РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТІВ

Ключові слова: етична свідомість, его-ідентичність, совісність, моральні судження, самоактуалізація, рефлексивність, автономність, саморегуляція, етична відповідальність

Анотація

У статті представлено результати експериментального впрова- дження програми розвитку етичної свідомості студентів університе- тів. Поняття етична свідомість студентів університетів визначено як динамічне психічне утворення, наповнене моральними значеннями, смислами та чуттєвим змістом, що диктуються специфікою індиві- дуальної етичності й моральності, а також особливостями соціальної ситуації розвитку особистості студентського віку – потребою в само- актуалізації, потребою в прийнятті власної етико-моральної системи. Подано критерії розвитку для кожного компонента етичної свідомості студентської молоді: засвоєння моральних норм і категорій, суб’єк- тивація моральної системи, осмисленість етичного бачення світу. Охарактеризовано дослідницьку вибірку, психодіагностичний інстру- ментарій та організаційні аспекти програми. Мета програми розвитку етичної свідомості полягала в здійсненні систематичного й ціле- спрямованого впливу на розвиток етичної свідомості студентської молоді за рахунок посилення визначених психологічних чинників (его-ідентичність, самоактуалізація, рефлексивність, автономність, саморегуляція, етичну відповідальність). Наведено та проаналізовано динаміку розвитку визначених параметрів у досліджуваних групах. Отримані дані довели, що структурні компоненти етичної свідомості піддаються розвивальному впливу за умови впровадження запропо- нованої програми. У запропонованій програмі як фасилітуючий фак- тор актуалізації та розгортання позитивного впливу психологічних чинників розвитку етичної свідомості студентської молоді виступає інтенсифікація моральної, особистісної та етичної рефлексії, акти- візація потреб в автономності й самоактуалізації, розвиток ясності Я-концепції, відповідальності й саморегуляції. Розроблена програма показала високу ефективність і підтвердила можливість актуалізації визначених психологічних чинників, цілеспрямоване посилення яких зумовлює розвиток структурних компонентів етичної свідомості (зна- чень, смислів, чуттєвої тканини), що, у свою чергу, сприяє розвитку загального рівня етичної свідомості студентів університетів.

Посилання

1. Антилогова Л.Н. Психологические механизмы развития нравственного сознания личности : дисс. ... докт. психол. наук : 19.00.01 / Новосибирский государственный педагогический университет. Новосибирск, 1999. 434 c.
2. Бездухов А.В. Проблема существования этического сознания учителя. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 2(3). С. 576−580.
3. Бездухов В.П., Жирнова Т.В. Нравственно-ценностная сфера сознания студента: диагностика и формирование : монография. Москва : Моск. психол.-соц. ин-т, 2008. 202 с.
4. Булах І.С., Алексєєва Ю.А. Розвиток моральної самосвідомості особистості підлітка : навчально-методичний посібник. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. 72 с.
5. Гусейнов А.А. Понятие морали. Этическая мысль : журнал Института философии РАН. Вып. 4. Москва : ИФ РАН, 2003. С. 3−13.
6. Капустина Н.Г. Этическое сознание младших школьников. Начальная школа плюс До и После : материалы о Школе. 2006. № 3. С. 3−9.
7. Кобляков В.П. Этическое сознание : монография. Ленинград : ЛГУ, 1979. 224 с.
8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Смысл, 2005. 352 с.
9. Милтс А.А. Совесть. Этическая мысль : научно-публицистические чтения. Москва : Политиздат, 1990. С. 274−283.
10. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. 2 изд. Москва : Академический проект, 2015. 480 с.
11. Попов Л.М. Добро и зло в этической психологии личности. Москва : Когито-Центр, 2008. 320 с.
12. Савчин М.В. Моральна свідомість та самосвідомість особистості. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2009. 288 с.
13. Хомуленко Т.Б., Фоменко К.И., Головина Е.Ю. Духовный интеллект как детерминанта моральной ответственности личности. Теория и практика управления социальными системами: философия, психология, педагогика, социология. 2014. № 4. С. 51–57.
14. Шевченко Н.Ф. Теоретичні підходи до розуміння поняття «самоповага» в історичному поступі психологічного знання. Наука і освіта. 2015. № 11–12. С. 19–25. URL: https://drive.google.com/file/d/0B7lN9BNNMs90eFY4WjBMWk1MZDA/view.
15. Шипко М.В. Психологічні чинники розвитку етичної свідомості студентської молоді : автореф. дис. … канд. психол. наук. Харків, 2020. 24 с.
16. Турбан В.В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі : дис. ... докт. психол. наук : 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Київ, 2013. 487 с.
17. Alves M.A., Mello P.L. Moral consciousness, ethical community and the critics of the alienation in the Habermas. Aufklärung: revista de filosofia. 2016. № 3(2). 113–126.
18. Ethical consciousness in university organizations: a study from praxis as continuous training / M.E. Annia, J.V.V. Antunez, J.C.R. Pabon, R.I.R. Molina, Y.R. Martinez. Revista Inclusiones. 2018. № 5(4). Р. 179–195.
19. Ardelean R. The Theoretical Legitimation of an Ethical Paradigm of Human Consciousness Nonseparability starting from the Scientific Paradigm of Quantum Theoretical Nonseparability. Hermeneia. 2020. Р. 60–67. URL: http://hermeneia.ro/wp-content/uploads/2020/12/Hermeneia_25_2020.pdf#page=59.
20. D'Ars N.D. Ethical consciousness restored in Christian Entrepreneurs and Directors. Social compass. 2012. № 59(2). Р. 159–172.
21. Fu Z.J., Sun L. Research on the Formation of Network Ethical Consciousness of College Students. Proceedings of the 2012 5th International Conference on Social Science and Higher Education (ICSSHE) – Problem and Opportunity of Higher Education and Social Science Development. Series: Advances in Social Science Education and Humanities Research. 2019. Vol. 336. Р. 571–574.
22. He X.J. Mass Culture's Ethical Consciousness. Proceedings of the 2012 International Conference on Management Innovation and Public Policy (ICMIPP). Chongqing, Peoples R China, 2012. Vols. 1–6. Р. 3622–3625.
23. Kohlberg LThe Psychology of Moral Development: The Nature and Validity of Moral Stages. Vol. 2. San Francisco : Harper & Row, 1984. 768 р.
24. Moorhead R., Hinchly V. Professional Minimalism? The Ethical Consciousness of Commercial Lawyers. Journal of Law and Society. 2015. Vol. 42. Issue 3. Р. 387–412.
25. Pollard І. Developmental Programming of Ethical Consciousness: Impact on Bioscience Ethics Education and Learning. Philosophy Study. 2013. Vol. 3. № 6. Р. 431–442.
26. Shang B.W. Ethical Choice, Ethical Identity, and Ethical Consciousness: An Exploration of A Mercy from the Perspective of Ethical Literary Criticism. Foreign Literature Studies. 2011. № 33(6). Р. 14–23. URL: https://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTotal-WLXY201106004.htm.
27. Shevchenko N. Category of consciousness in modern psychological concepts. Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. 2017. № 1(19). Р. 88–93. URL: https://farplss.org/index.php/journal/article/view/117/112.
28. The Influence of the Professional Orientation of Students of Different Gender on Their Ideas of Happiness. BRAIN / О. Stroianovska, L. Dolynska, N. Shevchenko, N. Andriiashyna, I. Melnyk, N. Tsybuliak. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020. Т. 11. № 4. Р. 51–71. URL: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/brain/article/view/3234/2694.
Опубліковано
2021-11-24