ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ТА УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: hard skills – професійні навички, soft skills – універсальні навички, конкурентоспроможність, інноваційне навчання, проєктні технології

Анотація

У статті акцентовано увагу на тому, що використання дистанційного навчання в закладах вищої освіти України зумовлено потребами модернізації системи професійної підготовки здобувачів вищої освіти, здатної забезпечити конкурентоспроможність майбутніх фахівців на сучасному ринку праці. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу із проблеми упровадження дистанційного навчання, зокрема в навчальну діяльність здобувачів закладів вищої освіти. Показано переваги дистанційного навчання, а саме: забезпечення індивідуального підходу, оптимального графіка, самоорганізації, урахування здібностей здобувачів вищої освіти, використання інтерактивних методів навчання, систематичність контролю, дисциплінує, дозволяє поєднувати професійну діяльність із навчанням, дає можливість здобуття освіти незалежно від місця проживання чи стану здоров’я, формування нових навичок викладання, оскільки змінюється спосіб подачі матеріалу, зростає творча складова частина, удосконалюється цифрова компетентність викладачів і здобувачів. Виокремлено недоліки дистанційного навчання, до яких належать проблема ідентифікації студентів, об’єктивність оцінювання, відсутність безпосередньої комунікації, низький рівень вмотивованості та самоорганізованості здобувачів. Зазначено, що дистанційне навчання є ефективним з економічного й інформаційного поглядів, створює умови для навчання впродовж усього життя завдяки своїй доступності, воно відповідає швидкому темпу розвитку суспільства та є новітньою формою інтелектуальної та професійної соціалізації людини в сучасному суспільстві. Наголошено, що дистанційна освіта володіє значним потенціалом у формуванні професійних і універсальних компетентностей майбутніх фахівців. Розглянуто сучасні дослідження та трактування навичок, які дослідники розподіляють на soft skills і hard skills. Підкреслено особливе значення проєктних технологій, які орієнтовані насамперед на самостійну діяльність учасників – індивідуальну, групову або колективну, упродовж певного часу для формування soft skills. Зазначено, що метод проєктів є ефективним доповненням до інших педагогічних технологій, які сприяють становленню особистості як суб’єкта діяльності та соціальних стосунків, оскільки освіта повинна набути інноваційного характеру. Запропоновано етапи організації та проведення проєктів, наведено приклади окремих тем проєктів, що використовуються у процесі підготовки майбутніх психологів.

Посилання

1. Казачінер О. “Hard Skills” та “Soft Skills” інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови. Теорія і методика професійної освіти. 2019. Вип. 10. Т. 1. С. 153–156. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2019/10/part_1/35.pdf
2. Козлакова Г. Інформаційно-програмне забезпечення дистанційної освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід : монографія. АПН України. Ін-т вищ. освіти. Київ : ВЦ «Просвіта», 2002. 233 с.
3. Біницька К. Підготовка майбутніх учителів початкової освіти у країнах Східної Європи: теорія і практика : монографія / за наук. ред. Г. Терещука. Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2018. 376 с.
4. Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Київ, 2001. № 7. С. 1–4.
5. Пономарьова Г. Виховання майбутнього педагога: теорія і практика : монографія. Харків : Ранок, 2014. С. 405.
6. Шевченко Л. Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : монографія. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2018. 396 с.
7. Овчарук О. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : монографія. Київ : К. І. С., 2004. 112 с.
8. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Смульсон та ін. ; за ред. М. Смульсон. Кіровоград : Імекс-Лтд., 2012. 240 с.
9. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія / за ред. В. Кухаренка, В. Бондаренка. Харків : Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.
10. Штихно Л. Дистанційне навчання як перспективний напрям розвитку сучасної освіти. Молодий вчений. 2016. № 6(33). С. 489–493.
11. Stop wasting money, stop ignoring soft skills training. URL: https://www.cornerstoneondemand.com.br/blog/learning/workforce-learning-anddevelopment/stop-wasting-money-stop-ignoring-soft-skills-training
12. LinkedIn’s 2020 Grad’s Guide to Getting Hired. URL: https://blog.linkedin.com/2020/may/june/2/linkedins-2020-grad-s-guide-to-getting-hired
13. Гарага А. Формування “Soft Skills” студентів університету – перспективний напрямок підвищення якості вищої освіти. Економічний вісник університету. Переяслав, 2020. № 47. С. 46–52.
14. Пінчук Л. З досвіду використання iгрових педагогічних технологій у процесі навчання англійської мови. Педагогічні науки : збірник наукових праць. 2019. № 87. С. 69–73.
15. Козак Л. Застосування проектних технологій у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології. Педагогіка. 2013. С. 54–65.
16. Полат О. Метод проектів. URL: https://docs.google.com/document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzVDewu d6fcIkMzFqyrq4/edit?pli=1
17. Романовський О. Упровадження інноваційних технологій у процесі фахової підготовки майбутніх психологів. Теорія і практика управління соціальними системами. 2012. № 2. С. 3–13.
18. Барчій М., Воронова О. Проєктні технології як засіб формування ключових компетенцій майбутніх психологів. Сучасні тенденції організації життєвого простору особистості : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 25 листопада 2021 р. Маріуполь : МДУ, 2021. С. 9–11.
Опубліковано
2022-12-27