РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: комунікативна діяльність, інклюзивна освіта, учень з особливими освітніми потребами, порушення психофізичного розвитку

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз досліджень з проблеми організації інклюзивного навчання та досліджено питання необхідності розвитку комунікативної діяльності у дітей з порушеннями психофізичного розвитку. Комунікативна діяльність розглядається як діяльність, що виявляється в умінні співвідносити мету комунікації, умови комунікативної ситуації і комунікативні засоби; коригувати комунікативний процес з позицій прогнозованого результату; формулювати питання, резюмувати інформацію; викликати довіру у партнерів по комунікації, володіти навичками активного слухання. Приділено увагу розгляду питань зв’язку рівнів розвитку комунікативної діяльності, адаптації та умов навчання в інклюзивному середовищі. Представлено онтогенетичний аналіз комунікативної діяльності. Систематизовано результати досліджень щодо особливостей комунікативної діяльності дітей з порушеннями психофізичного розвитку, представлено аналіз комунікативної діяльності дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей з порушеннями зору, труднощі яких виникають зі старшого дошкільного віку, коли спільна діяльність із однолітками актуалізує потребу в узгодженні власних дій з іншими дітьми; дітей із затримкою психічного розвитку, труднощі яких відбуваються в низькому рівні розвитку мовленнєвих засобів спілкування; дітей з розладами аутистичного спектра, основні аспекти комунікативної діяльності котрих проявляються у нездатності встановлювати контакт з однолітками, відсутності спільних інтересів у спілкуванні з іншими людьми та відносній нездатності починати і підтримувати бесіду за будь-якого рівня мовленнєвого розвитку; дітей з порушенням слуху та обмеженими можливостями мовленнєвого спілкування, що безпосередньо зумовлені первинним порушенням – недостатністю слуху. Зазначено, що проблему розвитку комунікативної діяльності у молодшому шкільному віці в умовах інклюзивної освіти вивчено не досить, оскільки більшість робіт присвячено старшому дошкільному віку. Акцентовано, що розвиток комунікативної діяльності учнів з особливими освітніми потребами є одним з провідних завдань інклюзивної освіти і забезпечує не тільки загальний психічний розвиток особистості дитини, але і сприяє позитивній соціалізації та загалом готовності до навчальної діяльності.

Посилання

1. Возчикова Н.В. Формування комунікативної компетентності у старших дошкільників із дитячим церебральним паралічем засобами комунікативних вправ. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. Вип. 25. С. 18–26.
2. Гончарук Н.М. Дослідження психологічних аспектів комунікації у прикладних лінгвістичних теоріях. Проблеми сучасної психології. 2018. Вип. 39. С. 90–100.
3. Гончарук Н.М. Психологічна структура комунікації: науково-методологічний аспект. Збірник наукових праць «Проблеми сучасної психології». 2021. Вип. 53. С. 78–101.
4. Залановська Л.І. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в освітнє середовище. Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць. 2019. Т. 2. № 2. C. 168–171.
5. Залановська Л.І. Дослідження педагогічної толерантності у майбутніх вихователів та вчителів до дітей з особливими потребами в процесі впровадження інклюзивної освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів, 2020. Вип. 6 (162). C. 60–65.
6. Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі : навчально-методичний посібник. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.
7. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 2. С. 7–18.
8. Конопляста С.Ю., Сак Т.В. Логопсихологія : навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 299 с.
9. Мартиненко І.В. Психологічні засади формування комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку із системним порушенням мовлення : дис. … д-ра пед. наук : 19.00.08. Київ, 2017. 500 с.
10. Махукова Т.В. Формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.03. НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2012. 267 с.
11. Омельченко І.М. Сутнісні модуси категорії «комунікативна діяльність» у дискурсі постнекласичної психології. Психологія і особистість. 2017. № 1 (11). С. 25–40.
12. Омельченко І.М. Технологія формування спілкування дітей із затримкою психічного розвитку : навчально-методичний посібник. Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2017. 133 с.
13. Романенко О.В. Дизонтогенетичні аспекти становлення антиципації у дітей із церебральним паралічем. Актуальні питання корекційної освіти. 2010. Вип. 1. С. 255–264.
14. Семенцова О.М. Психологічні особливості ситуативно-ділової форми спілкування з однолітками у дітей із ЗПР старшого дошкільного віку. Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф. (Запоріжжя, 13–17 квітня 2009 р.). Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. Т. 3. С. 194–195.
15. Семенцова О.М. Комунікативна діяльність та психологічний супровід її розвитку у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР. Тиждень науки : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квітня 2010 р). Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. Т. 4. С. 96–98.
16. Синьов В.М., Шеремет М.К., Руденко Л.М., Шульженко Д.І. Освітньо-психологічна інтеграція школярів із психофізичними порушеннями у сучасних умовах України. Збірник наукових праць «Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)». 2016. № 7. URL: https://aqce.com.ua/download/publications/97/100.pdf/
17. Синьова Є.П. Особливості розвитку і виховання особистості при глибоких порушеннях зору : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. 442 с.
18. Тарасун В.В. Логодидактика : навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2004. 356 с.
19. Ткач О.М. Формування номінативного словника у дітей з розладами спектра аутизму. Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали VI Всеукр. заочної наук.-практ. конф. Суми : Сумський ДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. С. 57–64.
20. Федоренко С.В. Історичні аспекти формування соціальної компетентності дітей з порушеннями зору. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. № 20. С. 242–246.
21. Фомічова Л.І. Педагогічні технології корекції порушень у сприйманні дошкільників з вадами слуху. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2016. Вип. 31. С. 191–197.
22. Фомічова Л.І. Психологічні засади дистанційного навчання дітей з порушенням слуху в умовах карантину як фактор нового професійного мислення. Інноваційні підходи в освіті та реабілітації дітей із особливими освітніми потребами : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14–15 травня 2020). Київ, 2020. С. 99–100.
23. Шеремет М.К. Актуальні проблеми спеціальної освіти. Науковий часопис : збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. № 7. С. 79–81.
24. Шеремет М.К. Особливості формування мовлення в ранньому та дошкільному віці. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2012. Вип. 21. С. 329–333.
25. Bazyma N., Zalanovska L., Brushnevska I., Ivanenko A., Shulzhenko D., & Shvaliuk T. The Problem of Mental Development in Children with Autistic Disorders. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 2021. No. 12(4), рр. 297–313.
Опубліковано
2023-01-26