СТАТЕВО-ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДОВІРИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПСИХОЛОГІЧНИМ БЛАГОПОЛУЧЧЯМ

Ключові слова: довіра, психологічне благополуччя, компоненти психологічного благополуччя, вік, стать.

Анотація

У роботі вивчалися вікові зміни у довірі особистості в міжособистісному спілкуванні, залежність рівня довіри від статі та вікові і статеві відмінності у зв’язку довіра – психологічне благополуччя. Загалом, ми не виявили значимих вікових або статевих відмінностей щодо установки на довіру. Проте отримані значення були занадто високими, особливо у чоловіків і людей старшого віку. Показано, що установка на довіру статистично значимо, на середньому рівні корелює як з усіма компонентами, так і психологічним благополуччям загалом. При цьому кореляція між довірою та психологічним благополуччям у чоловіків вища, ніж у жінок. Крім того, у чоловіків вища кореляція для всіх компонентів психологічного благополуччя, крім позитивних взаємин. Ми можемо сказати, що для чоловіків довіра важливіша у тих зонах психологічного благополуччя, в яких людина звертається до самої себе, до власних можливостей, здатностей, власних цілей, тоді як для жінок довіра важливіша у міжособистісних взаєминах. Виявлено, що довіра особливо важлива для успішного вирішення життєвих завдань, що стоять на певному віковому періоді. Для групи юних людей суттєво вищими були кореляції для компонентів: позитивні взаємини з іншими, самоприйняття і особистісне зростання. Для групи молодих людей вищими були кореляції із автономією та управлінням середовищем. Кореляції установки на довіру із цілями в житті були приблизно однаковими в усіх групах досліджених. Кореляція між довірою та психологічним благополуччям у зрілих людей існує на помірному рівні, проте значення кореляцій значно нижче порівняно із молодими та юними людьми для всіх компонентів психологічного благополуччя, що свідчить про те, що установка на довіру все ще є важливою у зрілому віці для досягнення психологічного благополуччя, однак зрілі люди на своєму життєвому шляху знаходять механізми, які здатні компенсувати недостатність довіри у міжособистісній взаємодії.

Посилання

1. Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрис, 2002. 707 с.
2. Misztal B. Trust in Modern Societies: The Search for the Bases of Social Order. Cambridge, Mass. : Polity Press, 1996. 296 р.
3. Любицкая О.Г. Базовое доверие к миру. Psy Practice. 30 августа 2015. URL: https://psy-practice.com/ publications/psikhicheskoe-zdorove/Bazovoe_doverie_k_miru/.
4. Ильин Е.П. Психология доверия. Санкт-Петербург : Питер, 2013. 288 с.
5. Мільнер З.Б. Роль доверия в социально-экономическом развитии. В кн. Доверие – ключ к успеху экономических реформ. Москва, 1998.
6. Кряж І.В., Левенець Н.В. Довіра й емоційний інтелект як предиктори суб’єктивного благополуччя у студентів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Психологія». 2018. № 64. С. 26–32.
7. Павленко Г.В. Особистісні диспозиції як чинник психологічного благополуччя особистості в контексті невизначеності. Теорія і практика сучасної психології. 2020. № 5. С. 230–239.
8. Martínez L.M., Estrada D., Prada S.I. Mental health, interpersonal trust and subjective well-being in a high violence context. SSM Popul Health. 2019. Vol. 8: 100423. DOI: 10.1016/j.ssmph.2019.100423.
9. Chen H., Zhu, Z. Social trust and emotional health in rural older adults in China: the mediating and moderating role of subjective well-being and subjective social status. BMC Public Health. 2021. Vol. 21, p. 556. URL: https://doi.org/10.1186/s12889-021-10617-y.
10. Сунцова Я.С. Психологическое благополучие личности в связи с доверием к себе и людям. Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология. Педагогика». 2020. № 1. URL: https:// cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskoe-blagopoluchie-lichnosti-v-svyazi-s-doveriem-k-sebe-i-lyudyam.
11. Маланьїна Т. Cоціальні почуття в контексті психологічного благополуччя студентів. Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2017. 18, С. 142–146.
12. Miething A., Almquist Y.B., Edling C., Rydgren J., Rostila M. Friendship trust and psychological wellbeing from late adolescence to early adulthood: A structural equation modelling approach. Scand J Public Health. 2017. Vol. 45(3). P. 244–252. DOI: 10.1177/1403494816680784.
13. Peseschkian N., Deidenbach H. Wiesbadener Inventar zur Positiven Psychotherapie und Familientherapie WIPPF. Berlin, New York : Springer Verlag. 1988
14. Шевеленкова Т.Д., Фесенко Т.П. Психологическое благополучие личности. Психологическая диагностика. 2005. № 3. С. 95–121.
Опубліковано
2022-05-30