ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ТІЛЕСНОГО ДОСВІДУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТІЛЕСНОСТІ ЖІНКИ

Ключові слова: жіноча тілесність, образ тіла, суб’єктивний досвід, мова тіла, вербалізація фізичного «Я», функціонування, формувальний вплив

Анотація

У статті представлені теоретичні й практичні засади психокорекційної роботи психолога з формування тілесності в молодих жінок з урахуванням досвіду дитячо-батьківських взаємин, що склалися в дитинстві. Узагальнено наукові погляди щодо визначення співвідношення тілесного та психічного в психології, фізіології, психотерапії. До важливих доробків сучасної психології тілесності віднесено положення про структуру образу тіла як взаємодію когнітивного, емоційного й регулятивного компонентів. Підкреслена теоретична та практична вагомість психологічного дослідження феномена тілесності на основі суб’єктивного підходу. Продемонстровано, що в сучасній психології залишаються неузгодженими концептуальні погляди на структуру тілесності жінки, а також недостатньо з’ясовані питання вербалізації тілесного Я і саморефлексії тілесного потенціалу в процесі становлення жінки як особистості. Аргументовано, що потреба в концептуальній моделі формування й розвитку тілесності жінки зумовлена її прагненням до рефлексії особистісного суб’єктивного досвіду, усвідомленням своїх особливостей і потенційних можливостей. Обґрунтовано властивості свідомості жінки як її феноменологічного досвіду. Акцентовано увагу на тому, що тілесний досвід дає змогу жінці зрозуміти навколишнє середовище й інтегруватися в ньому. На основі вивчення психологічних підходів до розуміння механізмів формування тілесності в процесі становлення особистості проаналізовано корекційний потенціал вербалізації тілесного досвіду як ефективного інструменту саморефлексії тілесного «Я» в рамках індивідуальної та групової психологічної роботи з тілесністю жінки. Дослідження механізмів формування й розвитку тілесності жінки найбільш доцільно будувати на розумінні психіки як інформаційного ресурсу, що програмується мовою в суб’єктивно-соціальному середовищі. Перспективою дослідження визначено моделювання за множинним лінійним прогнозуванням для визначення предикторів та ефекторів тілесності молодих жінок.

Посилання

1. Бондар К.В. Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки. Проблеми сучасної психології. 2016. Вип. 33. С. 47–57.
2. Дойч Х. Психоанализ сексуальных функций женщин / пер. с англ. И. Знаешовой, В. Серговской. Москва, 2017. 136 с.
3. Дольто Ф. Бессознательный образ тела. Москва : ERGO, 2006. 376 с.
4. Кляйн М. Психоаналитические труды : в 7 т. Ижевск : ИД «ERGO», 2007. Т. I : «Развитие одного ребенка» и другие работы 1920–1928 гг. 374 с.
5. Колярова А.О. Проблематизація рефлексії тілесного досвіду особистості в процесі її самопроектування. Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Вип. 11. Київ ; Житомир, 2018. Том ІІ : Психологічна герменевтика. С. 148–162.
6. Корнієнко І.О. Тілесна саморепрезентація як детермінанта становлення копінг-стратегій особистості. Вісник одеського національного університету. Серія «Психологія». Одеса : ОНУ, 2013. Т. 18. Вип. 4 (30). С. 168–179.
7. Косяк В.А. Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції : дис. ... докт. філософ. наук : 09.00.04. Київ, 2007.
8. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. Доклад на Римском Конгрессе, прочитанный в Институте психологии Римского Университета 26 и 27 сентября 1953 года. Москва : Гнозис, 1995. 192 с.
9. Малер М. Процесс сепарации-индивидуации и формирования идентичности. Психоаналитическая хрестоматия. Классические труды / под ред. М.В. Ромашкевича. Москва, 2005. С. 158–173.
10. Медвєдєва Н.С. Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і суспільстві : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.03. Київ, 2005.
11. Решетников М.М. Теория нематериальной природы психики. XIX Национальный конкурс «Золотая Психея» по итогам 2017 г. URL: https://psy.su/mod_files/additions_1/fle_file_additions_1_6879.pdf
12. Рождественський А.Ю. Феноменологія тілесності у просторі життєвих перспектив особистості : монографія. Київ : Міленіум, 2005. 294 с.
13. Скугаревский О.А., Фролова Ю.Г. Социальные факторы формирования негативного образа тела. Социология. 2004. № 2. С. 61−68.
14. Фрейд З. Хрестоматия. Когито-Центр, 2016. Том 1 : Три очерка по теории сексуальности (1905). 382 с.
15. Shilder P. The image and appearance of the human body. New York : International Universities Press, 1978. 315 p.
Опубліковано
2021-11-24