ПСИХОКОРЕКЦІЙНИЙ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЖИТТЄСТІЙКОСТІ У ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ

Ключові слова: підлітки, воєнний конфлікт, психологічна травма, життєстійкість, психологічна корекція та розвиток.

Анотація

У статті представлено результати дослідження впливу програми психологічної корекції та розвитку «Безпечний простір» на рівень життєстійкості підлітків, постраждалих внаслідок воєнного конфлікту на Сході України. Для діагностики рівня життєстійкості підлітків та оцінки ефективності програми використано такі методики: опитувальник «Сильні та слабкі сторони» SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire), опитувальник психосоціального стресу у дітей CPDS (Child Psychosocial Distress Screener), скрінер оцінки психічного здоров’я КМА-УДХ (Mental Health Assesment Instrument), опитувальник з резильєнтності (життєстійкості). У дослідженні взяло участь 27 підлітків 14-17-ти років з м.Покровськ та м. Авдіївка (Донецька область). За результатами участі у програмі було виявлено зростання рівня життєстійкості та покращення показників психоемоційного стану учасників експериментальної групи. Аналіз отриманих даних засвідчив зменшення симптомів посттравматичного стресу, тривожності, депресії, схильності до зловживання алкоголем, а також покращення міжособистісних стосунків, зменшення проблем емоційного стану та поведінки, мінімізацію ризику інтерналізації завдяки зростанню таких факторів життєстійкості, як «відчуття щастя» та «підтримка батьків». Підтверджено, що зазначені фактори життєстійкості позитивно впливають на показники психічного здоров’я та утворюють специфічні захисні чинники, сприятливі для розвитку й зміцнення життєстійкості досліджуваної цільової групи. Сформульовано умови підвищення ефективності корекційно-розвиткових заходів для підлітків, постраждалих внаслідок подій воєнного конфлікту: попередня діагностика психологічного стану учасників з метою застосування диференційованого корекційного підходу та важливість врахування у процесі аналізу ефективності програми не тільки результатів загальних психометричних оцінювань, а й даних відповідних якісних методів (фокус-групи, індивідуальні інтерв’ювання тощо).

Посилання

1. Басенко О.М. Взаємозв’язок показників психічного здоров’я та факторів життєстійкості у підлітків, які мешкають поблизу лінії фронту на Сході України. Journal of Psychology Research. 2020. № 26(9). С. 13–24.
2. Вознюк О.М. Роль учителя в процесі психологічної допомоги дітям із травмою війни. Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії: збірник матеріалів, доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції (28 лютого 2018 р., м. Маріуполь). С. 93–95.
3. Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу у дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір». Навчально-методичний посібник / С.О. Богданов, Т.Б. Гніда, О.В. Залеська, та ін. ; за заг. ред. С.О. Богданов, В.Г. Панок. Київ : НаУКМА, ГЛІФ Медіа, 2017.
4. Корольчук В.М. Психологія стресостійкості особистості : автореф. дис. канд. психол. наук ; Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПНУ. Київ, 2009.
5. Ларіна Т.О. Ресурси життєздатності: можливості реабілітації особистості. Особистість в умовах кризових викликів сучасності : матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 р. м. Київ). С. 479–487.
6. Маркова М.В. Вплив вимушеного переміщення на психоемоційну сферу дитини. Український вісник психоневрології. 2017. № 25, 4(93). С. 41–48.
7. Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навчально-методичний посібник / Н.Є. Гусак, В.А. Чернобровкіна, В.М. Чернобровкін та ін. ; за заг. ред. Н.Є. Гусак. Київ, 2017.
8. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період. Методичні рекомендації / Н.П. Бочкор, Є.В. Дубровська, О.В. Залеська та ін. ; за заг. ред. В.Г. Панок, К.Б. Левченко. Київ, 2014.
9. Тарабрина Н. Практикум по психологии поттравматического стресса. Санкт-Петербурн, 2001.
10. Чернобровкіна В., Чернобровкін В. Феномен резилієнс у контексті соціоекологічного підходу і дискурсу. Психологія та психосоціальні інтервенції. 2020. № 3. С. 59–66.
11. Doty, S.B. et al. (2018). Adaptation and testing of an assesment for mental health and alcohol use problems among conflict-affected adults in Ukraine. Kyiv, NaUKMA. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/ handle/123456789/13865/Adaptation_and_testing_of_an_assessment.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
12. Anthony, Е. J. (1974). Children at psychiatric risk. New York.
13. Betancourt, T., Khan, K. (2008). The Mental Health of Children Affected by Armed Conflict: Protective Processes and Pathways to Resilience. International Review of Psychiatry. № 20(3). Р. 317–328.
14. Bronfennbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge, Harvard University Press.
15. Bogdanov, S. et al. (2021). Developing a Culturally Relevant Measure of Resilience for War-Affected Adolescents in Eastern Ukraine. Journal on Education in Emergencies. № 7(2). Р. 311–334. URL: https://inee. org/resources/field-note-developing-culturally-relevant-measure-resilience-war-affected-adolescents.
16. Goodman, R. (1997). The strengths and difficulties questionnaire: A research note. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 38(5). Р. 581–586. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ j.1469-7610.1997.tb01545.x.
17. The Children of the Contact Line in East Ukraine (2017). Assessment Update / UNICEF Ukraine, May 2018. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/451/file/report_1.pdf.
18. Tol, W. А. (2013). Annual Research Review: Resilience and Mental Health in Children and Adolescents living in Areas of Armed Conflict – a Systematic Review of Findings in Low- and Middle-Income Countries. Journal of Child Psychology and Psychiatry. № 54(4). Р. 445–460. URL: https://onlinelibrary.wiley. com/doi/epdf/10.1111/jcpp.12053.
Опубліковано
2022-05-30