ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ІДЕНТИЧНОСТІ ЖИТЕЛІВ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Ключові слова: соціальна ідентичність, децентралізація влади, територіальна об’єднана громада, меншини, меншовартість

Анотація

У статті висвітлено проблему розвитку ідентичності жителів об’єднаної територіальної громади. Розглянуто ідентичність жителів об’єднаної територіальної громади як одну з форм локальної ідентичності, для якої визначальним у її формуванні є не тільки проживання на спільній території, але і розв’язання різного роду проблем у веденні спільного господарства. Встановлено, що реформа децентралізації влади і утворення об’єднаних територіальних громад значною мірою позитивно впливає на успішність ведення спільного господарства і, відповідно, значною мірою – на добробут представників цієї громади. Проте, як і будь-який соціальний процес, утворення нових громад буде супроводжуватися появою різного роду проблем, особливо якщо ігнорувати волевиявлення місцевих жителів та їхню належність до певних спільнот. З’ясовано, що до негативних аспектів, які впливають на проведення реформи децентралізації, можуть належати ідентифікаційна невизначеність, коли наявні соціальні інститути не мають змоги відповідати сучасним і майбутнім викликам і тим самим втрачають ідентифікаційну привабливість. Така невизначеність призводить або до трансформації ідентичності, або до її втрати. Інший аспект може бути, коли спільнота позбавлена вибору шляхів свого розвитку внаслідок проведення державними інститутами політики зовнішнього примусу. У такій ситуації хоч ідентичність може зберегтись, проте її носії будуть страждати від власної меншовартості в порівнянні зі спільнотою, що має вищий соціальний статус. Відповідно, це може призводити до формування негативної ідентичності або відмови від її збереження. Ці обидві ситуації породжують загрозу для ідентичності, особливо для тих, хто почуває себе в меншості. Констатовано, що реформа децентралізації влади частково може зняти деякі проблеми формування негативної ідентичності та появи кризи ідентичності тих, хто належить до національних меншин, за умови, що об’єднання в громади буде здійснене із врахуванням волевиявлення жителів, що проживають на спільній території.

Посилання

1. Бистрицький Є. Ідентичність, спільнота і політичне судження. Філософська думка, 2013. № 4. С. 41–61.
2. Блинова О.Є. Соціальні стереотипи та ідентичність: особливості взаємозв’язку. Проблеми політичної психології, 2014. 15(1). С. 238–247.
3. Грищук Е.Ю. Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв’язку. Український психологічний журнал, 2017. 1(3). С. 26–38.
4. Гукалова І.В. Просторова ідентичність населення в руслі нових напрямів дослідження у суспільній географії. Український географічний журнал. 2015. № 4. С. 24–30.
5. Європейська хартія місцевого самоврядування. Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text
6. Зеленкевич Л.П. Ідентичність в умовах об’єднаних громад. Науково-теоретичний альманах Грані. 2019. № 22(2). С. 5–15.
7. Козловець М.А. Ідентичність: поняття, структура і типи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. № 57. С. 3–9.
8. Мединська Ю., Гривул Р. Психологічний аналіз кризи ідентичності українського суспільства. Психологія і суспільство. 2011. № 3. С. 6–13.
9. Набруско І.Ю. Споживання як механізм конструювання ідентичності. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. № 15. С. 6–12.
10. Панченко Т.В. Регіональна і локальна ідентичності як складові культури субсидіарної демократії. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 2010. Вип. 4. С. 72–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_15
11. Реформа децентралізації. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/efektivne-vryaduvannya/reforma-decentralizaciyi
12. Римаренко С. Глобалізація та криза ідентичності. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2017. № 5-6(91-92), С. 171–181.
13. Тьонніс Ф. Спільнота і суспільство. Основні поняття чистої соціології. Київ : Дух і літера, 2005. 259 с.
14. Хашиєва Л.В. Глобалізація та ідентичність: взаємозв’язок глобального та локального. Актуальні проблеми державного управління. 2015. № 2(48), С. 38–44.
15. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Москва : Прогресс, 1996. 344 с.
Опубліковано
2023-01-26