СМИСЛОВА УСТАНОВКА ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: особистісно- професійний розвиток, професіогенез, професійні деструкції, установка, установочна регуляція діяльності, Я-концепція

Анотація

У статті представлене теоретичне обґрунтування психологічного механізму формування та розвитку професійних деформацій особистості через виникнення деструктивної смислової установки. На підставі визначення професійних деформацій особистості як психічного явища, що виявляється у зміні особистісних якостей фахівця під впливом його професійної діяльності, проаналізовано роль смислової установки у психічній діяльності взагалі, та у професіогенезі особистості зокрема. Розглянуто основні властивості установок, закономірності їх формування, актуалізації та угасання, на підставі чого, показано процес трансформації смислової установки від локальної латентної до актуалізованої та генералізованої. Зазначено, що смислові установки є динамічними утвореннями смислової сфери особистості, які здійснюють стабілізуючий вплив на діяльність, беруть участь у процесі цілепокладання, мотивації та прийняття рішень, відповідають за вибірковість професійного розвитку фахівця. Представлено модель деформації професійної Я-концепції фахівця через фіксацію та генералізацію установки на певний тип професійної поведінки, який формується під впливом особливостей професійної діяльності, чинників професійного середовища та індивідуально- психологічних властивостей особистості. Показано, що розвиток професійних деформацій особистості пов’язаний з виникненням локальних смислових установок, їх фіксацією в професійній діяльності та перетворенням у генералізовану установку як професійну деформованість, що призводить до спотворення цілісної Я-концепції особистості. Феномен індивідуального характеру розвитку професійних деформацій особистості пояснюється через механізм об’єктивації установки. Підкреслюється, що об’єктивація характерна не тільки для локальних смислових установок, але і для вже фіксованих. Здатність особистості об’єктувати власну поведінку визначено необхідною умовою гальмування розвитку професійних деформацій. Це особливо важливо для вирішення проблеми профілактики та корекції деструктивного професіогенезу особистості.

Посилання

1. Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. Москва : Смысл, 2002. 480 с.
2. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е испр. изд. Москва : Смысл, 2003. 438 с.
3. Узнадзе Д.Н. Теория установки. Санкт-Петербург : «Питер», 2001. 416 с.
4. Дружилов С.А. Психология профессионализма человека: интегративный подход. Вестник Красноярского государственного университета. Гуманитарные науки. 2004. Вып. 6. С. 170–176.
5. Чемодурова Ю.М. Реалізація технології подолання професійних деформацій психологів у системі післядипломної освіти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2020. Вип.4. С. 79–85.
6. Дружилов С.А. Профессиональные деформации как индикаторы дезадаптации и душевного неблагополучия человека. Сибирский педагогический журнал. 2010. № 6. С. 171–178.
7. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций: учебное пособие для вузов. Москва : Академический Проект, 2005. 240 с.
8. Кокун О.М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: монографія. Київ : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. 200 с.
9. Моцонелідзе І.О. Диференціація понять «емоційне вигорання» та «професійна деформація» в діяльності працівників органів внутрішніх справ. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць КПНУ ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПНУ. 2010. Вип. 8. С. 736–745.
10. Орел В.Е. Синдром психического выгорания личности. Москва : Институт психологии РАН, 2005. 330 с.
11. Циба Н.В. Професійне самовизначення та феномен професійної деформації психологів. Збірник наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2010. № 2. С. 145–149.
12. Психология труда: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред. проф. А.В. Карпова. Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 350 с.
13. Юріна Ю.І. Феномен установки у психологічних теоріях. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 54, 2016. С. 261–269
14. Братусь Б.С. Аномалии личности. Психологический подход. Москва : Никея, 2016. 912 с.
15. Алимов А.А. Специфика становления смысловой профессиональной установки в учебной деятельности студентов-психологов. Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». 2015. Т. 8, № 3. С. 44–50
16. Матеюк О.А. Д.М. Узнадзе про установку як одну з ключових категорій психології впливу. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2005. Вип. 3. Ч. 2. С. 1–8.
Опубліковано
2021-11-24