ОСОБЛИВОСТІ АДАПТИВНИХ СТИЛІВ ЕМОЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ

Ключові слова: адаптивність, дезадаптивність, копінг- стратегії, механізми психологічного захисту, емоційні властивості, емоційна саморегуляція, професійна діяльність.

Анотація

У статті представлено теоретичний аналіз проблеми адаптивності як здатності до адаптації в певних типах соціальних ситуацій. Встановлено адаптивні стилі психологів із різними формами реагування на стрес, які містять копінг-захисні механізми та емоційні властивості особистості. Адаптивний (активно-чутливий) стиль заснований на активних способах долання стресової ситуації з виявами емоційної чутливості. Психологи долають негативні переживання шляхом переосмислення та планомірного вирішення проблем із виявами емпатії до оточуючих. Адаптивний (емоційно стійкий) стиль відображає показники адаптивних можливостей та пристосування до вимог середовища. Ця адаптивна позиція характеризується емоційною стійкістю та свідомими стратегіями саморегуляції. Дезадаптивний (захисно-експресивний) стиль представлений адаптивними можливостями разом із несвідомими захисними механізмами та характеристиками емоційного реагування. Для встановлення контактів психологи використовують захисну позицію завдяки механізмам регресії та заміщення із збереженням емоційної насиченості та емоційної нестабільності (експресивність, емоційна збудливість, емоційна лабільність-ригідність, інтенсивність емоцій). З’ясовано, що доцільно розглядати адаптивний рівень емоційно-функціонального потенціалу як стійке поєднання емоційних властивостей та копінг-захисних механізмів саморегуляції. Залежно від домінування емоційних властивостей або копінг-захисних механізмів особистості у стресових ситуаціях адаптивність особистості може бути гнучкою і адекватною до ситуації або визначати особливості емоційної саморегуляції. Доведено, що адаптивні стилі психологів мають певні характеристики. Структура кожного адаптивного типу долання стресової ситуації – активно-чутливого, адаптивного (емоційно стійкого) – представлена копінг-стратегіями та емоційними властивостями особистості. Дезадаптивний стиль (захисно-експресивний) відображає несвідомі форми реагування на стрес (регресія, заперечення), у яких домінують характеристики емоційного реагування (експресивність, емоційна лабільність).

Посилання

1. Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності : монографія. Київ : Міленіум, 2004. 265 с.
2. Панферов В.Н. Интегральный синтез психологии человека в науке, в образовании, в социальном взаимодействии. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. 761 с.
3. Колісник О.В. Адаптаційний потенціал як складник ідентифікаційних стратегій особистості. Грані. 2015. № 8 (124). С. 59–63.
4. Старинська Н.В. Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості. Психологія: реальність і перспективи. 2017. Вип. 8. С. 259–263.
5. Ільїна Ю.Ю. Адаптивність особистості як умова перцептивно-інтерактивної компетентності. VІІ Міжнародна науково-практична конференція : тези доп. Харків. 2018. URL: http://repositsc. nuczu.edu.ua/handle/123456789/7709.
6. Кузнєцова О.В. Адаптивність особистості як чинник професійної надійності у представників екстремальних видів діяльності. Наука і освіта. № 7, 2013. С. 243–247.
7. Аминов Н.А., Молоканов М.В. Социально-психологические предпосылки специальных способностей школьных психологов. Вопросы психологии. 1992. № 12. С. 73–84.
8. Розов В.И. Психологический анализ адаптивности в экстремальных ситуациях : дис. … канд. пси- хол. наук. Киев, 1993. 146 с.
9. Колпакова Л.М. Адаптивные способности в регуляции прогноза поведения в трудной ситуации. Образование и саморазвитие. 2011. № 4 (26). С. 185–191.
10. Короленко Ц.П. Психофизиология человека в экстремальных условиях. Ленинград, 1978. 244 с.
11. Санникова О.П., Кузнецова О.В. Адаптивность личности : монография. Одесса : Издатель Н.П. Черкасов, 2009. 258 с.
12. Степаненко Л.В. Адаптаційні властивості у складі емоційно-функціонального потенціалу особистості. Проблеми сучасної психології : науковий журнал. Запоріжжя : видавничий дім «Гельветика», 2021. № 1 (20). С. 137–143.
Опубліковано
2022-05-30