ПРОФЕСІЙНА СВІДОМІСТЬ ПСИХОЛОГА: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу структури та специфіки функціонування професійної свідомості практикуючого психолога. Професійну свідомість визначено як психологічне утворення, в якому інтегруються професійні цінності, науково-теоретичні знання, програми певних дій і процедур, а також знання людини про себе як про представника певної професії. Подано уявлення науковців щодо структурної організації професійної свідомості. Розкрито специфіку професійної діяльності психолога-практика та структуру його професійної свідомості, що поєднує потребо-мотиваційну, інтелектуальну, духовно- моральну та діяльнісно-практичну сфери особистості. Ґрунтуючись на концепції О. Леонтьєва, структуру професійної свідомості розглянуто у рамках єдності 3-х компонентів: значення, смислу, чуттєвої тканини. Визначено змістовне наповнення структурних компонентів професійної свідомості. Трикомпонентна структура професійної свідомості практичного психолога представлена змістом, що відображує специфіку професії: значеннями, які виражаються психологічними поняттями й категоріями; смислами, які мають своє втілення у інтересах, мотивах та цілях діяльності практичного психолога; чуттєвою тканиною, яка характеризується особливістю сприйняття реальності, що виникає у просторі професійної взаємодії «клієнт – психолог». Виявлено, що функціонування професійної свідомості практикуючого психолога відбувається на трьох рівнях: 1 рівень – розуміння клієнта, логіки його життя – це відтворення способу життя клієнта, з усіма його симптомами та специфікою; 2 рівень – інтерпретація життєвого світу клієнта – креативна мисленнєва дія, що ґрунтується на власному самостійному тлумаченні психологом психологічної специфіки клієнта – способу життя, системи цінностей, паттернів поведінки; 3 рівень – об’єктивація специфіки клієнта за допомогою професійного предмета (породжуюча функція свідомості). Встановлено, що рушійною силою функціонування професійної свідомості є смислоутворювання. Механізмом здійснення функцій професійної свідомості виступає поточне професійне усвідомлювання ситуації, рефлексивне осмислення та надрефлексивна схематизація проблемної ситуації, тобто переведення її у задачну конструкцію.

Посилання

1. Акопов Г.В. Психология сознания: Вопросы методологии, теории и прикладных исследований : монография. Москва : Институт психологии РАН, 2010. 272 с.
2. Артемьева Е.Ю. Основы психологии субъективной семантики. Москва : Наука; Смысл, 1999. 350 с.
3. Бондаренко А.Ф., Кучеровская Н.А. Задачи исследования профессионального сознания психолога-практика. Психолого-педагогічні засади професійного становлення особистості практичного психолога і соціального педагога в умовах вищої школи: всеукр. наук.-практ. конф., 27- 28 лют. 2003 р.: матер. Тернопіль, 2003. С. 9–21.
4. Гаркавенко Н.В., Доскач С.С. Професійна свідомість як фактор особистісного становлення майбутнього фахівця. Габітус. 2020. С. 175–179.
5. Дробот О.В. Професійна свідомість керівника : навчальний посібник. Київ : Талком, 2016. 339 с.
6. Ермолин В.В. Предпосылки формирования профессионального призвания. Ростов-на-Дону, 1974. 165 с.
7. Зеличенко А.И., Степанова Г.И. Психосемантика и изучение профессионального сознания психологов. Вестник Моск. ун-та. 1989. № 3. Сер. 14 : Психология. С. 20–32.
8. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания. Вопросы психологии. 1991. № 2. С. 15–34.
9. Костюк Д., Сапожнікова Є. Психологічні особливості формування професійної самосвідомості майбутнього психолога в освітньому просторі. InterConf, вип. 37, Грудень 2020. С. 483–491. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/6882.
10. Кучеровская Н.А. Психосемантическая структура профессионального сознания практикующего психолога : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01. Киев, 2007. 203 с.
11. Лазорко О. Свідомість індивіда як індикатор професійної безпеки особистості. Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. 2015. Вип. 35. С. 26–36.
12. Леонтьев А.А. Формы существования значения. Психолингвистические проблемы семантики. Москва : Наука, 1983. С. 5–20.
13. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Москва : Смысл, Академия, 2005. 352 с.
14. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. Т. 1. Москва : Педагогика, 1983. 392 с.
15. Леонтьев Д.А. Значение и личностный смысл: две стороны одной медали. Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 5. С. 19–30.
16. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. 2-е изд., испр. Москва : Смысл, 2003. 488 с.
17. Омельченко М.С. Розвиток професійної свідомості на етапі навчання у ЗВО: спроба концептуалізації. Психологія особистості. 2019. № 1(10). С. 159–166. DOI: https://doi.org/10.15330/ps.10.1.159-166.
18. Панок В.Г. Основні напрями професійного становлення особистості практичного психолога у вищій школі. Практична психологія і соціальна робота. 2003. № 4. С. 14–17.
19. Петренко В.Ф. Психосемантика сознания. Москва : МГУ, 1998. 208 с.
20. Сапогова Е.Е. Профессиональное психологическое сознание: рефлексия вслух. Журнал практического психолога. 1997. № 6. С. 3–13.
21. Ханина И.Б. К вопросу о профессиональных составляющих в структуре образа мира. Вестник МГУ. 1990. № 3. С. 42–56.
22. Чепелєва Н.В. Роль процесів розуміння та інтерпретації у створенні семіотичного простору психотерапії. Актуальні проблеми психології. Київ : 2002. Вип. І, Т. 3. С. 30–45.
23. Швалб Ю.М. Целеполагающее сознание (психологические модели и исследования). Киев : Милленниум, 2003. 152 с.
24. Шевченко Н.Ф. Розвиток професійної свідомості психолога: від концепції О.М. Леонтьєва до авторської моделі. Психологія і суспільство. 2018. № 3-4(73-74). C. 82–90.
25. Шевченко Н.Ф., Чепішко О.І. Професійна свідомість практикуючих психологів-початківців: специфіка розвитку. Journal of psychology research. VOL. 25(8), 2019. С. 97–106.
26. Avramchenko S., Ievtushenko I., Kaliuzhna Y., Levchenko V. & Nezhynska O. Professional Consciousness as a Subjective Component of a Personal Professional Development. Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment. Vol. 9 No. 5. 2021. DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2021.09.05.12.
27. Beck M, Simonÿ C, Bergenholtz H, Hwiid Klausen S. Professional consciousness and pride facilitate evidence-based practice-The meaning of participating in a journal club based on clinical practice reflection. Nurs Open. 2020 Feb 5;7(3):690-699. DOI: 10.1002/nop2.440. PMID: 32257256; PMCID: PMC7113500.
28. Chepishko, O.I. Features of future teachers’ professional consciousness development in the educational preparation. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, II (11), Issue: 22, 2014, p. 64−67.
29. Shevchenko N.F. Professional consciousness: theoretical structure and functional levels. American Journal of Fundamental, Applied and Experimental Researches. Issue: 1(4). Publ.: Ukriane and Ukrainians Abroad Non-for-profit Corporation, New York NY, USA. 2017. Р. 112–121.
Опубліковано
2022-05-30