ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Ключові слова: сирітство, діти, позбавлені батьківського піклування, психологічні особливості, соціальне сирітство, соціалізація

Анотація

Проблема соціальної адаптації дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, є вкрай важливою та потребує ефективних заходів для її вирішення. Особливо актуальною вона стає під час переміщення дитини в прийомну сім’ю. У статті наведено результати психологічних обстежень, які доводять, що найбільша кількість проблем та відхилень від нормального становлення особистості у вихованців дитячого будинку спостерігається в емоційно-вольовій сфері. Це пов’язано з порушенням компетентності соціальної взаємодії, невпевненістю у собі та своїх силах, зниженням самоорганізованості та цілеспрямованості, що в результаті призводить до значного зниження здатності до соціалізації. Також автором зазначено, що у дітей, позбавлених батьківського піклування, відзначаються особливості внутрішньої позиції: слабка орієнтованість на майбутнє, збідненість емоційних проявів, спрощений зміст образу самого себе, знижене ставлення до себе, упередженість щодо дорослих, однолітків та предметного світу, імпульсивність поведінки, ситуативність мислення й поведінки. Ці особливості особистості дитини, виникаючи у ранньому віці, не зникають, а набувають нових якостей та посилюються надалі. Таким чином, отримані результати дозволили виявити особливості психологічного розвитку підлітків, які мають різний досвід життя в сім’ї, та зробити висновок щодо їхнього взаємозв’язку з різними сферами особистості: а) мотиваційною – небажання мати іншу сім’ю, страх за своїх батьків, яких вони знайдуть, коли вийдуть з дитячого будинку; б) емоційною – висока тривожність, фрустрація, почуття провини, страх бути знедоленим, низьке прагнення до прийняття, негативне самоставлення, високий рівень агресивності, дратівливості та підозрілості; в) вольовою – залежність, схильність до підпорядкування, наслідування, пасивності, слабкості та безпорадності, низький ступінь пізнавальної активності та прагнення до спілкування, високий рівень конфліктності, низький ступінь соціальної адекватності поведінки, невпевненість у собі; г) сферою ставлення до сім’ї – дисгармонійне уявлення про дитячо-батьківські відносини, схильність до ідеалізації образу батьків, образу матері, потреба у прихильності до дорослого, в індивідуальній увазі, неадекватність уявлень про сімейні ролі та функції.

Посилання

1. Артюшкіна Л.М., Поляничко А.О. Сирітство в Україні як соціально-педагогічна проблема (соціально-правовий аспект). Суми : СумДПУ, 2002. 268 с.
2. Бобылева И.А. Социальная адаптация выпускников интернатных учреждений : учебное пособие. Москва : Национальный фонд защиты детей от жестокого наказания, 2007. 543 с.
3. Волчек Н.А. Сиротский синдром. Социальная защита. 2007. № 9. 211 с.
4. Дорохова Т.С. Социальная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей, к замещающей семье. Инновационная направленность обучения и воспитания в системе образования Екатеринбурга : материалы XVII городских педагогических чтений / под общ. ред. А.А. Симоновой, Н.А. Лопатюк. Екатеринбург : МБУ ИМЦ «Екатеринбургский дом учителя», 2011. 77 с.
5. Зубкова Т.С. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и семьи : учебное пособие. 2-е изд., стер. Москва : Академия, 2004. 224 с.
6. Карпенко О.Г. Сімейні форми утримання та виховання сиріт і підлітків, позбавлених батьківського піклування: проблеми правового регулювання. Право України. 2001. № 3. С. 28–39.
7. Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных учреждений. Санкт-Петербург, 2005. 346 с.
8. Лактионова Г.М., Шимиленко Е.С. Инновационные формы опеки детей: международный и национальный опыт. Киев : Науковий світ, 2001. 61 с.
9. Медико-психологічні та соціальні проблеми сиріт / під ред. М.М. Корєнєва, І.С. Лебець, Р.О. Моісеєнко. Київ : Науковий світ, 2003. 239 с.
10. Морозова Е.И. Проблемные дети и дети-сироты: Советы воспитателям и опекунам. 2-е изд., стереотип. Москва : Издательство НЦ ЭНАС, 2005. 56 с.
11. Пєша І.В. Соціальний захист сиріт і підлітків, позбавлених батьківського піклування (проблеми реформування). Київ : Логос, 2000. 87 с.
12. Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Психология сиротства. Научный контекст, история, экспериментальное исследование проблемы. Москва : Прогресс,1990. 233 с.
13. Психология сиротства : тексты лекций / Е.А. Лупекина. Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2009. 151 с.
14. Одинцова А.Н., Шамахова Н.Н. Детский дом семейного типа / под ред. А.А. Коробейниковой. Вологда : ВИРО, 2010. 112 с.
15. Орсаг Ю.В. Проектирование содержания воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их социально-профессиональной адаптации : дисс. … канд. пед. наук. Вологда, 2007. 230 с.
16. Шипицына Л.М. Психология детей-сирот : учебное пособие. Санкт-Петербург : Издательство СПбУ, 2005. 628 с.
Опубліковано
2022-02-11