СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВ

Ключові слова: психологія професійної діяльності, професійна компетнтність, персонал пенітенціарних установ, психічне здоровя, стрес-чинники, Державна кримінально-виконавча служба, покарання, реформа пенітенціарної ситеми

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу соціально-психологічних особливостей діяльності персоналу пенітенціарних установ. Розкрито специфіку професійної діяльності відповідно до вимог щодо професіоналізму, компетентності та особистісних якостей у роботі персоналу пенітенціарних установ. Визначено, що основною характеристикою роботи персоналу пенітенціарних установ є те, що під час виконання покладених на них обов’язків керуються законами та іншими нормативно-правовими актами. Доведено, що робота в пенітенціарних установах характеризується як жорстка система субординації та дисципліни. Грунтуючись на наукових дослідженнях, встановлено перелік соціально-психологічних особливостей діяльності персоналу пенітенціарних установ: стресостійкість, готовність до змін, гнучкість, високий рівень професійної відповідальності, соціальна та професійна мобільність, самостійність щодо корегування психологічних установок та світогляду, прийняття професійно обґрунтованих рішень у практичній роботі, емоційна та морально-психологічна напруженність. Зауважено, що професійна етика в діяльності пенітенціарної системи України є дуже важливим функціональним елементом, який зумовлює успішність у виконанні поставлених на службу завдань. У контексті реформи пенітенціарної системи обгрунтовано необхідність розбудови системи розвитку професійної компетентності фахівців пенітенціарної установи із врахуванням саме такої складової частини, як збереження їхнього психічного здоров’я, що значно підвищуватиме ефективність професійної діяльності.

Посилання

1. Ахмедилин Р.Л. Основы пенитенциарной психологии : учеб. пособ. Новокузнецк, 2013. 68 с.
2. Бабурин С.В., Оботурова Н.С., Чирков А.М. Методологические подходы к проблеме психологического стресса у сотрудников исправительных учреждений и осужденных. Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2014. № 1(25). С. 50–57.
3. Баранаускене И., Валайкене А. Влияние стресса на удовлетворенность работой сотрудников исправительных учреждений. Национальный психологический журнал. 2011. № 1(5) С. 66–69.
4. Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. Розпорядження КМУ від 27.12.2017 № 1018-р.
5. Либлинг А., Прайс Д., Шефер Г. Тюремный работник. Лондон : Рутледж, 2012. 163 с.
6. Либлинг А. Тюрьмы и их моральное воздействие. Издательство Оксфордского университета, 2004. С. 378–379.
7. Міжнародні стандарти, принципи і рекомендації в галузі виконання покарань та діяльності органів і установ виконання покарань : методичні рекомендації / уклад. О.В. Романюк, В.О. Човган. Біла Церква, 2016. 131 с.
8. Наказ ДКВС України від 27.10.2020 № 237/ОД-20.
9. Педагогічні основи ресоціалізації злочинців / В.М. Синьов, Г.М. Радов, В.І. Кривуша, О.Б. Беца. Київ : МП «Леся», 1997. 272 с.
10. Пенітенціарна система України: історія та сучасність: видання до 15-річниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань / Богатирьов І.Г., Богунов С.О., Дука О.А. та ін. ; за заг. ред. О.В. Лісіцкова. Київ : Державна пенітенціарна служба України, 2013. 268 с.
11. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 № 2713‑ІV (редакція від 01.01.2019). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2713-15 (дата звернення: 03.11.19).
12. Проєкт «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні» (SPERU). 2021. URL: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/european-union-and-council-ofeurope-working-together-to-support-the-prison-reform-in-ukraine
13. Професійна етика персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України: навчальний посібник / уклад. І.В. Дорошенко. Біла Церква, 2019. 73 с.
14. Пузирьов М.С. Приватні пенітенціарні установи: зарубіжний досвід та національний підхід. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2017. № 7. С. 32–37.
15. Синьов В.М., Медведєв В.С., Скоков С.І. Професійне спілкування пенітенціарного персоналу : навчально-методичний посібник. Київ, 2003. 152 с.
16. Самойлов Н.Г. Влияние профессиональной деятельности на психику сотрудников правоохранительной деятельности. Вестник Харьковского национального университета внутренних дел. 2011. № 613. С. 286–296.
17. Цветкова Н.А., Кулакова С.В. Исследование стрессоустойчивости и жизнестойкости сотрудников уголовно-исполнительной системы. Психология и право: електрон. науч. издат. 2019. Том 9. № 2. С. 112–129. doi:10.17759/psylaw.2019090208
18. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія. Одеса : Фенікс, 2011. 316 с.
19. Blumberg I. Mental «health» and mental «illness». Hosp Commun. Psychiatry. 1997. Vol. 130, № 3. P. 229–239.
20. Cullen F.T., Link B.G., Wolfe N.T., Frank J. The social dimen sions of correctional off icer stress. Juistice Quarterly. 1985. Vol. 2.
21. Tschiedel RM, Monteiro JK. Pleasure and suffering in the work of penitentiary officers. Estud Psicol. 2013. Vol. 18(3). Р. 527–535.
22. Wyatt Garry. Risktaking and riskavoiding behavior: Theim pact of some dispositionaland sit-uational variables. J. Psychology, 2013, Vol. 129, no. 4, p. 437–447.
Опубліковано
2022-08-16