МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА ПСИХОПРОФІЛАКТИКИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Ключові слова: особистість, підлітковий вік, соціальне оточення, девіантна поведінка, девіантність, дезадаптивність, психологічна корекція, психологічна профілактика

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні та методичні засади психокорекційної та психопрофілактичної роботи психолога з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Аргументовано, що наявні наукові уявлення є недостатніми для чіткого розуміння психологічних чинників і механізмів формування девіантної поведінки, що обмежує можливості врахування всіх цих чинників під час розробленні цільових психокорекційних та психопрофілактичних програм. Здійснено спробу розкрити сутність поняття «девіантність», охарактеризувати вплив індивідуально-психологічних особливостей підлітків на формування девіантної поведінки. Наголошено, що девіантність підлітків являє собою складну форму соціальної поведінки, детермінованої системою взаємопов’язаних чинників, до числа яких входять сімейні умови, умови шкільного освітнього середовища, біологічні передумови, що включають особливості нервово-психічних відхилень та особистісні особливості підлітка. Підкреслено теоретичну і практичну вагомість психологічного дослідження проблеми девіантності в підлітковому віці на засадах індивідуально-особистісного підходу. Підтримано позицію сучасних учених стосовно того, що девіантна поведінка підлітка є наслідком та проявом його соціальної дезадаптації. Наголошено на важливості твердження про те, що знання психосоціальної сфери підлітків необхідно для організації цілеспрямованого пошуку адекватних способів психологічного впливу на особистість дитини під час виникнення вікових проблем. На основі вивчення психологічних підходів до розуміння механізмів формування девіантності особистості сформульовано висновок про доцільність застосування індивідуально-особистісного підходу як методологічного фундаменту та методичного інструментарію конструювання та реалізації корекційно-превентивних програм. Окреслено перспективи вирішення питання запобігання проявам девіантної поведінки в підлітків і подолання таких. Перспективою дослідження визначено з’ясування функціональних механізмів девіантної поведінки в підлітковому віці, що дозволить розробляти і запроваджувати ефективні психологічні моделі корекційно-превентивного впливу.

Посилання

1. Азарова Л., Сятковский В. Психология девиантного поведения : учебно-методический комплекс. Минск : ГИУСТ БГУ, 2009. 164 с.
2. Беличева С. Основы превентивной психологии. Москва : Социальное здоровье России, 2009. 224 с.
3. Білецька В. Девіантна поведінка учнів: форми, прояви, попередження : методичні рекомендації
практичним психологам, соціальним педагогам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів. Миколаїв, 2011. 40 с.
4. Бондарчук О. Психологія девіантної поведінки : курс лекцій. Київ : МАУП, 2006. 88 с.
5. Девиантное поведение подростков: теории и эксперименты / Т. Визель и др. Тула, 2007. 341 с.
6. Гарбузов Н. Нервные дети. Ленинград, 1994. 176 с.
7. Змановская Е. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2003. 335 с.
8. Калюжна Є. Стратегія і тактика превентивної роботи з підлітками. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. «Психологічні науки» : збірник наукових праць. Київ, 2009. № 27(51). С. 166–171.
9. Карвасарский Б. Клиническая психология : учебник / под ред. Б. Карвасарского. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 960 с.
10. Ковылев А. Отечественные традиции в теории и практике психологической помощи. Журнал практикующего психолога. 1995. № 1. С. 7–25.
11. Кулаков С. Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 464 с.
12. Максимова Н. Психологія девіантної поведінки : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Либідь, 2011. 520 с.
13. Медведев А., Прокофьева Т., Юнда А. Психологическая работа с девиантными подростками: проблемы и возможности : монография. Волгоград : ФГОУ ВПО ВАГС, 2009. 316 с.
14. Менделевич В. Психология девиантного поведения. Москва : ИД «Городец», 2016. 368 с.
15. Раттер М. Помощь трудным детям / пер. с англ. ; общ. ред. А. Спиваковской ; предисл. О. Баженовой, и А. Варга. Москва : Прогресс, 1987. 424 с.
16. Сидоров П., Парняков А. Клиническая психология. Москва ; Екатеринбург : Академический проект ; Деловая книга, 2000. 382 с.
17. Титаренко Т., Лєпіхова Л. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді : науково-методичний посібник. Київ : Міленіум, 2006. 204 с.
18. Шилова Т. Психодиагностика и коррекция детей с отклонениями в поведении : практическое пособие. Москва : Айрис-пресс, 2004. 176 с.
19. Шнейдер Л. Девиантное поведение детей и подростков. Москва : Академический проект ; Триста, 2005. 336 с.
20. Эйдемиллер Э., Добряков И., Никольская И. Семейный диагноз и семейная психотерапия : учебное пособие для врачей и психологов. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 336 с.
Опубліковано
2022-02-11