АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КІННОГО ПІДРОЗДІЛУ ПОЛІЦІЇ

Ключові слова: психологічний супровід, службова діяльність, кавалерист, психодіагностика, психопрофілактика, ефективність діяльності

Анотація

Метою статті є вивчення сутності та змісту психологічного забезпечення професійної діяльності працівників кінного підрозділу поліції, департаменту патрульної поліції, Національної поліції України. Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта та предмета дослідження. Методологічну основу статті становлять нормативно-правові акти, закони та накази щодо порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції. Розглянуто завдання та функції системи психологічного забезпечення. Залежно від цього, запропоновано низку рекомендацій щодо реалізації основних напрямів системи психологічного забезпечення кавалеристів кінного підрозділу поліції. Виділено перелік додаткових психодіагностичних методик, рекомендованих для впровадження на етапі психологічного відбору, під час професійної підготовки та виконання професійних обов’язків, з урахуванням специфіки посадових обов’язків кавалериста кінного підрозділу поліції та за психологічного супроводу професійної діяльності. Запропоновано перелік тем, які доцільно впровадити під час реалізації психопрофілактичної роботи з поліцейськими кавалеристами. Проаналізовано основні методи оптимізації соціально-психологічного клімату в колективах і наголошено на необхідності проведення відповідних заходів, спрямованих на згуртування колективу поліцейських та його системного психодіагностичного вивчення. Розглянуто сутність поняття психологічного супроводу в системі психологічного забезпечення службової діяльності поліцейського. Проаналізовано основні принципи, на яких базується система психологічного забезпечення. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та систематизації результатів досліджень щодо особливостей системи психологічного забезпечення професійної діяльності поліцейських кінного підрозділу поліції, а саме тих основних структурних елементів і напрямів, у реалізації яких необхідно враховувати особливості виконуваної діяльності кавалериста. Визначено важливість урахування особливостей службової діяльності поліцейських кінного підрозділу поліції в реалізації системи психологічного забезпечення.

Посилання

1. Юридична психологія / Д. Александров та ін. 2-ге вид. КНТ. 2008.
2. Аль-Урі С.А. Психологічна готовність працівників правоохоронних органів України. Інституційний репозитарій Запорізького національного університету. 2021. URL: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/6343
3. Доля Л. Проблеми стану реформування системи МВС України. Наука і правоохорона. 2016. № 3(33). С. 11–17.
4. Клочко І. Сутність та зміст правових форм забезпечення охорони праці поліцейських. Juridical science. 2020. № 9(111). С. 209–215. DOI: 10.32844/10.32844/2222-5374-2020-111-9.26
5. Конституція України : Закон № 254к/96-ВР. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text
6. Кузьмічов В. Актуальні питання відбору кандидатів до вищих навчальних закладів МВС України. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2008. № 3. P. 3–8.
7. Кучеренко С. Психологічне забезпечення професійної діяльності : курс лекцій. Харків : Національний університет цивільного захисту, 2016. С. 15–16.
8. Литвин В. Зарубіжний досвід професійно-психологічного відбору поліцейських кадрів. Юридична психологія. 2017. № 1(20). С. 139–149.
9. Нежданова Н. Психологічні чинники формування професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця : дис. … канд. психол. наук. Одеса, 2016.
10. Овсяннікова Я. Психологічна підготовка до діяльності в особливих умовах персоналу МНС України [Thesis, Національний авіаційний університет]. erNAU : репозитарій Національного авіаційного університету. 2008. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49391
11. Перепелиця А. Підготовка юридичних працівників у навчальних закладах системи МВС України. Митна справа. 2008. № 2. С. 114–118.
12. Петришин В. Формування стресостійкості курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія «Психологічна». 2015. Вип. 1. С. 151–158.
13. Про затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : наказ Міністерства внутрішніх справ України № 88 (2019). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0348-19#Text
14. Про Національну поліцію : Закон України № 580–VIII (2022). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/580-19#Text
15. Твердохлєбова Н. Психологічний супровід особистісних трансформацій правоохоронців на етапі професійного навчання [Thesis, Донецький юридичний інститут МВС України]. eNTUKhPIIR : електронний репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2018. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38884
16. Тягнирядно Є. Особливості формування професійної компетентності курсантів МВС. Acta Paedagogica Volynienses. 2022. № 1(1). С. 217–221. DOI: 10.32782/apv/2022.1.1.34
17. Ятчук М. Розвиток особистості курсантів вищих навчальних закладів МВС України у процесі навчання. Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. 2010. № 1 (68). С. 231–240.
Опубліковано
2022-12-27