ВЛАСТИВОСТІ І ХАРАКТЕРИСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕЖ ОСОБИСТОСТІ В РІЗНІ ПЕРІОДИ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ

Ключові слова: психологічні межі, Я-відмежування, розвиток психологічних меж, підлітковий вік, сенситивний період для розвитку меж, ставлення до трендів дорослого життя, обумовленість інформаційної психологічної безпеки у підлітків.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню властивостей і характеристик психологічних меж у підлітків. Автори розглядають концепцію, згідно з якою підлітковий вік є сенситивним з точки зору розвитку внутрішніх і зовнішніх Я-відмежуваннь. У тексті аналізуються основні психічні утворення підліткового віку, вивчається їх вплив на зміну психологічних меж підлітків. Стаття складається з теоретичної та емпіричної частин. Емпіричне дослідження підлітків молодшого і старшого віку дозволило уточнити, як зміни функцій і відмежувань Я пов'язані з розвитком особистості підлітків і як цей розвиток, зі свого боку, обумовлює трансформацію й підтримує низку психічних новоутворень підліткового віку. Зокрема, доведено, що в підлітків молодшого і старшого віку відрізняються окремі параметри психологічних меж, їх функції та Я-відмежування. Показано, як за допомогою рефлексії й самосвідомості підлітки вчаться керувати функціями психологічних меж, що призводить до перегляду ціх меж і їх руху. Виявлено, що більший розвиток Я-відмежуваннь у старших підлітків свідчить на користь внутрішньої диференціації психіки, дає змогу утримувати відрефлексовані частини себе й забезпечує підтримку цілої низки новоутворень підліткового віку, таких як становлення самосвідомості та формування стійкої самооцінки. Крім того показано, що функції психологічних меж працюють у підлітків в екстремально протилежних режимах: то в конструктивному, то в дефіцітарному. Саме це пояснює подвійну природу відносин, які створює підліток. На основі виявлених відмінностей можна стверджувати, що підлітковий період розвитку є сенситивним для формування низки функцій психологічних меж, а також зовнішніх і внутрішніх Я-відмежувань. Зміни функцій і відмежувань Я є наслідком розвитку особистості підлітків, але, зі свого боку, вони обумовлюють її трансформацію й підтримують низку психічних новоутворень підліткового віку.

Посилання

1. Аммон Г. Психосоматическая терапия. Санкт-Петербург : Речь, 2000. 238 с.
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 400 с.
3. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей : Руководство практического психолога. Москва : Канон+, 2016. 272 с.
4. Выготский Л.С. Педология подростка: Проблема возраста. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. Москва, 1984.
5. Григор’єва О.В., Драпака А.В. Психологічні межі особистості та метод оцінки їх сформованості. Наука і освіта. 2013. № 1-2. С. 8–13.
6. Леви Т.С. Методика диагностики психологической границы личности. Вопросы психологии. 2013. № 1. С. 131–146.
7. Маллер М., Пайн Ф., Бергман А. Психологическое рождение человеческого младенца. Москва : Когито-Центр, 2011. 416 с.
8. Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития. Москва : Академия, 2006. 608 с.
9. Нартова-Бочавер С.К. Психологическое пространство личности : монография. Москва : Прометей, 2005. 312 с.
10. Савченко О.В. Психічні новоутворення в підлітковому віці та розвиток психологічних меж особистості: до постановки проблеми. : зб. наук. праць. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. Вип. 21. кн. 3. Т. III (77). Київ : Гнозис, 2017. С. 465–476.
11. Столин В.В. Самосознание личности. Москва : Изд-во МГУ, 1983. 284 с.
12. Тайсон Ф., Тайсон Р. Психоаналитические теории развития. Екатеринбург : Деловая книга, 1998. 528 с.
13. Титаренко Т.М. Життєві завдання як практики самоконституювання особистості. Соціальна психологія. 2008. № 6. С. 3–11.
14. Шамшикова Е.О. Особенности взаимосвязи типов психологических границ и защитных механизмов личности в старшем подростковом возрасте (межнациональные различия). Сибирский педагогический журнал. 2014. № 6. С. 178–185.
15. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. Москва : Педагогика, 1989. 560 с.
16. Эриксон Э. Детство и общество. Санкт-Петербург : Ленато, 1996. 592 с.
Опубліковано
2022-05-30