СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ЕМПІРИЧНІ ПОКАЗНИКИ

Ключові слова: лідерство, лідерські якості, лідерський потенціал, критерії лідерського потенціалу, юнацький вік, ґендерні відмінності, індивідуально-психологічні особливості

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів емпіричної частини дослідження соціально-психологічних критеріїв формування лідерського потенціалу в юнацькому віці. До переліку значущих характеристик сучасної молодої людини відносять лідерський потенціал як прояв цілеспрямованої активності суб’єкта, який перетворює дійсність та самовдосконалюється. У статті критерії сформованості лідерського потенціалу було виділено відповідно до розробленої в теоретичному розділі структурної моделі лідерського потенціалу: особистісний, поведінковий та ситуаційний. Відзначено, що оптимальним періодом для формування лідерського потенціалу особистості є юнацький вік, зважаючи на прагнення юнаків до самостійності, ініціативності, індивідуалізації життєвих перспектив, на схильність до налагодження суспільних контактів. Емпіричне дослідження (n = 205) дозволило виявити ґендерні відмінності й індивідуально-психологічні особливості особистості, які виступали критеріями лідерського потенціалу (здатність до ефективної комунікації, здатність до вирішення конфліктів та труднощів, здатність до організаційної діяльності, гнучкість мислення, високі інтелектуальні здібності, адекватна самооцінка). Доведено, що в юнацькому віці більшість лідерських якостей у дівчат набагато краще розвинені, аніж у хлопців. Данні діагностичного оцінювання та виявлені особливості в сукупності своїй підтверджують гіпотезу щодо впливу окремих чинників на формування лідерського потенціалу. Відзначено, що лідерський потенціал осіб юнацького віку в сучасних умовах переважно розвивається стихійно, отже, визначено потребу в розробленні програм психологічного супроводу в соціально-виховній роботі з юнацтвом із метою розвитку лідерського потенціалу.

Посилання

1. Абрамова Г. Возрастная психология. Москва : Наука, 1997. 354 с.
2. Базарова К. Лидерские качества руководителя как социально-психологический феномен. Современный кадровый менеджмент. Москва : ИПК госслужбы, 2007. Вып. 6. С. 25–41.
3. Головешко Б. Про деякі проблеми розвитку лідерських якостей у студентів вищих навчальних закладів. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : збірник наукових праць / ред. Л. Товажнянський, О. Романовський. Харків : НТУ «ХПІ», 2012. № № 32–33 (36–37). С. 89–96.
4. Грищенко І. Теоретико-методологічні засади лідерства. Наукові розвідки з державного та муніципального управління збірник наукових праць. 2015. Вип. 1. С. 110‒122.
5. Ильин В. Психология лидерства. Москва : Юрайт, 2015. 311 с.
6. Кричевский Р. Психология лидерства. Москва : Статут, 2007. 542 с.
7. Сидоренко Е. Методы математической обработки в психологи. Санкт-Петербург : Речь, 2007. 350 с.
8. Ткалич М. Психологія ґендерної взаємодії персоналу організацій : монографія. Київ ; Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 315 с.
9. Щуркова Н. Диагностика воспитанности: педагогические методики. Воспитание: новый взгляд с позиции культуры. Москва : Пед. поиск, 1997. С. 62–75.
10. Ясвин В. Развитие лидерского потенциала старшеклассников и студентов в условиях молодежной образовательной площадки. Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования. 2011. № 3. С. 73–84.
11. Bartol K. Women and men in task groups. The social psychology of female ‒ male relations. New York : Acad. Press, 1986. P. 259–310.
12. Chemers M. Leadership Research and Theory: A Functional Integration. Group Dynamics: Theory, Research and Practice. 2000. Vol. 4 (1). March. P. 27–43.
13. Eagly A. Sex differences in social behavior: A socialrole interpretation. Hillsdale, N. J. : Erlbaum, 1987. 305 p.
Опубліковано
2022-02-11