ФЕНОМЕН ПОКОЛІНЬ У СІМ’ЯХ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Ключові слова: етнічні меншини, феномен поколінь, поліетнічна родина, сім’ї етнічних меншин, стосунки, предки, батьки, діти, онуки, зміна поколінь

Анотація

Стаття висвітлює результати теоретичного дослідження проблеми феномену поколінь у сім’ях етнічних меншин: соціально-психологічний аналіз. Автор статті аналізує психологічні особливості людей різних національностей у різноетнічних сім’ях, розглядає таке поняття, як «феномен поколінь» і поняття зміни поколінь у рамках соціально-психологічного підходу, адже саме в сім’ї закладаються основи ставлення особистості до представників інших етнічних спільнот, і від того, яким буде це ставлення, залежить життя людини та суспільства загалом. Розкриваються поняття «поліетнічна родина», «сім’ї етнічних меншин». Аналізуються соціально-психологічні характеристики й особливості стосунків, які дозволяють виділити такі психологічні умови гармонізації взаємин у сім’ях етнічних меншин, як: спільність сімейних цінностей, повага до старшого покоління, узгодженість моделі виховання дітей, духовний рівень сумісності подружжя. Розглянуті поняття покоління як соціально-вікової сукупності людей, однаково віддалених у спорідненому відношенні від спільних предків (батьки, діти, онуки), що утворюють щодо них однаковий ступінь спорідненості за прямою лінією, а також потомство подружжя за рівнем спорідненості. Розкривається наявність міжпоколінної трансмісії культури від старшого покоління до молодшого і назад, як молодіжна інтерпретація сучасної ситуації та культурної спадщини впливає на старше покоління – батьків і прабатьків. У статті наголошується, що у процесі історичного розвитку відбуваються значні зміни у відносинах між різними поколіннями людей. Основними результатами теоретичного дослідження проблеми феномену поколінь у сім’ях етнічних меншин є висновки про те, що в сучасному суспільстві, що розвивається стрімкими темпами, з абсолютно зміненими умовами життя людей, обставинами і законами, змінюється і ситуація в родинах. Проте в сім’ях етнічних меншин відроджуються, зберігаються та передаються від покоління до покоління власні національні традиції та звичаї, використовується рідна мова, уживається національна кухня, цінується національна культура.

Посилання

1. Аксьонова В.І. Міжкультурна комунікація як атрибут соціокультурної життєдіяльності суспільства. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2011. Вип. 45. С. 128–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_ 45_17
2. Берн Е. Ігри, у які грають люди. Клуб сімейного дозвілля, 2021. 256 c.
3. Безклубенко С.Д. Мистецтво як засіб комунікації. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Мистецтвознавство. 2015. Вип. 32. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2015_32_3
4. Довгань Н.О. Соціокультурна взаємодія поколінь: категорія культурного тексту. Габітус / Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса, 2020. Вип. 12. Т. 1. С. 155–159.
5. Євтух В.Б. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... Київ : Стилос, 2000. 6. Євтух В.Б. Етнічність : Глосарій. Київ, 2009.
7. Корнюх А.О. Міжнаціональні шлюби у контексті сучасних глобалізаційних процесів. Актуальні проблеми психології. Житомир, 2012. Вип. 28. С. 142–150.
8. Кутявина Е.Е., Малышева С.К. Разноэтническая семья как среда формирования этнической идентичности личности. Вестник Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского. 2010. Вып. 2(18). С. 47–52.
9. Міронова І.С., Котляр Ю.В. Етнічні меншини. Словниково-документальні матеріали для слухачів секцій «Історія України», «Новітня історія України», «Історичне краєзнавство», «Етнографічне краєзнавство». Миколаїв, 2005.
10. Мухамеджанова В.Ф. Социально-психологические особенности супружеских взаимоотношений в моно- и полиэтнических семьях, проживающих в сельской местности : дисс. … канд. психол. наук. Самара, 2006. 268 с.
11. Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / кер. авт. кол. М.І. Панчук. Київ : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. 356 с.
12. Новікова Л.В. Історія етнічних( національних) меншин в Україні. Одеса : ОНУ, 2018.
13. Психологія групової ідентичності: закономірності становлення : монографія / П.П. Горностай та ін. ; за наук. ред. П.П. Горностая ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Міленіум, 2014. 252 c.
14. Чепелєва Н.В. Культурні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». 2010. Вип. 14. С. 11–26.
15. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. Санкт-Петербург : Питер, 1999.
16. Burgess R.L., Youngblade L.M. Social incompetence and the intergenerational transmission of abusive perental practices / eds. G.T. Hotaling et al. 1988.
17. Caspi A., Elder G.H.J. Emergent family patterns: The intergenerational construction of problem behaviour and relationships / eds. R. Hinde et al. Relationships within families, Oxford, UK : Oxford University Press, 1988. P. 218–240.
18. Farnicka M. W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej – znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa. Psychologiczne Zeszyty Naukowe. 2016.
19. Nossrat Peseschkian. Positive Family Therapy – Positive Psychotherapy Manual for Therapists and Families. Author House UK, 2016.
Опубліковано
2022-12-27