитиною відповідних навчальних труднощів. У роботі проаналізовано нейропсихологічні причини дисграфії; виділено типологію дисграфії (регуляторна, акустико-артикуляційна, зорово- просторова); представлено типи помилок, які зустрічаються на письмі відповідно до різновиду дисграфії. Встановлено, що такі помилки, як пропуски, дубляжі букв, складів, відносяться до регуляторної дисграфії, тому шляхи корекції варто вибудувати, спираючись на розвиток функцій програмування, регуляції і контролю. Заміна букв діагностує акуститко- артикуляційну дисграфію, її корекція має на меті розвиток слухового сприйняття. Труднощі із розташування тексту, початком/серединою рядка визначають зорово-просторову дисграфію, пов’язану з ускладненнями переробки кінестатичної та зорової інформації, тож розвиток зорового та просторового сприймання забезпечить подолання навчальних труднощів, пов’язаних із орієнтуванням дитини у зшиті. Важливе значення має фахова підготовка педагогів нової української школи в контексті здійснення аналізу помилок, яких припускаються учні під час письма. Уміння не просто фіксувати помилки, а аналізувати їх, дозволяє педагогу здійснити первинну діагностику навчальних труднощів і спрямувати дитину до фахівця, який надалі працюватиме над розвитком дефіцитарних зон та корекцію навчальних труднощів.

Посилання

1. Звіт за результатами дослідження щодо доступу дітей з особливими освітніми потребами до інклюзивної освіти у Львівській області. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2021/04/02/Doslidzhennya_dostupu_do_inklyuzyvnoyi_osvity_2_02_04.pdf
2. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как определить трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. Москва : «Ось-89», 1999. 224 с.
3. Ахутина Т.В. Нейропсихологический анализ ошибок на письме. Нарушения письма и чтения у детей: изучение и коррекция / Под ред. О.А. Величенковой. Москва : Изд-во «Логомаг», 2018. С. 76–95.
4. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 320 с.
5. Батарея тестов для обследования детей 6–9 лет. URL : https://drive.google.com/file/d/1U27CPIF3R6TTtNXsSUMSZ5dXGXW3DIxv/view?gcmes=9635732204&gcmlg=3452274
6. Выявление дефицитарных зон и работа с ними при коррекции нарушений учебных навыков. URL : https://www.youtube.com/watch?v=Hlsmz_X05_Y
7. Кондратенко Л. Первинне обстеження для виявлення потенційних навчальних труднощів дітей. Психолог. 2004. № 36(132). С. 18–24.
8. Загальна психологія: навчальний посібник / за заг. ред. Р.А. Калениченка, О.Г. Льовкіної, І.О. Пєтухової. Ірпінь : Університет державної фіскальної служби України, 2019. 446 с.
9. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования. Москва : Издательский центр «Академия», 2013. 384 с.
10. Пылаева Н.М. Опыт нейропсихологического исследования детей 5–6 лет с задержкой психического развития. Вестник Московского университета. 1995. № 3. C. 37–45.
11. Семенович А.В. Введение в нейропсихологию детского возраста : учебное пособие. Москва : Генезис, 2005. 319 с.
12. Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения. Москва : ТЦ Сфера, 2003. 288 с.
13. Хомская Е.Д. Нейропсихология : 4-е издание. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 496 с.
14. Цветкова Л.С., Цветков А.В. Проблема синдрома в нейропсихологии детского возраста. Вопросы психологии. 2009. № 2. С. 164–170.
15. Шевцов А., Іліна О. Нейропсихологічний підхід до корекції розвиток дітей з порушеннями рухової системи. Актуальні проблеми корекційної освіти: М-во освіти та науки України, Національний педагогічний університет імені Драгоманова, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / за редакцією В.М. Синьов, О.В. Гаврилов. Випуск 5. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. С. 347−360.
Опубліковано
2021-11-24