ТИПИ СПОЖИВАЧІВ ТА СТРАТЕГІЙ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ: ЦІННІСНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР

Ключові слова: поведінка споживачів, особистісні риси, система цінностей, самомоніторинг, кластерний аналіз.

Анотація

У роботі визначено, що сьогодні поведінкові моделі та стратегії споживачів – це складний комплексний феномен, який потребує вивчення та обґрунтування щодо його психологічних особливостей для створення ефективної бренд-комунікації з клієнтом на ринку споживання. Мета статті полягає в аналізі результатів емпіричного вивчення типів споживачів та їхніх стратегій споживчої поведінки у сучасних соціо- економічних умовах залежно від ціннісної сфери та особистісних рис. Основний обсяг вибірки становив 382 особи (253 жінки та 159 чоловіків). Методи дослідження: методика Ш. Шварца для вивчення цінностей, опитувальник «Велика п’ятірка» (BFQ), опитувальник «Стилі прийняття рішень споживачами» (Consumer Style Inventory (CSI) Спроулз та Кендалл. Представлено результати першого етапу дослідження, визначено як стратегію аналізу даних кластерний аналіз споживачів. Параметрами розділення визначено стратегії прийняття рішень, особистісні риси та персональні цінності досліджуваних. Кластерний аналіз за параметрами особистісних рис (нейротизм, екстраверсія, доброзичливість, сумлінність та відкритість досвіду), персональних цінностей (різноманіття у житті, світ прекрасного, соціальна справедливість) та стратегій прийняття рішень (перфекціонізм, ціна дорівнює якості, споживання новинок, гедоністичне споживання, імпульсивне споживання, регулярне споживання) дозволив виокремити два кластери досліджуваних. Перший – «Споживач, мотивований стратегією уникнення невдач». Респондентів, що входять до такого кластеру, можна охарактеризувати як імпульсивних економних споживачів, невибагливих до якості товару. Другий кластер – «Споживач, мотивований стратегією досягнення успіху (максимізатор)». До нього входять респонденти, які є сумлінними, відкритими досвіду споживачами новинок та перфекціоністами. Визначено перспективними розробку рекомендацій маркетинговим та рекламним агенціям та програм психологічного супроводу для формування ефективної бренд-комунікації зі споживачами.

Посилання

1. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 944 с.
2. Васильев Г.А., Лебедева О.А., Васильев А.Г. Поведение потребителей : учебное пособие. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 c.
3. Громова О.А. Социально-психологические критерии типологии потребительских групп : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Москва, 2001. 186 c.
4. Карманова А.А. Потребительское поведение: теоретико-методологические основания изучения. Вопросы управления. 2012. № 3 (20). С. 25–46.
5. Матузенко Е.В., Шиленко С.И., Федорова Я.О. Формирование бренд-коммуникаций как эффектив- ной формы массовых коммуникаций. Фундаментальные исследования. 2016. № 4. С. 629–634.
6. Мексичева Т.С. Позиционирование ценностей в субкультуре потребителей : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. Москва, 2006. 147 с.
7. Семенда О.В. Зміни в поведінці споживачів під час коронавірусної кризи. InterConf, 2021. № 42, С. 157–162.
8. Ткалич М.Г., Тищенко І.І., Мисів Л.В. Ціннісний портрет сучасних українців: нормативні ідеали, індивідуальні пріоритети, динаміка змін. Психологічний часопис. 2019. Т. 5. № 8. С. 321–333.
9. Ткалич М.Г., Закашанська Н.Ю. Соціально-психологічний аналіз ґендерних маркерів бренд-комунікації. Проблеми сучасної психології: науковий журнал. 2020. № 1(17). С. 116–124.
10. Ястремская П.В. Поведение потребителей. Минск : БГТУ, 2011. 133 с.
11. Cummins S.W., Peltier J.A., Schibrowsky J., Nill A. Consumer behavior in the online context. J. Res. Inter. Mark. 2014. No. 8, pp. 169–202.
12. Rahmanov F., Mursalov M., & Rosokhata A. Consumer Behavior in Digital Era: Impact of COVID-19. Marketing and Management of Innovations, 2021. No. 2, pp. 256–264.
Опубліковано
2022-05-30