АКТУАЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ У ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ ЯК ЗАСОБУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ

Ключові слова: групова взаємодія, трудове виховання, самореалізація, тренінгові технології, онлайн-тренінг.

Анотація

У статті подано критичний огляд історії застосування психологічного тренінгу та розглянуто його як досі актуальний, описано головні етапи, розбіжності та суперечності в процесі його розвинення, що дозволяє розглядати їх у більш широкому контексті. Визначено особливості застосування психологічного тренінгу як засобу формування та розвитку особистісно-професійних якостей людини у професійній діяльності протягом багатьох десятиліть. Розкрито стан вивчення досліджуваної проблеми у сучасній та радянській науковій літературі. Представлено теоретичний аналіз впровадження методів роботи з урахуванням конкретних умов у практичному їх застосуванні сьогодення та в радянські часи. Зосереджено увагу на проблемах використання психологічних тренінгів у професійних сферах. Зроблено спробу порівняння базових принципів психологічного втручання у професійну та особистісну динаміку людини, якими керуються науковці сучасності та якими керувались дослідники минулих десятиліть. Охарактеризовано мету сучасних тренінгових програм та описано їхні організаційні форми, методи, що застосовуються у процесі їх проведення. Зазначено, що психологічний тренінг можна успішно використовувати як різновид розвитку особистісно-професійних якостей людини, що сприяє її ефективному професійному зростанню. Презентовано критерії оцінки ефективності застосування психологічного тренінгу у західному світі. Підсумовано, що велике значення у підготовці персоналу в різних сферах професійної діяльності має якісна система проведення психологічного тренування та особливості його застосування. Наголошується на ролі психологічного тренінгу в механізмах успішної самореалізації людини в професійній діяльності та акцентується увага на його особливостях у сучасних соціально-економічних умовах. Встановлено, що широкомасштабне впровадження психологічних тренінгів передбачає значні організаційні, нормативні та методичні зміни у багатьох напрямах роботи з персоналом, і в розвитку сучасних тренінгових технологій наявний потенціал прогресивних соціальних та організаційних цілей.

Посилання

1. Балецька Л.М. Психологічні особливості атрибуції успіху у професійному самовизначенні студентів вищих навчальних закладів : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07. Київ, 2014. 250 с.
2. Вавринів О.С. Теоретичне обґрунтування комплексних програм соціально-психологічного тренінгу формування професійної емпатії майбутніх рятувальників. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2020. № 1(51). С. 34–45.
3. Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная психология : учебное пособие. Ленинград : изд-во Ленингр. ун-та, 1979. 224 с.
4. Зливков В.Л., Лукомська С.О. Теорія та практика психологічних тренінгів. Київ; Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 209 с.
5. Карамушка Л.М., Карамушка Т.В. Тренінгова програма «Професійна кар’єра та психологічне здоров’я освітнього персоналу». Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. № 4(18). С. 36–45.
6. Ковалев А.Г. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. Москва : Политиздат, 1978. 279 с.
7. Коллектив. Личность. Общение: Словарь социально-психологических понятий / под. ред. Е.С. Кузьмина, В.Е. Семенова. Ленинград : Лениздат, 1987. 144 с.
8. Кочкурова О.В., Меркулова Н.В. Тренінг розвитку професійної ідентичності як засіб професійного становлення майбутніх учителів початкових класів. Наука і освіта. 2018. № 4. С. 165–171.
9. Краткий психологический словарь / под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Москва : Политиздат, 1985. 431 с.
10. Кузіна В.Д. Тренінг як засіб розвитку конструктивного перфекціонізму та професійної ідентичності особистості офіцера. Теоретичні і прикладні проблеми психології. 2018. № 1 (45). С. 173–181.
11. Лазорко В.О. Професійно-психологічний тренінг менеджерів як метод корекції та розвитку про- фесійно важливих якостей. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. Вип. 3 С. 132–135.
12. Лоос В.Г. Промышленная психология. Киев : Техника, 1980. 184 с.
13. Мілорадова Н.Е. Застосування тренінгових технологій у професійній підготовці слідчих (на прикладі тренінгу «Психологія допиту»). Ûridična psihologìâ. 2020. № 1 (26). С. 62–69.
14. Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. Москва : изд. Московского университета, 1982. 168 с.
15. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. Санкт-Петербург : Речь, 2004. 256 с.
16. Словарь иностранных слов. 3-е перераб. и доп. изд. / под. ред. Лехина И.В., Петрова Ф.Н. Москва : Государственное Издательство Иностранных и Национальных словарей, 1949. 805 с.
17. Фиганов И.С. Педагогика трудового коллектива. Москва : Высш. школа, 1988. 279 с.
18. Хорольська О.Г. Формування професійної успішності майбутніх педагогів засобами активного соціально-психологічного навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019. Вип. 4. С. 176–182.
19. Сooper С.L. Organizational development in the UK and USA. THE MACMILLAN PRESS LTD, 1977. 144 p.
20. Kark R. Game game managers: Game as a form of leadership development. Academy of Management Learning & Education. 2011. Vol. 10, No. 3. P. 507–527. URL: http://dx.doi.org/10.5465/amle.2010.0048.
21. Luthans F., Avey J.B, Patera J.L. Experimental Analysis of a Web-Based Training Intervention to Develop Positive Psychological Capital. Academy of Management Learning & Education. 2008, Vol. 7, No. 2. P. 209–221.
Опубліковано
2022-05-30